Konkurs za dodelu nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića

Raspisan je konkurs za dodelu nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu.

Rok za prijave počinje od 14. decembra 2020. godine i traje do 29. januara 2021. godine.
Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati zaposleni na Univerzitetu u Beogradu, starosti do 40 godina na dan 31. decembra 2020. godine.
Na Konkurs se može prijaviti jedan naučni rad koji prethodno nije upućivan na konkurse Zadužbine Đoke Vlajkovića

Konkursom se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića dodeljuje 6 (šest) nagrada u iznosu od po 150.000,00 dinara.
Izuzetno, u slučaju prijave većeg broja radova koji zadovoljavaju propisani kriterijum, a u skladu sa raspoloživim sredstvima, može se dodeliti veći broj nagrada.

Više o uslovima konkursa možete videti na:
Konkurs za dodelu nagrade
Prijava na konkurs

detaljnije

Kolokvijum Srpske akademije nelinearnih nauka, 17. i 18. decembar 2020.

Sedmi kolokvijum Srpske akademija nelinearnih nauka (SANN) biće održan u sredu 16. i četvrtak 17. decembra 2020, sa početkom u 18 časova.

Predavanja će se održati preko Webex platforme, a link i kratko uputstvo biće blagovremeno objavljeno.

PROGRAM

Sreda, 16.12.2020.

18:00-18:40  Zoran Rakić: "O nelokalnoj modifikaciji Ajnštajnove teorije gravitacije"

19:00-19:40  Predrag Jovanović: "Gravitaciona sočiva: Teorijske osnove i primene"


Četvrtak, 17.12.2020.

18:00-18:40  Najdan Aleksić: "Metod Rica-Kantoroviča u analizi disipativnih struktura modelovanih kompleksnom jednačinom Ginzburga-Landau"

19:00-19:40  Ivana Atanasovska: "Nelinearna mehanika kontakta u sklopu spregnutih nelinearnosti realnih mehaničkih sistema"

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Vladimira Zekovića, 11.12.2020. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „ULOGA ELEKTROMAGNETNIH MIKRONESTABILNOSTI U (RE)FORMIRANjU KVAZIPARALELNIH UDARNIH TALASA I UBRZAVANjU ČESTICA U KOSMIČKOJ PLAZMI“, kandidata Vladimira Zekovića biće održano u petak, 11.12.2020. godine u sali 809 sa početkom u 13:00 časova.

detaljnije

Konkurs Matematičkog instituta SANU za najbolji doktorat, master i studentski rad u 2020.

Matematički institut SANU je raspisao konkurs za nagrade za najbolji doktorat, najbolji master rad i najbolji studentski rad u toku 2020. godine u oblasti matematike u mehanike, i računarstva koji su urađeni na nekom od univerziteta sa sedištem u Republici Srbiji. Rok za konkurisanje je 26. mart 2021.

Dodatne informacije o propozicijama konkusa mogu se naći na sledećim stranicama.

doktorati:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/DoktoriKonkurs%202021.pdf

masteri:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/MsCKonkurs%202021.pdf

studentski radovi:
http://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/news/news_pages/StudentiKonkurs%202021.pdf

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 10. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 10. decembra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Miloš Đorić

Naslov predavanja: REALNE HIPERPOVRŠI BLIZU KELEROVE S^3xS^3 SA P-ISOTROPNIM NORMALNIM VEKTORSKIM POLjEM

Apstrakt:
Za normalno vektorsko polje $\xi$ realne hiperpovrši $M$ blizu Kelerove homogene mnogostrukosti $\mathbb{S}^3\time\mathbb{S}^3$ kažemo da je $\mathcal{P}$-isotropno ukoliko važi da je $P\xi$ normalno na ravan razapetu sa $\xi$ i $J\xi$. Tada je dimenzija odgovarajuće distribucije $span\{\xi,J\xi,P\xi,JP\xi\}$ jednaka 4. Na predavanju će biti predstavljen opšti oblik imerzije ovakvih hiperpovrši i jedan od mogućih primera. Takođe, biće predstavljen dokaz da među ovakvim hiperpovršima nema ni Hopfovih, ni minimalnih.

Dobijeni rezultati objavljeni su u zajedničkom radu sa M. Đorić i M. Moruz.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme. Detalji pristupa:

Meeting number (access code): 174 810 2385
Meeting password: tmHGy6bA4U6

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 11. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 11. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Stevan Gajović, University of Groningen

Naslov predavanja: KRIVE ZA KOJE SE DOSTIŽE JEDNAKOST U KOLMANOVOJ NEJEDNAKOSTI

Apstrakt: Pre dokaza Faltingsove teoreme, Šaboti je za određenu klasu krivih dokazao da imaju konačno mnogo racionalnih tačaka. Kolman je konstruisao metod koji za tu klasu krivih daje gornju ocenu o broju racionalnih tačaka. Korišćenjem metoda Šaboti-Kolmana uz neke druge metode, veoma često možemo da odredimo racionalne tačke na krivama iz te klase. Međutim, u samoj Kolmanovoj nejednakosti se jednakost jako retko dostiže. Na ovom predavanju ćemo se baviti konstrukcijom primera krivih za koje se dostiže jednakost.

detaljnije

Seminar Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode, 8. decembar 2020.

Detaljnije: Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 8. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Christos Vakouftsis, School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece

Naslov predavanja: THE EFFECT OF THERMAL HISTORY AND PRODUCTION PARAMETERS IN THE ACCURACY OF FUNCTIONAL COMPONENTS IN ADDITIVE MANUFACTURING

Apstrakt: The evolving technology of Additive Manufacturing (AM) is posing novel challenges in manufacturing practice since nowadays functional, end-use components and assemblies are produced by commercially available AM equipment. In order to safeguard the functionality and the interchangeability of a part, the designer must clearly denote a set of geometrical product specifications (GPS) in the 3D model or in the engineering drawing. The goal of this lecture is to investigate the effect of thermal history and AM parameters in the accuracy of functional components and to address the issue of creating a novel methodology for designing these components in order to eliminate geometrical and dimensional deviations. For this purpose, the results of FE analysis for a popular AM test case will be presented in comparison with experimental measurements. Common AM defects as well as bad practices will also be discussed.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF
ukoliko predavač da svoju saglasnost.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 8. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 8. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Rastko Martać, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA IOT MODELA I SERVISA U UPRAVLjANjU I ODRŽAVANjU BRANA

Apstrakt:
Ovo predavanje bazirano je na istraživanju kako transformisati sistem manuelnog monitoringa u pametno okruženje pomoću IoT tehnologija. Visoke brane su od velike važnosti, jer služe za akumulaciju vode i upotrebljavaju se za proizvodnju električne energije. Monitoring i predviđanje ponašanja brana predstavljaju veliki izazov zbog složene strukture brana i klimatskih promena. Zbog različitih ograničenja, ekoloških prepreka i složenosti sistema brana, primena RFID, Bluetooth i IoT tehnologija pokazala se kao adekvatno, pristupačno i pouzdano rešenje u procesu monitoringa sigurnosti brana. U predavanju se prikazuje sveobuhvatan model upravljanja i monitoringa sigurnosti brana, koji je zasnovan na savremenim IoT tehnologijama. Opisani model primenjen je na brani „HE Đerdap 1“, na reci Dunav u Republici Srbiji. Rezultati pokazuju da upotreba novih tehnologija u procesu monitoringa brana može smanjiti ljudske greške i poboljšati celokupni proces.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF
ukoliko predavač da svoju saglasnost

detaljnije

Seminar za Geometriju i primene, 3. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 3. decembra 2020, u sali 821 Matematičkog fakulteta sa početkom u 17:15.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: BOJENjA SA 15 BOJA I MALA NATKRIVANjA U DIMENZIJI 4

Apstrakt:
Na predavanju dajemo pregled osnovnih tvrđenja o kombinatorici politopa sa posebnim akcentom nad susedske politope. Zatim objašnjavamo kako se hromatski broj pojavljuje kao jedna od opstrukcija za postojanje malih natkrivanja i kvazitorusnih mnogostrukosti. Potom pokazujemo kako bojenje faceta politopa u dimenziji 4 sa 15 boja može da proizvede malo natkrivanje koje je interesantno kao primer koji zahteva da se svi mogući vektori rešetke u (Z/2)^4 moraju pojaviti kao kolone karakteristične matrice tog natkrivanja.

Napomena: Sastanak Seminara biće moguće pratiti i onlajn, preko Webex platforme.

Detalji pristupa:
https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=mb0f3a271984a1152078f1de378c3ef5f
Meeting number: 174 021 4901
Password: jPsZmpJR788

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 2. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 2. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: DEMČEKOV SLUČAJ KOTRLjANjA GIROSKOPSKE LOPTE PO SFERI

Detaljnije> Izložićemo doktorsku disertaciju Vasilija Demčenka odbranjenu na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1924 sa komisijom u sastavu: A. Bilimović, M. Petrović, M. Milanković. Demčenko je pronašao novi integrabilni slučaj kotrljanja giroskopske lopte po sferi. Rezultate Demčenka sagledaćemo i iz ugla savremenih istraživanja. Rad je ostvaren u saradnji sa V. Dragovićem i B. Jovanovićem.

Napomena: Ukoliko predavač da svoju saglasnost, predavanje se može naknadno pogledati na https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSH

detaljnije