Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u utorak, 21. februara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Marija Ivanović, BGI-Genomics, Department for Research and Development

Naslov predavanja: METODA PROMENLjIVIH OKOLINA ZA REŠAVANjE PROBLEMA SLABE RIMSKE DOMINACIJE NA GRAFU

Apstrakt:
Problem dominacije na grafu predstavlja jedan od popularnijih problema dvadesetog veka. Inspirisani istorijskim problemom raspoređivanja rimskih legija, optimizacioni problem rimske dominacije i njegova uopštenja postali su popularni tek poslednjih nekoliko godina. Pretpostavljajući da su rimske legije dovoljno sposobne da odbrane svaku provinciju u kojoj se nalaze i da mogu brzo da se presele iz provincije u kojoj su stacionirane do njoj susedne provincije, smatra se da je svaka provincija sigurna od napada ukoliko ima stacioniranu legiju, odnosno zaštićena od napada ukoliko je susedna sa provincijom u kojoj su stacionirane dve legije. S tim u vezi, problem slabe rimske dominacije predstavlja dinamički problem raspoređivanja najmanjeg broja legija tako da su sve provincije sigurne ili zaštićene od napada i pomeranje jedne legije iz provincije u kojoj je ta legija stacionirana do njoj susedne provincije neće narušiti bezbednost carstva. Na predavanju će biti izloženi matematički modeli problema slabe rimske dominacije i metoda promenljivih okolina za rešavanje samog problema.

Napomena: Link za onlajn pristup: 
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

Za aktivno učešće neophodna je registracija preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

detaljnije

Studentski seminar, 17. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 17. februara 2023, sa početkom u 10 časova.

Predavač: Igor Medvedev, Trinity College, Cambridge

Naslov predavanja: DA LI DETERMINIZAM VAŽI U KLASIČNOJ FIZICI?

Apstrakt:
Još u srednjoj školi smo učili da determinizam propada u kvantnoj mehanici. Nasuprot tome, u klasičnoj fizici (bez kvantnih efekata) sa potpunim znanjem početnih uslova, navodno, možemo da predvidimo kako će se sistem ponašati u budućnosti - drugim rečima, determiniziam važi. Matematički, determinizam se ispoljava u obliku teorema o postojanju i jedinstvenosti rešenja diferencijalnih jednačina. U ovom predavanju, prezentovaću jedan primer diferencijalne jednačine u kome determinizam u klasičnoj fizici može da propadne. Ovaj primer dolazi iz opšte teorije relativnosti i usko je vezan sa pretpostavkom o strogoj kozmičkoj cenzuri
(Strong Cosmic Censorship Conjecture).


Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Odbrana teme doktorske disertacije Mateje Kneževića

Odbrana teme doktorske disertacije Mateje Kneževića: „Kompletna aksiomatizacija intuicionističkih verovatnosnih  logika“, održaće se 14.02. 2023. u 12 časova u zbornici.

detaljnije

Studentski server Alas

Studentski mejl server Alas  je ponovo onlajn. Instaliran je nov vebmejl klijent Roundcube koji se nalazi na:

https://webmail.alas.matf.bg.ac.rs/

Uputstvo za korišćenje vebmejl klijenta Roundcube je objavljeno na sajtu Računarske laboratorije u sekciji Uputstva.

detaljnije

Letnja škola i radionica 'Emergent Geometries from Strings and Quantum Fields' u organizaciji Instituta 'Galileo Galilei', 12. jun-28. jul 2023, Firenca

Instituta "Galileo Galilei" iz Firence organizuje jednonedeljnu letnju školu (https://www.ggi.infn.i /showevent.pl?id=446) i radionicu "Emergent Geometries from Strings and Quantum Fields" (https://www.ggi.infn.it/showevent.pl?id=441) u periodu od 12. juna do 28. jula 2023.
 
Najavljeni predavači i teme:
John Barrett: Introduction to Non-Commutative Geometry
Peter Bouwknegt: Surjective submersions, Bundle Gerbes, Group Cohomology and Applications
Pavel Mnev: An introduction to the BV-BFV program
Alexander Polishchuk: Moduli of stable supercurves and the superstring measure
Kasia Rejzner: BV formalism in perturbative algebraic quantum field theory
Christoph Schweigert: A skein theoretic approach to CFT correlators
 
Postoji mogućnost finansijske podrške učešća i obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače i studente doktorskih studija.
 
Rok za prijavu je 28. februar 2023. Neophodno je popuniti formular na stranici
https://www.ggi.infn.it/bee/application/submit?id=446

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 9. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. februara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15 časova.

Predavač: Filip Jevtić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: GENERALIZOVANI TONEC

Apstrakt:
Tonec - specifična realizacija trodimenzionog torusa - predstavlja tonalni prostor (u odnosu na ravnomerno temperovanje). Prvi ga je opisao Leonard Ojler u svojoj monagrafiji o teoriji muzike iz 1739. U XIX veku je "reotkriven" i stekao centralno mesto u tzv. neo-Rimanskoj teoriji harmonije. U predavanju ćemo izložiti skorašnje rezultate (Jevtić i Živaljević 2021) kombinatorne geometrije o klasi simplicijalnih kompleksa koji ga uopštavaju.
 
Napomene:
- Predavanje neće biti moguće pratiti onlajn i neće biti snimano.
- Sledećeg četvrtka 16.2.2023. neće biti predavanja zbog praznika. Predavanja na Seminaru se nastavljaju od 23. februara 2023. u kontinuitetu.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 10. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 10. februara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Tijana Šukilović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: UVOD U SUB-RIMANOVU GEOMETRIJU
 
Apstrakt:
Sub-Rimanova geometrija predstavlja uopštenje Rimanove geometrije u sledećem smislu: sub-Rimanovu mnogostrukost možemo posmatrati kao Rimanovu mnogostrukost sa skupom ograničenja za dopustive pravce kretanja. Osnovni primer dolazi iz mehanike: stanje objekta u pokretu jedinstveno je određeno njegovim položajem u prostoru i impulsom. Prirodno, neke trajektorije nisu dopustive. Na primer, ne možete promeniti brzinu kretanja bez promene položaja. Osim u klasičnoj mehanici, sub-Rimanova geometrija ima brojne primene u teoriji upravljanja, simplektičkoj i kontaktnoj geometriji, teoriji hipoeliptičkih operatora, geometrijskoj teoriji grupa itd. U fizici, sub-Rimanov prostor je model za razne interesantne strukture od problema parkiranja do mačke u slobodnom padu! Neke od ozbiljnijih oblasti primena su robotika, finansije, kvantna mehanika, neuro-biologija.

Na predavanju  će biti reči o Hajzenbergovoj grupi H_3 i njenoj vezi sa izoperimetrijskim problemom i problemom Didone: koja je najkraća kriva koja obuhvata zadatu površ? Pridružujući problemu dodatnu promenljivu koja odgovara toj površini, problem ćemo svesti na traženje geodezijskih krivih za neku ne-Rimanovu geometriju trodimenzionog prostora. Biće pokazano da je to osnovni netrivijalni primer sub-Rimanove mnogostrukosti.

U drugom delu će se detaljnije razmatrati geodezijske krive. U Rimanovoj geometriji sve geodezijske krive su normalne (regularne), odnosno dobijaju se kao rešenja geodezijske jednačine. Specifičnost sub-Rimanove geometrije je postojanje abnormalnih (singularnih) geodezijskih krivih.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 8. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn 8. februara 2023. sa početkom u 18.15 preko Webex platforme.

Predavač: prof. dr Carlo Vittorio Cannistraci, Univerzitet Tsinghua u Pekingu

Naslov predavanja: MACHINE INTELLIGENCE AND NETWORK SCIENCE FOR COMPLEX SYSTEMS BIG DATA ANALYSIS

Biografija predavača, apstrakt predavanja i Webex link su dostupni na
http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/

Organizatori seminara Bioinformatika su Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.

detaljnije

Studentski seminar, 3. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn i uživo u petak, 3. februara 2023, u sali 301f Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 12 časova.

Predavač: Anastazia Žunić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIMENA DUBOKOG UČENjA NA ANALIZU SENTIMENTA

Apstrakt:
Sa porastom količine tekstualnih podataka na internetu, prevashodno podataka koji su generisani od strane korisnika, pojavili su se različiti problemi. Procesiranje prirodnog jezika (engl. natural language processing) je oblast koja se pojavila kao rešenje za date probleme, naime to je oblast koja spaja lingvistiku i veštačku inteligenciju. Analiza sentimenta (engl. sentiment analysis) je oblast koja automatski klasifikuje sentiment i/ili emociju ispoljenu u pisanom tekstu, gde sentiment predstavlja subjektivni deo teksta ili mišljenje. Jedan od domena gde se primenjuje analiza sentimenta je domen zdravlja i blagostanja, gde se analiza sentimenta primenjuje na narative koji su generisani od strane pacijenata kako bi se analizirao i evaluirao njihov napredak, kao i ishod terapije koju pacijent koristi. U ovom predavanju biće dat uvod u procesiranje prirodnog jezika, a potom će biti predstavljene neke od metoda dubokog učenja na analizu sentimenta u domenu zdravlja i blagostanja.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Link za registraciju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar za analizu, 8. februar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 8. februara 2023. sa početkom u 16 časova.

Predavač: Ole Fredrik Brevig, Univerzitet u Oslu
 
Naslov predavanja: Reproducing kernels and convolutions

Apstrakt: I will discuss reproducing kernels for Paley—Wiener spaces on the real line and convolutions of compactly supported functions. My aim is to introduce some aspects of my recent joint work with Chirre, Ortega Cerdà and Seip

Link za pristup predavanju:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR1

detaljnije