Savet fakulteta

Savet fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima 23 člana, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu, četiri člana imenuje osnivač i četiri člana bira Studentski parlament Fakulteta. Od 15 članova predstavnika Fakulteta tri člana su iz reda nenastavnog osoblja.

Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta - predstavnika studenata traje jednu godinu. Mandat članova Saveta teče od dana konstituisanja Saveta. Mandat člana Saveta koji je naknadno izabran ili imenovan traje do isteka mandata Saveta.

Spisak članova Saveta:

dr Miodrag Živković, redovni profesor, predsednik Saveta
dr Vladimir Filipović, vanredni profesor
dr Vladica Andrejić, docent
dr Vladimir Grujić, docent
dr Goran Đanković, docent
dr Đordje Krtinić, docent
doc. dr Dragana Ilić, docent
dr Jelena Katić, docent
dr Filip Marić, docent
Maša Vuković, asistent
Marek Svetlik, asistent
Miloš Đorić, asistent

Duško Višić, sistem administrator
Đuro Mišljenović, viši stručni saradnik
Slavica Dimitrov, spremačica

dr Olivera Stanković, predsednik Evropske komisije za Srbiju, Beograd
mr Srđan Ognjanović, direktor Matematičke gimnazije, Beograd
Goran Aleksić, diplomirani matematičar, Beograd
Jasmina Bojović, Republički zavod za zdravstveno osiguranje u Beogradu

Ivana Bešlić, studentkinja
Ivana Jankić, studentkinja
Dušica Krstić, studentkinja
Marija Marjanović, studentkinja