Digitalni dani podrške brucošima 2020.

Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata pripremio je novu verziju priručnika  „Izazovi na početku studiranja“, koja je razvijena u saradnji sa studentima – volonterima Centra u okviru projekta „Digitalni dani podrške brucošima 2020“.

Misija Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata je pružanje podrške studentima Univerziteta u Beogradu, posebno onima koji tek počinju svoje studije, pomoć za bolje snalaženje i prevazilaženje uobičajenih poteškoća na početku studiranja.

Kontakt:
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu
Studentski trg 1, Beograd, tel: 011 3207 468
www.razvojkarijere.bg.ac.rs

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 4. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 4. novembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova

Predavač: Marko Ćosić, Laboratorija za fiziku, Institut za nuklearne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ZNAČAJ SINGULARITETA ZA KANALISANjE JONA KROZ NANOSTRUKTURNE MATERIJALE

Apstrakt:
Detaljno je razmatrano kretanje naelektrisanh čestica kroz nanostrukturne materijale. Potencijal interakcije jon materijal dobijen je polazeći od jon-atomskog potencijala uz korišćenje kontinualne aproksimacije.
Preslikavanja početne pozicije jona u krajnju poziciju, odnosno izlazni ugao, konstruisana su na osnovu jednačina kretanja. Biće pokazano da su sva važna svojstva efekta kanalisanja povezana sa singularitetima uočenih preslikavanja.

Na kraju biće razmotrene neke od mogućih primena duginog kanalisanja, kao što su: mogućnost određivanja ispravnog jon-atom potencijala interakcije, ostvarivanja subatomske mikroskopije.

Napomena:
Imajući u vidu epidemiološku situaciju i novodonete mere Vlade Srbije i Izvršnog odbora SANU, ispunjeni su određeni uslovi za organizovanja redovnih sastanaka odeljenja i seminara u sali 301f u Institutu.

Sastancima može prisustvovati najviše do 10 osoba, uključujući predavača/predavače, rukovodioca, osobu zaduženu za prenos i publiku.

Tokom sastanaka je neophodno poštovanje mera zaštite (fizička distanca 2m, nošenje maski - sem predavača, higijena ruku, provetravanja prostorije,...).

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 3. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 3. novembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: TEOREME O BIFURKACIJI I TRIGERU SPREGNUTIH SINGULARITETA U NELINEARNOJ DINAMICI MEHANIČKIH SISTEMA

Apstrakt:
Predavanje prikazuje tri osnovne teoreme o bifurkaciji i trigeru spregnutih singulariteta u nelinearnoj dinamici mehaničkih sistema sa spregnutim rotacijama, i neuravnoteženostima, koje je predavač definisao  i dokazao. Prikazuju se prvo prosti primeri nelinearnih dinamika mehaničkih  sistema, na kojima se daju definicije pojma bifurkacije i trigera spregnutih singulariteta i veza sa relativnim položajima ravnoteže sistema i njihove stabilnosti i gubitka stabilnosti promenom bifurkacionog parametra.

Pokazuje se pojava  i isčezavanje trigera spregnutih singulariteta i bifurkacije stabilne singularne tačke tipa centra i njeno pretvaranje u nestabilnu singularnu tačku tipa sedla, kao i na pojavu i isčezavanje homokliničke orbite u obliku broja ''osam''.  Prikazuju se fazni portreti  i njihova transformacija promenm bifurkacionog parametra, kao i odgovarajuće raslojavanje faznih trajektorija i pojava i isčezavanje separatrisnih faznih trajektorija.  Na primerima generalisanih kotrljajnih klatna po krivolinijskim trasama u stacionarnoj, kao i rotirajućoj vertikalnoj ravni oko vertikalne ose konstantnom ugaonom brzinom pokazuju se pojave bifurkacija i trigera spregnutih singulariteta. Izvedena je karakteristična jednačina i grafički pokazana pojava trigera spregnutih singulariteta i definisane dve teoreme. Pokazana je matematička  analogija dinamike generalisanih kotrljajnih klatna i dinamike teške materijalne tačke po jednakim krivilinijskim putanjama, kao i da Teoreme o bifutkaciji i trigerima spregnutih singularitteta defiisane za generalisana korljajna klatna mogu da se analogno definišu i za nelinearne dinamike teške materijalne tačke. Sadržaj je prihvaćen za program značajne konferencije NODYCON Rome 2021
Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je 10 (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

detaljnije

19th Serbian astronomical conference, 13-17.10.2020.

Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu organizovala je, u saradnji sa Astronomskom opservatorijom u Beogradu, prestižnu nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem
19th Serbian astronomical conference” - 19th SAC,
od 13. do 17. oktobra 2020. godine (http://astro.math.rs/kas19/).

Konferencija je ove godine prvi put održana u digitalnom formatu sa oko 120 učesnika iz zemlje, Balkanskog regiona, EU, Kine, Afrike, SAD, Australije (među kojima je veliki broj alumnija Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu), što je čini najvećom SAC organizovanom do sada. Program konferencije je dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji
http://astro.math.rs/kas19/index.php?page=programme

Ceremoniju otvaranja Konferencije 19th SAC pratilo je 60 ljudi putem Zoom platforme i otprilike isti broj putem direktnog prenosa iz Srpske akademije nauka i umetnosti. Dve sesije su organizovane pod pokroviteljstvom međunarodnih naučnih asocijacija: COST CA16104 Gravitational waves, black holes and fundamental physics i NorCE (predsedavajući su bili direktori ovih asocijacija Vitor Kardozo i Martin Dominik). Organizatori 19th SAC posebno ističu učešće mladih docenata Matematičkog fakulteta u okviru Specijalne sesije posvećene gravitacionim talasima. Sve sesije su video i audio zabeležene i biće u najskorijem vremenu dostupne.

Informacija o 19th SAC i posebnoj sesiji posvećenoj gravitacionim talasima prikazana je u okviru Uspešnih priča naših istraživača u COST akcijama veb stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Izveštaj o medijskoj pokrivenosti 19 SAC i COST akcije CA16104 izašao je i na zvaničnoj COST veb strani:
https://www.cost.eu/news/cost-newsletter-october-2020/
http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mit65.html?hl=en

Ogranizatori Konferencije se zahvaljuju svim naučnicima (mladim i seniorima) sa Matematičkog fakulteta i Upravi Matematičkog fakulteta na doprinosu realizaciji 19th Serbian astronomical conference.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Ivane Tanasijević, 13.11.2020. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Multimedijalne baze podataka u upravljanju nematerijalnim kulturnim nasleđem“, kandidata Ivane Tanasijević biće održano u petak, 13.11.2020. godine u sali u Svetog Nikole 39, sa početkom u 12.00 časova.

detaljnije

Seminar za Geometriju i primene, 29. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 29. oktobra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Jelena Grujić

Naslov predavanja: $P(R)=Q(R)=R-4\Lambda$ MODEL NELOKALNE MODIFIKOVANE GRAVITACIJE

Apstrakt: Razmatramo model nelokalne gravitacije bez materije zadat sledećim dejstvom

S = \frac {1}{16\pi G} \int \Big(R-2\Lambda + (R-4\Lambda) \mathcal{F}(\Box)(R-4\Lambda) \Big) \sqrt{-g} d^{4}x,

gde je $\mathcal{F} (\Box)$ analitička funkcija, $\Lambda$ je kosmološka konstanta. Odgovarajuće Ajnštajnove jednačine kretanja su veoma složene. Koristeći anzac rešavamo jednačine kretanja i nalazimo njihova kosmološka rešenja.

Napomena: Sastanak Seminara je moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:
Meeting number (access code): 137 191 1632
Meeting password: XJi2suApT35
Thursday, October 29, 2020 5:15 pm |(UTC+01:00)

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-novembar 2020

Detaljnije

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 375. sednici NNV-a (elektronskoj sednici) održanoj 23.10.2020. godine

Detaljnije

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 27. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 27. oktobra 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Aleksandar Rodić, Centar za robotiku, Institut "Mihailo Pupin", Beograd

Naslov predavanja: DVONOŽNI HOD – KRETANjE U TAKTU INVERZNOG MATEMATIČKOG KLATNA

Apstrakt:
Ljudski dvonožni hod predstavlja jedno od najsloženijih kretanja koja su poznata u živom svetu. Problem dinamičke stabilnosti kretanja i biološke prilagodljivosti čoveka promenljivim uslovima fizičke okoline su ključna pitanja čije rešavanje je omogućilo sintezu veštačkog hoda i razvoj savremenih čovekolikih (humanoidnih) robota. Stabilan, regularan (uspravljen) dvonožni hod je od velikog zanačaja u medicini i rehabilitaciji ortopedskih i neuroloških pacijenata. U osnovi svih rešenja dvonožnog, stabilnog dinamičkog hoda leže odgovarajuće matematičke realcije i teorija nazvana „Tačka nula momenta“ koja definiše glavne postulate ljudskog kretanja. Njen tvorac je srpski naučnik, akademik Miomir Vukobratović iz Instituta „Mihajlo Pupin“ u Beogradu. U ovom predavnju biće teorijski rasvetljeni glavni principi stabilnosti dvonožnog hoda a kroz ilustrativne primere biće demonstrirani najvredniji svetski rezultati u ovoj oblasti.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je 10 (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 23. oktobar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 23. oktobra 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Jelena Ivanović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SUME MINKOVSKOG U SLUŽBI TRUNKIRANjA

Apstrakt:
Sumiranje Minkovskog je jedna od najelementarnijih operacija nad skupovima tačaka, pa time i nad politopima kao konveksnim omotačima svojih temena. Međutim, i pored njene jednostavnosti, rezultat joj je intuitivno vrlo nepredvidiv, naročito u opštem slučaju sabiranja više politopa različitih dimenzija sa velikim brojem temena. Uz pomoć ove operacije definisane su poznate familije zonotopa i nestoedara, ali do sada nema rezultata koji definiše vezu između ove operacije i operacije trunkiranja politopa u datoj strani. Naime, postavlja se pitanje koji politop treba sabrati sa zadatim proizvoljnim politopom, ne bi li njihov zbir bio trunkacija zadatog politopa u zadatoj strani, do na kombinatornu (normalnu) ekvivalenciju. Na predavanju ćemo odgovoriti na ovo pitanje i ilustrovati direktnu primenu ovog rezultata u generisanju familije prostih politopa proširenog intervala nestoedara, to jest geometrijskoj realizaciji simplicijalnih kompleksa sačinjenih od višestruko ugnježđenih skupova.

detaljnije