Savet fakulteta

Savet fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima 23 člana, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu, četiri člana imenuje osnivač i četiri člana bira Studentski parlament Fakulteta. Od 15 članova predstavnika Fakulteta tri člana su iz reda nenastavnog osoblja.

Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta - predstavnika studenata traje jednu godinu. Mandat članova Saveta teče od dana konstituisanja Saveta. Mandat člana Saveta koji je naknadno izabran ili imenovan traje do isteka mandata Saveta.

Spisak članova Saveta:

dr Miodrag Živković, red. prof.
dr Vesna Jevremović, vanr. prof.
dr Milan Božić, vanr. prof.
dr Milan Dražić, vanr. prof.
dr Miroslava Antić, docent
dr Jelena Katić, docent
dr Dragana Ilić, docent
dr Zoran Petrović, docent
dr Filip Marić, docent
mr Miljan Knežević, asistent
mr Đordje Krtinić, asistent
mr Vladica Andrejić, asistent

Đura Mišljenović, viši stručni saradnik
Brankica Đurić, stručni saradnik
Sanja Kosanović, menadžer za odnose sa javnošću

dr Olivera Stanković, predsednik Evropske komisije za Srbiju, Beograd
Jasmina Bojović, Republički zavod za zdravstveno osiguranje u Beogradu
mr Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije, Beograd
Goran Aleksić, diplomirani matematičar, Beograd


Nemanja Bibić, student
Jelena Jakovljević, studentkinja
Kosana Protić, studentkinja
Đorđe Petković, student