Savet fakulteta

Savet fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima 23 člana, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu, četiri člana imenuje osnivač i četiri člana bira Studentski parlament Fakulteta. Od 15 članova predstavnika Fakulteta tri člana su iz reda nenastavnog osoblja.

Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta - predstavnika studenata traje jednu godinu. Mandat članova Saveta teče od dana konstituisanja Saveta. Mandat člana Saveta koji je naknadno izabran ili imenovan traje do isteka mandata Saveta.

Spisak članova Saveta:

Dr Dragoljub Kečkić, vanredni profesor,predsednik Saveta
Dr Predrag Janičić, redovni profesor
Dr Filip Marić, vanredni profesor
Dr Dragana Ilić, vanredni profesor
Dr Branislav Prvulović, vanredni profesor
Dr Đorđe Krtinić, vanredni profesor
Dr Biljana Vujošević, docent
Dr Bojana Milošević, docent
Dr Marija Mikić, docent
Maša Đorić, asistent
Dr Marek Svetlik, asistent
Danica Marković, pr
Dr Olivera Stanković, predsednik Evropske komisije za Srbiju, Beograd
Aleksa Tasić, student
Ivan Stanić, student
Jovan Milenković, student
David Marjanović, student