Odeljenje za mehaniku, 24. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Bojan Božić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA DINAMIČKOG MODELOVANjA U ANALIZI BIOLOŠKIH SISTEMA

Apstrakt: Prihvatajući inherentnu složenost bioloških sistema, dinamičko modelovanje predstavlja moćno sredstvo za razumevanje složenih mehanizama fukcionisanja unutar različitih bioloških sistema. Integrišući matematičke formulacije zajedno sa biološkim principima (rasvetljenim i/ili delimično rasvetljenim), dinamički modeli pružaju uvid i omogućavaju razumevanje kako se pojedina kompleksna svojstva bioloških sistema formiraju i menjaju pri promeni različitih uslova, kao rezultat interakcija između pojedinačnih komponenti sistema. Naša istraživanja su usmerena ka rasvetljavanju i razumevanju osnovnih mehanizama koji pokreću odgovore ćelija izazvane lipopolisaharidom (LPS-om) i nude kvantitativni okvir za proučavanje dinamike aktivacije imunskih ćelija i procesa inflamacije. Integracijom eksperimentalnih podataka na ćelijama dobijenim in vitro sa računarskim modelima, možemo dodatno usavršiti naše razumevanje signalnih puteva posredovanih LPS-om i identifikovati potencijalne ciljeve za terapijsko delovanje u inflamatornim i (auto)imunskim poremećajima. U izvesnim slučajevima, ovakav pristup nam omogućava i reoptimizaciju postojećih terapijskih formulacija u cilju poboljšavanja efikasnost.
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

 

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 24. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 24. aprila 2024. sa početkom u 19 časova.

Predavači: doc. dr Aldina Avdić, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za tehničko-tehnološke nauke

Naslov predavanja: KLASIFIKACIJA BIOMEDICINSKIH PODATAKA U REALIZACIJI ZDRAVSTVENIH SERVISA
 
Apstrakt:
U digitalnom dobu, biomedicinski podaci predstavljaju ključni resurs u pružanju zdravstvenih usluga. U ovom predavanju, biće prikazane primene klasifikacionih tehnika u procesu analize i obrade biomedicinskih podataka sa ciljem unapređenja kvaliteta i efikasnosti postojećih, kao i kreiranja novih zdravstvenih servisa. Prvi deo predavanja odnosi se na klasifikaciju slobodnog teksta u lekarskim izveštajima na srpskom jeziku. Biće prikazane metode za obeležavanje medicinskih i nemedicinskih termina u lekarskim izveštajima na srpskom jeziku, namenjenih pretvaranju nestrukturiranih podataka u strukturirane. Ove metode mogu kasnije biti upotrebljene i u svrhe bržeg kreiranja medicinske dokumentacije korišćenjem ASR-a. Još jedna primena jeste u deidentifikaciji ličnih podataka u tekstu sa slika lekarskih izveštaja postavljenih na društvenim mrežama, čime se osigurava privatnost pacijenata i poštovanje propisa o zaštiti podataka. U drugom delu  prikazana je primena klasifikacije demografskih i biomedicinskih podataka za predikciju bolesti u trudnoći. Koristeći skupove podataka sa mnogo atributa, najpre se analizira biranje onih najznačajnijih, a zatim primenjuju metode mašinskog učenja za identifikaciju faktora rizika i predikciju komplikacija tokom trudnoće, što može unaprediti prenatalnu negu i smanjiti rizik za majku i dete.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 24. april 2024.

Naredni sastanak seminara Bioinformatika biće održan onlajn u sredu, 24. aprila 2024. godine, sa početkom u 18.15.
 
Predavač: dr Aleksandar Anžel, Institut Robert Koh, Nemačka

Naslov predavanja: FROM CLIMATE TO HEALTHCARE: ADAPTING POLAR DIAGRAMS FOR BIOMEDICAL AND MACHINE LEARNING APPLICATIONS

Biografija predavača i apstrakt predavanja su dostupni na http://bioinfo.matf.bg.ac.rs/.

Link za onlajn prenos: https://matf.webex.com/meet/birbi

Organizatori seminara Bioinformatika su Srpsko društvo za bioinformatiku i računarsku biologiju (http://www.birbi.matf.bg.ac.rs/) i Matematički fakultet.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavači: Stefan Kapunac, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PROBLEM TEŽINSKE TOTALNE DOMINACIJE SA PRIMENAMA

Apstrakt: Problem težinske totalne dominacije (WTDP) je praktično proširenje dobro poznatog problema totalne dominacije. Najefikasniji pristupi u literaturi za rešavanje ovog problema se baziraju na grananju sa ograničavanjem ili genetskom algoritmu.

U izlaganju će biti predstavljena metoda promenljivih okolina (VNS) za rešavanje ovog problema. VNS je opremljen pažljivo dizajniranom funkcijom prilagođenosti koja omogućava evaluaciju kako dopustivih, tako i nedopustivih rešenja, što omogućava temeljnu pretragu obećavajućih regiona prostora pretrage. Metod takođe koristi dve lokalne pretrage prvog poboljšanja.

Delotvornost VNS-a je demonstrirana na širokom spektru referentnih skupova instanci poređenjem sa tri konkurentna metoda iz literature.
Na instancama male do srednje veličine (do 100 čvorova), kvalitet VNS rešenja se u skoro svim slučajevima podudara sa kvalitetom optimalnih rešenja (134 od 135). Na srednjim do velikim instancama, VNS je nadmašio sve uporedne algoritme u smislu kvaliteta rešenja, što je potvrđeno statističkim testovima hipoteza.

Biće predstavljena i potencijalna primena WTDP-a za ubrzavanje širenja informacija na društvenim mrežama. Eksperimenti su potvrdili da se širenje informacija ubrzava kada su informisani čvorovi (oni koji su inicijalno obavešteni o vesti/traču itd.) postavljeni kao rešenja WTDP-a dobijena pomoću VNS-a. Iako je predloženi metod uspešno primenjen na uzorcima stvarnih društvenih mreža do 81 hiljade čvorova i 1.34 miliona grana, dalja istraživanja mogla bi unaprediti metod kako bi se koristio na potpunim (neuzorkovanim) skupovima podataka društvenih mreža.


Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr


Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

 

detaljnije

Predavanja u NTP Beograd o saradnji nauke i privrede, 22. april 2024.

Naučno-tehnološki park Beograd organizuje predavanje pod nazivom "Saradnja nauke i privrede: Od akademske izvrsnosti do industrijske primenljivosti kroz transfer tehnologije", koje će biti održano 22. aprila sa početkom u 10 časova u NTP Beograd, Veljka Dugoševića 54.

Predavanja imaju za cilj da prenesu znanja i direktna iskustva u oblasti upravljanja intelektualnom svojinom (IP) u istraživačkim projektima i zajedničkim projektima sa privredom. Svoje iskustvo preneće sledeće govornice:

· Ljiljana Kundaković, vodeći saradnik za naučno-tehničku saradnju na Institutu za biološka istraživanja "Siniša Stanković", i

· Natascha Eckert, globalni rukovodilac saradnje sa univerzitetima u Siemens AG.

Ljiljana Kundaković će govoriti o osnovnim pincipima upravljanja zaštitom intelektualne svojine u istraživačkim projektima, o implikacijama zajedničkog vlasništva nad IP, transferu i licenciranju rezultata projekta. Posebno će biti reči o specifičnim zahtevima programa Horizon Europe i Fonda za nauku (IPR odredbe, eksploatacija i širenje ugovora o grantu i konzorcijumu).

U drugom delu gošća iz Siemens-a, Natascha Eckert, će istaći važne aspekte u saradnji nauke i privrede iz ugla velike korporacije - osnovne principe saradnje sa fakultetima, univerzitetima i naučnicima, sa posebnim fokusom na ugovore, sponzorisana i saradnička istraživanja.

Agenda

Prijave za učešće su obavezne, a prijavljivanje se vrši do petka 19. aprila u 15 časova na sledećem linku 

https://forms.gle/U3ACRjxen1LpmAoH7

detaljnije

Studentski seminar, 18. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održanu petak, 18. aprila 2024. godine sa početkom u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 10 časova. Na sastanku Semminara biće održane prezentacije master radova kandidata u užem izboru za Studentsku nagradu Matematičkog instituta SANU za najbolji master rad u oblasti matematike i mehanike.
 
Raspored prezentacija je sledeći:
 
10.00 Filip Vukojević - Helikoidne površi sa konstantnom srednjom krivinom. Burova teorema
 
10.25 Dalibor Danilović - Osnovni pojmovi algebarske K-teorije kroz manje poznate primere
 
10.50 Dušan Stanojević - Analitička produženja funkcija kompleksne promenljive
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

detaljnije

Seminar Geometrija i primene, 18. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Nikolay Tyurin, JINR Dubna, MI RAN Moscow

Naslov predavanja: LAGRANGIAN MIRONOV SUBMANIFOLDS IN ALGEBRAIC VARIETIES
 
Apstrakt: Every algebraic variety by the very definition can be equipped with a symplectic structure, given by the Kahler form of any positive polarization.

Therefore a natural problem is to study lagrangian submanifolds - real submanifolds which posses the lagrangian property. This problem seems to be important itself; moreover certain modern approaches to Mirror Symmetry conjecture are based on a duality between complex and symplectic geometries of Kahler manifolds and therefore one needs to know which lagrangian submanifolds a given algebraic variety admits. At the same time not too much is known even for the simplest and basic cases: f.e. for the projective space CPn one has two natural possibilities  - real part of the complex projective space RPn and Liouville tori Tn subset CPn coming from the fact that one has here the complete set of first integrals.

In 2004 Andrey Mironov presented new construction which gives a number of new examples of lagrangian submanifolds in Cn and CPn  and moreover he showed that these lagrangian submanifolds are Hamiltonian minimal. Leaving aside the minimality story we can present a natural generalization of the Mironov construction which can be applied for much broad case of algebraic variety. Namely suppose that a given compact algebraic variety X  equipped with a symplectic form, given by the Kahler stucture, admits an TK - action by Kahler isometries (here k  can be less that the complex dimension of X) on X which is compatible with a fixed anti holomorphic structure sigma on X. Suppose that the real part X_R subset X with respect to sigma has the maximal possible dimension. Then for each l from 0 to k we can construct a lagrangian submanifold, smooth or with self intersections.

As an example of this generalized construction we present how it works for the case of complex grassmanian Gr(k, n).
 
Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ
 
Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

detaljnije

Seminar za analizu, 19. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u učionici 830 u petak, 19. aprila 2024, sa početkom u 12 časova.

Predavač: Oliver Dragičević

Naslov predavanja: p-ELIPTIČNOST
 
Apstrakt: Koncept p-eliptičnosti uveden je g. 2016 kao uopštenje klasičnog pojma eliptičnosti za kompleksne matrice. Ispostavilo se da je pojam vrlo primeren za izučavanje Lp svojstava eliptičkih operatora. Cilj predavanja je objašnjenje nastanka ovog pojma, a potom i njegovu upotrebu na primerima iz teorije operatorskih polugrupa.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 19. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 19. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Nikolaj Tjurin, JINR Dubna, MI RAN Moscow
 
Naslov predavanja: EXOTIC TWIST TORI IN TORIC AND NON-TORIC ALGEBRAIC VARIETIES
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 17. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 17. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Nikolay Tyurin, Matematički institut Steklov RAN, Moskva

Naslov predavanja: SPECIAL BOHR SOMMERFELD GEOMETRY AND GEOMETRIC QUANTIZATION
 
Apstrakt: Ovo je uvodno predavanje u seriji od tri predavanja planiranih da budu održana na Seminaru iz geometrije 18.04. (Lagrangian Mironov submanifolds in algebraic varieties) i na Odeljenju za matematiku 19.04. (Exotic twist tori in toric and non-toric algebraic varieties).
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije