Javne nabavke

2023.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

 


2022.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

 

 


 

2021.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

IZMENA I DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GOD.

 


 

2020.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

Javna nabavka, JN - 09/2020, nabavkа računarske i mrežne opreme - Računari

Napomena: Sva dokumenta objavljena u okviru javne nabavke oznake i broja JN - 09/2020 su isključivo informativnog karaktera. Da bi učestvovali u predmetnoj javnoj nabavci, potencijalni ponuđači moraju da pristupe portalu javnih nabavki na sledećoj adresi:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/2205
i da svoju ponudu pripreme i pošalju elektronski, putem portala.

1. Javni poziv, datum slanja oglasa: 23.09.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum slanja oglasa: 23.09.2020.
- Opšti deo - podaci o predmetu nabavke
- Opis i specifikacija predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja
- Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
- Kriterijumi za zaključenje okvirnog sporazuma
- Obrazac strukture ponuđene cene
- Obrazac troškova pripreme ponude
- Obrazac izjave o finansijskom sredstvu obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza
- Model okvirnog sporazuma
- Model ugovora
- Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 07.10.2020.
4. Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka, datum slanja oglasa: 03.11.2020.

Javna nabavka, JN - 08/2020, nabavkа usluge štampanja knjige ''Linearna algebra i analitička geometrija''

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 07.08.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 07.08.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 01.09.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 28.09.2020.

Javna nabavka, JN - 07/2020, nabavkа računarske i mrežne opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 07.08.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 07.08.2020.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 04.09.2020.
4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma - Partija 1, datum objavljivanja: 09.09.2020.
5. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2, datum objavljivanja: 09.09.2020.
6. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2, datum objavljivanja: 22.09.2020.
7. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - Partija 1, datum objavljivanja: 08.10.2020.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 30.11.2020.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 02.12.2020.
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 02.12.2020.

Javna nabavka, JN - 06/2020, nabavkа električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5, Volgina 7 i Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 26.06.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 26.06.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 14.07.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 31.08.2020.

Javna nabavka, JN - 05/2020, nabavkа usluge štampanja materijala za obrazovanje, materijala za nauku i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 21.05.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 21.05.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 04.06.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 09.07.2020.

Javna nabavka, JN - 04/2020, nabavkа usluge štampanja zbirke zadataka "Uvod u kompleksnu analizu"

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 04.03.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 04.03.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 16.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 02.06.2020.

Javna nabavka, JN - 03/2020, nabavkа usluge štampanja knjige "Diskretne strukture 2"

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 26.02.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 26.02.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 09.03.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 02.06.2020.

Javna nabavka, JN - 02/2020, nabavkа kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i materijala za nauku

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 22.01.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 22.01.2020.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 06.02.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 09.03.2020.

Javna nabavka, JN - 01/2020, nabavkа materijala za tekuće održavanje zgrade i objekata

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 16.01.2020.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 16.01.2020.
3. Izmena konkursne dokumentacije - br.1, datum objavljivanja: 16.01.2020.
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 20.01.2020.
5. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 29.01.2020.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 13.02.2020.


2019.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU - br.1

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

Javna nabavka, JN - 13/2019, nabavkа radovа na uvođenju računarske i potrebnih delova energetske mreže u cilju kvalitetnog obavljanja nastave u prostoru zgrada Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39 i Studentskom trgu 16

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 13.12.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 13.12.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 22.01.2020.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 25.02.2020.

Javna nabavka, JN - 12/2019, nabavkа usluge štampanja knjige "Operativni sistemi"

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 08.11.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 08.11.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 20.11.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 26.12.2019.

Javna nabavka, JN - 11/2019, nabavkа klima uređaja i uređaja za ventilaciju sa montažom

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 12.07.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 12.07.2019.
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 24.07.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja:
30.07.2019.

5. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja: 02.08.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 18.09.2019.
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 14.11.2019.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 10.12.2019.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 17.12.2019.
10. Odluka o obustavi postupka dodele ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 27.12.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 27.12.2019.

Javna nabavka, JN - 10/2019, nabavkа električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5, Volgina 7 i Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 10.07.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 10.07.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 22.07.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 08.08.2019.

Javna nabavka, JN - 09/2019, nabavkа građevinsko-zanatskih radova u
prostoru zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 28.06.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 28.06.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 16.07.2019.
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.2, datum objavljivanja: 19.07.2019.
5. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 31.07.2019.
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 28.08.2019.

Javna nabavka, JN - 08/2019, nabavkа klima uređaja i uređaja za ventilaciju sa montažom

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 12.06.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 12.06.2019.
3. Odluka o obustavi postupka, datum objavljivanja: 04.07.2019.
4. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, datum objavljivanja: 11.07.2019.

Javna nabavka, JN - 07/2019,  nabavkа računarske i mrežne opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 23.04.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 23.04.2019.
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 03.06.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja: 03.07.2019.
5. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja: 18.07.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 13.09.2019.
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.09.2019.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 14.11.2019.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.11.2019.
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 21.11.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 28.11.2019.
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 04.12.2019.
13. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 05.12.2019.
14. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 10.12.2019.
15. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.12.2019.
16. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.12.2019.
17. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 13.12.2019.
18. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 17.12.2019.
19. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.12.2019.
20. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 20.12.2019.
21. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 23.12.2019.
22. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 26.12.2019.
23. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 30.12.2019.
24. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 30.12.2019.
25. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 07.02.2020.
26. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 13.03.2020.
27. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 25.06.2020.
28. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 25.06.2020.
29. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 25.06.2020.

Javna nabavka, JN - 06/2019, nabavkа usluge štampanja materijala za obrazovanje i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 03.04.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 03.04.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 05.04.2019.
4. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 15.04.2019.
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 07.05.2019.

Javna nabavka, JN - 05/2019, nabavkа usluge mobilne telefonije

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 18.02.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 18.02.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 01.03.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 04.04.2019.

Javna nabavka, JN - 04/2019, nabavkа kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i materijala za nauku

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 16.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 16.01.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 29.01.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 11.02.2019.

Javna nabavka, JN - 03/2019, nabavkа radovа na uvođenju računarske i potrebnih delova energetske mreže u cilju kvalitetnog obavljanja nastave u prostoru zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 11.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 11.01.2019.
3. Odluka o dodeli ugovora, datum objavljivanja: 19.02.2019.
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, datum objavljivanja: 04.04.2019.

Javna nabavka, JN - 02/2019, nabavkа nameštaja

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 08.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 08.01.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 11.01.2019.
4. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 21.01.2019.
5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja: 11.02.2019.
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 21.02.2019.
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.03.2019.
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 23.08.2019.
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 14.10.2019.
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 08.11.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 15.11.2019.
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 22.11.2019.

Javna nabavka, JN - 01/2019, nabavkа materijala za tekuće održavanje zgrade i objekata

1. Poziv za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 08.01.2019.
2. Konkursna dokumentacija, datum objavljivanja: 08.01.2019.
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1, datum objavljivanja: 14.01.2019.
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.2, datum
objavljivanja: 15.01.2019.

5. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.3, datum
objavljivanja: 17.01.2019.

6. Izmena konkursne dokumentacije - br.1, datum objavljivanja: 17.01.2019.
7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, datum objavljivanja: 17.01.2019.
8. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.4, datum objavljivanja: 18.01.2019.
9. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, datum objavljivanja: 24.01.2019.
10. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, datum objavljivanja: 14.02.2019.
11. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 15.03.2019.
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 18.03.2019.
13. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 02.04.2019.
14. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 12.04.2019.
15. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 09.09.2019.
16. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 10.09.2019.
17. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 11.10.2019.
18. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 08.11.2019.
19. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice , datum objavljivanja 19.12.2019.
20. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 19.12.2019.
21. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice, datum objavljivanja 17.01.2020.


2018.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU - br.1

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

Javna nabavka, JN - 10/2018, nabavkа dodatnih radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora u zgradi Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole br. 39 - pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

1. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 09/2018, nabavkа električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5, Volgina 7 i Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije - br.1
4. Prečišćen tekst konkursne dokumentacije
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 08/2018, nabavkа radova na rekonstrukciji računarske i potrebnih delova energetske mreže u cilju kvalitetnog obavljanja nastave u prostoru zgrade Matematičkog fakulteta u ulici Studentski trg br. 16

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 07/2018, nabavkа usluge štampanja udžbenika "Odabrani tekstovi iz astronomije"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 06/2018, nabavkа usluge štampanja zbirke zadataka "Zbirka zadataka iz analitičke geometrije"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 05/2018, nabavkа usluge štampanja materijala za obrazovanje i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 04/2018, nabavkа računarske i mrežne opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
4. Izmena odluke o zaključenju okvirnog sporazuma
5. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
6. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
7. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
8. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
9. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
10. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
11. Odluka o obustavi postupka dodele ugovora - narudžbenice
12. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
13. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
14. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice
15. Odluka o dodeli ugovora - narudžbenice

Javna nabavka, JN - 03/2018, nabavkа klima uređaja sa montažom

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
4. Izmena konkursne dokumentacije - br.1
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 2
7. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
8. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Javna nabavka, JN - 02/2018, nabavка kancelarijskog materijala, materijala za obrazovanje i materijala za nauku

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Izmena konkursne dokumentacije - br. 1
4. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
5. Izmena konkursne dokumentacije - br. 2
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Odluka o dodeli ugovora
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 1/2018, nabavka usluge štampanja udžbenika "Operaciona istraživanja" i "Diskretne strukture 2"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2017.

IZMENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU - br. 1

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU.

Javna nabavka, JN - 12/2017, nabavka računarske opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Odluka o obustavi postupka
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Javna nabavka, JN - 11/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Operativni sistemi"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 10/2017, nabavka radova na adaptaciji i rekonstrukciji prostora u zgradi Matematičkog fakulteta u ulici Svetog Nikole 39

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br. 1
4. Izmena konkursne dokumentacije - br. 1
5. Odluka o dodeli ugovora
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 09/2017, nabavka električne energije za potrebe Matematičkog fakulteta, Univerzitet u Beogradu, na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5 i Volgina 7

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 08/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Aktivna galaktička jezgra"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 07/2017, nabavka usluge štampanja zbirke zadataka "Zbirka rešenih zadataka iz uvoda u numeričku matematiku"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 06/2017, nabavka računarske opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1
4. Odluka o dodeli ugovora
5. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 05/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Matematičko modeliranje"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka, JN - 04/2017, nabavka usluge štampanja materijala za obrazovanje i reklamnog materijala

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka, JN - 03/2017, nabavka usluge štampanja knjige "Elementi finansijske matematike"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka, JN - 02/2017, nabavka usluge mobilne telefonije

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju - br.1
4. Izmena konkursne dokumentacije - br.1
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
8. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka, JN - 01/2017, nabavka kancelarijskog materijala i materijala za obrazovanje

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
4. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

 

2016.

DOPUNA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Javna nabavka male vrednosti, JN - 09/2016, nabavka usluge remonta električnih instalacija u zgradi Matematičkog fakulteta

1. Poziv za podnošenje ponuda

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, JN - 08/2016, nabavka računarske opreme

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1
4. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2 i Partija 3
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za Partiju2 i Partiju3
6. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

Javna nabavka male vrednosti, JN - 07/2016, usluga štampanja udžbenika sa zbirkom rešenih zadataka za informatičare "Analiza 3"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, JN - 06/2016, usluga štampanja knjige "Projektivna geometrija ravni"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, JN - 05/2016, nabavka usluge štampanja knjige "Stohastički modeli u operacionim istraživanjima"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka računarske opreme, JN-04/2016

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1 i Partija 3
4. Odluka o obustavi postupka javne nabavke - Partija 2 i Partija 4
5. Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za Partiju2 i Partiju4
6. Obaveštenje o zaključenim ugovorima za Partiju 1 i Partiju 3

Javna nabavka male vrednosti, JN-03/2016, nabavka usluge štampanja knjige "ASTROBIOLOGIJA"

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pojašnjenje konkursne dokumentacije, pitanja i odgovori br. 1
4. Izmenjena konkursna dokumentacija
5. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
6. Odluka o dodeli ugovora
7. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Javna nabavka električne energije na mestima potrošnje Vatroslava Jagića 5 i Volgina 7, otvoreni postupak, oznaka i br. JN-02/2016.

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti, 01/2016, usluge štampe

1. Poziv  za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 1
4. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 2
5. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 3
6. Konkursna dokumentacija-izmenjena verzija
7. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
8. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 4
9. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori, 5
10. Odluka o dodeli ugovora
11. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

2015.

Javna nabavka male vrednosti, br. 03/2015, nabavka dobara - projektori

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-----------------------------------------------------------------------------------------

Javna nabavka male vrednosti, br. 02/2015, nabavka dobara - projektori

1. Poziv za podnošenje ponuda
2. Konkursna dokumentacija
3. Odluka o dodeli ugovora
4. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

-----------------------------------------------------------------------------------------

Javna nabavka male vrednosti, br. 01/2015 - usluge mobilne telefonije

1.1. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 01/2015
1.2. Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
1.3. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,1
1.4. Dopuna odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, br. 01/2015, usluge mobilne telefonije
1.5. Izmena poziva za dostavljane ponuda i konkursne dokumentacije
1.6. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,2
1.7. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,3
1.8. Izmena poziva za dostavljane ponuda i konkusrne dokumentacije
1.9. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,4
1.10. Pozivi za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija, pitanja i odgovori,5
2. Odluka o izboru najpovoljnije ponude

2014.

JAVNA NABAVKA br. 02/2014

1. Odluku o pokretanju postupka
2. Poziv za podnošenje ponuda
3. Konkursna dokumentacija
4. Ostala dokumenta u okviru konkursne dokumentaciije (šematski prikaz stolarije)
5. Menično pismo ovlašćenje
6. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI,  usluge mobilne telefonije, br. 01/2014.

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Izmena konkursne dokumentacije
4. Izmena br. 2 konkursne dokumentacije
5. Izmena br. 3 konkursne dokumentacije
6. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
7. Odluka
8. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
9. Odluka - obustava postupka javne nabavke

 

 

2013.

 

JAVNA NABAVKA BR. 55/2013 - usluge štampanja knjige

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 54/2013 - računarska oprema, laptop računar

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 53/2013 - računarska oprema

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 52/2013 - materijal za održavanje higijene

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 51/2013 - računarska oprema

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 50/2013 - računarska oprema

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 49/2013 - usluge štampanja knjige

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnosenje ponuda
3. Odluka - izbor najpovoljnije ponude

-----------------------------------------------------------------------------------------

JAVNA NABAVKA BR. 48/2013 - usluge mobilne telefonije

1. Odluka o pokretanju postupka
2. Konkursna dokumentacija i poziv za podnošenje ponuda
3. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
4. Rešenje-prekid zastoja postupka
5. Odluka-obustava postupka javne nabavke