Savet fakulteta

Savet fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet Fakulteta ima 27 članova, od kojih 15 biraju zaposleni na Fakultetu, 8 članova imenuje osnivač i 4 člana bira Studentski parlament Fakulteta. Od 15 članova predstavnika Fakulteta 12 članova je iz reda nastavnog, a 3 člana iz reda nenastavnog osoblja.

Mandat članova Saveta traje 4 godine. Izuzetno, mandat članova Saveta - predstavnika studenata traje 2 godine. Mandat članova Saveta teče od dana konstituisanja Saveta. Mandat člana Saveta koji je naknadno izabran ili imenovan traje do isteka mandata Saveta.

Spisak članova Saveta:

prof. dr Dragoljub Kečkić, redovni profesor, predsednik Saveta
prof. dr Predrag Janičić, redovni profesor
prof. dr Đorđe Krtinić, vanredni profesor
prof. dr Bojana Milošević, vanredni profesor
prof. dr Tijana Šukilović, vanredni profesor
prof. dr Marko Radovanović, vanredni profesor
prof. dr Dušan Onić, vanredni profesor
dr Marija Mikić, docent
dr Marek Svetlik, docent
dr Mirko Spasić, docent
dr Tanja Stojadinović, docent
dr Biljana Vujošević, docent
Radojka Pavlović, šef Studentske službe
Danijela Živojinović, stručno-tehnički saradnik
Jelena Spasojević, stručno-tehnički saradnik
Mitar Avramović, student
Miloš Račić, student
Marija Marković, student
Filip Nikolić, student
akademik Miodrag Mateljević
prof. dr Negovan Stamenković, redovni profesor
dr Srđan Jovković, profesor strukovnih studija
prof. dr Miroslava Petrović Torgašev, redovni profesor
prof. dr Vladimir Senić, redovni profesor
dr Miroslav Nedeljković, naučni saradnik
dr Marija Bajagić, docent
Miodrag Savović, diplomirani matematičar