KGTA seminar, 17. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. decembra 2019, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PROBLEM PRAVEDNOG DELjENjA OGRLICE

Apstrakt:
Ogrlicu koja se sastoji od n tipova dragih kamenova potrebno je podeliti na što manji broj delova koje je moguće razdeliti grupi od r "lopova" tako da svaki lopov dobije isti broj dragih kamenova svake vrste. Klasičan rezultat Noge Alona kaže da je n(r-1) preseka ogrlice uvek dovoljno. Prikazaćemo stare i nove (topološke) metode koje se koriste u dokazu ove teoreme i njenih generalizacija.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 17. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 17. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Milica Milivojević Danas, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac

Naslov predavanja: MEŠOVITA METRIČKA DIMENZIJA GRAFOVA

Apstrakt:
Predmet ovog izlaganja je nedavno uvedena grafovska invarijanta: mešovita metrička dimenzija. Na početku predavanja će biti uvedena definicija, opis kao i osnovne karakteristike date invarijante koje se mogu naći u literaturi. Zatim će biti prezentovani ilustrativni primeri koji pokazuju mešovitu metričku dimenziju nekih zanimljivih pojedinačnih grafova. U drugom delu predavanja, će biti prikazani originalni naučni rezultati kandidatkinje, kao i pravci daljeg razvoja.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 12. i 19. decembar 2019.

Naredna dva sastanaka Seminara biće održana 12. i 19. decembra  2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Ivko Dimitrić, Pennsylvania State University

Naslov predavanja: CR PODMNOGOSTRUKOSTI NISKOG ČENOVOG TIPA U KOMPLEKSNIM PROSTORNIM FORMAMA

Apstrakt: Koristeći standarno utapanje kompleksnog projektivnog i kompleksnog hiperboličnog prostora u odgovarajući (pseudo) euklidski prostor izučavaju se CR podmnogostrukosti Čenovog tipa 2 i 3. U tom kontekstu biće izloženi rezultati o holomorfnim (Kelerovim) podmnogostrukostima, totalno realnim podmnogostrukostima i realnim i kompleksnim hiperpovršima kompleksnih prostornih formi. Uz navodjenje ranije dobijenih rezultata i primera izložiće se i rezultati o nepostojanju izvesnih vrsta podmnogostrukosti tipa 2 i 3, koji su dobijeni u zajedničkom radu sa Mirjanom Đorić.

detaljnije

Druženje povodom 90. rođendana dr Dušana Adnađevića, 16. decembar 2019.

U Matematičkoj gimnaziji je organizovano druženje povodom 90. rođendana dr Dušana Adnađevića.
Skup će biti održan u ponedeljak 16. decembra 2019. u 14 časova u učionici 011 u zgradi Matematičke gimnazije, Kraljice Natalije 37.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 13. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 13. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:45. U pitanju je zajednički sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za logiku.

Predavač: Dragoljub Kečkić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: FREDHOLMOVI OPERATORI - ISTORIJAT, PRIMENE I UOPŠTENjA

Apstrakt:
Fredholmovi operatori se izučavaju preko 100 godina i nalaze primene u najrazličitijim oblastima, od teorije integralnih jednačina, preko algebarske topologije do apstraktne teorije operatora oličene u
C*-algebrama, Hilbertovim modulima na njima i K teoriji. Fredholmovi operatori definisani u različitim kontekstima imaju izvesna zajednička svojstva na osnovu kojih se mogu formulisati uopštenja. Jedan pokušaj vrlo širokog uopštenja je zajednički rad izlagača sa Z. Lazovićem iz 2017 godine.

detaljnije

KGTA seminar, 10. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. decembra 2019, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATEMATIKA PRAVEDNE RASPODELE

Apstrakt:
Pravedna raspodela (fair division) kao tema povezuje algebarsku topologiju, kombinatoriku, linearno programiranje, konveskne politope i druge oblasti. Poznati rezultati vezani za ovu temu su Špernerova lema, KKM-teorema (Knaster-Kuratovski.Mazurkievič), teorema o deljenju ogrlice (N. Alon) i dr. Prikazaćemo novosti u ovoj oblasti a među autorima novih radova su i S. Avakumov, R. Karasev, F. Frick, M. Mirzakhani, E. Su i drugi matematičari.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 10. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 10. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Ivan Jezdović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: SISTEM ZA MERENjE BUKE U SAOBRAĆAJU ZASNOVAN NA MOBILNOM CROWDSENSING-u

Apstrakt:
U ovom predavanju biće predstavljen sistem za merenje buke u saobraćaju u pametnim gradovima zasnovan na mobilnom crowdsoursing-u. Razvijeni sistem obuhvata mobilnu aplikaciju za prikupljanje podataka o buci u saobraćaju primenom oportunističkog i participativnog crowdsensing-a, veb aplikaciju za analizu i vizuelizaciju prikupljenih podataka i cloud infrastrukturu za skladištenje podataka. Razvijeni sistem je evaluiran prikupljanjem podataka na pet odabranih lokacija u Beogradu. Izvršeno je preko 4000 merenja. Podaci su analizirani primenom statističkih metoda. Predložen je sistem za podršku odlučivanju zasnovan na rezultatima analize.

detaljnije

Otvorena dva nova poziva Fonda za nauku

Fond za nauku Republike Srbije objavio je dva nova poziva za realizaciju projekata iz:

- Programa za razvoj projekata iz oblasti veštačke inteligencije
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/ai/

- Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom
http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/11/dijaspora/

Detalji o uslovima i rokovima se mogu naći na zvaničnim stranicama Fonda za nauku (link pored svakog poziva).

detaljnije

Deseti simpozijum 'Matematika i primene' 2019.

X simpozijum "Matematika i primene", nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se 6. i 7. decembra 2019. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Skup će biti posvećen obeležavanju 70 godina od rođenja akademika Miodraga Mateljevića.

Više informacija na:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Savića

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Savića pod naslovom "Određivanje mase crnih rupa u aktivnim galaktičkim jezgrima pomoću polarizacije u širokim emisionim linijama" biće održana u sredu, 11. decembra 2019. u 10h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, sala 718.

detaljnije