Obaveštenje o raspisivanju konkursa-februar 2020.

Detaljnije

detaljnije

Poziv za L'ORÉAL-UNESCO nacionalne stipendije 'Za žene u nauci'

Program Nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“ u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa, pokrenut je 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i kompanije L’Oréal Balkan. Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije u vrednosti od po pet hiljada evra, kao vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučnoistraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

Novi konkurs je u toku i traje do 31. marta 2020. godine.

Više detalja o nacionalnoj stipendiji "Za žene u nauci" i kako konkurisati, možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji: https://www.zeneunauci.co.rs

detaljnije

Seminar katedre za algebru i matematičku logiku

Naredni sastanak seminara biće održan u petak, 28. februara 2020. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 12:15

Predavač: Nikola Lelas, Katedra za algebru i matematičku logiku, Matematički fakultet

Naslov predavanja: VELIKE VREDNOSTI L-FUNKCIJA NAD FUNKCIJSKIM POLjIMA

Apstrakt: Na ovom predavanju bavićemo se problemom pronalaženja velikih vrednosti L-funkcija nad funkcijskim poljima. Kao motivaciju za izučavanje L-funkcija i njihovih velikih vrednosti prikazaćemo klasičnu Dirihleovu formulu o klasnom broju za imaginarna polja brojeva. Potom će biti govora o metodu rezonance, kao ključnoj tehnici za pronalaženje velikih vrednosti L-funkcija i biće prikazani rezultati iz rada dobijeni tim metodom.

D. Djokic, N. Lelas, I. Vrecica-Large values of Dirichlet L-functions over function fields, International journal of number theory, prihvaćeno za štampu.

detaljnije

Studentski seminar, 28. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 28. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Stefan Ivković, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: POLU-FREDHOLMOVI OPERATORI NA HILBERTOVIM C*-MODULIMA I ODGOVRAJUĆI SPEKTRI

Apstrakt:
Na prethodnom predavanju smo definisali A-Fredholm operator na standardnom modulu nad jediničnom C*-algebrom A i izložili smo rezultate Miščenka. Definisali smo takođe polu-A-Fredholm operatore i izložili neke od rezultata iz rada "Semi-Fredholm theory on Hilbert C*-modules’". Na ovom predavanju ćemo izložiti ostale rezultate iz istog rada. Zatim ćemo definisati uopštene spektre u centru C*-algebre od operatora na Hilbertovim C*-modulima i prezentovaćemo rezultate iz rada "On compressions and generalized spectra of operators over C*-algebras".

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 26. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 26. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd

Naslov predavanja: ALGEBARSKI BETE ANZAC ZA HAJZENBERGOV SPINSKI LANAC I ODGOVARAJUĆI GAUDIN MODEL

Apstrakt:
Kao prvi korak, uvešćemo osnovne pojmove vezane za algebarski Bete anzac. Razmatrajući periodični slučaj XXX Hajzenbergovog lanca, uvešćemo R-matrice, Laks operator, monodromiju, transfer matricu, Bete jednačine, itd. Zatim ćemo diskutovati moguće generalizacije: neperiodične granične uslove, anizotropnu interakciju i Gaudin model sa dalekodometnim interakcijama. Pokazaćemo da je u svim ovim slučajevima moguće razrešiti integrabilni sistem tako što ćemo naći off-shell dejstvo transfer matrice na Bete vektore

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 25. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 25. februara 2020, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Dragana Ilić, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet

Naslov predavanja: PROMENLjIVOST SJAJA AKTIVNIH GALAKTIČKIH JEZGARA I PRIRODA NjIHOVE AKTIVNOSTI

Apstrakt:
Aktivna galakticka jezgra (AGJ) su jezgra galaksija čija je supermasivna crna rupa okružena značajnom količinom gasa i prašine. Proces akrecije gasa u crnu rupu proizvodi ogromnu energiju koja dovodi do mnogih zanimljivih posmatračkih efekata, kao što su i izuzetno široke emisione linije koje vidimo u spektru AGJ. Ove linije se mogu koristi za proučavanje karakteristika gasa oko crne rupe, kao i za direktno određivanje mase supermasivne crne rupe, što ima važnu primenu u proučavanju formiranja i evolucije galaksija. Dodatna osobina AGJ jeste spektralna promenjivost u svakom smislu, od fluksa kontinuuma na svim talasnim dužinama do fluksa linija kao i njihovog oblika profila. U ovom predavanju ćemo se dotaći onih AGJ kod kojih je primećena ekstremna promena spektralnih karaketristika, tzv. AGJ koje menjaju tip (changing-look AGN) i kako se one uklapaju u jedinstveni model kojim se opisuju sva AGJ. Biće prikazano nekoliko primera ovakvih objekata i njihovih istraživanja, kao i planovi za buduća posmatranja, posebno u okviru budućih velikih pregleda neba kao što su Large Synoptic Survey Telescope (LSST) i Manuakea Spectroscopic Explorer (MSE).

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 25. februar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 25. februara 2020. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Milica Labus, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: ADAPTIVE E-BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT: EVIDENCE FROM THE FINANCIAL SECTOR

Apstrakt:
This paper focuses on business continuity management in organizations that use modern e-business technologies: the Internet, mobile computing, e-services, and virtual infrastructure. The aim is to make the shift from traditional Business Continuity Management (BCM) towards “e-Business Continuity Management” (e-BCM) suitable for modern technological environments. We have defined a comprehensive framework for the implementation of an adaptive e-BCM adjustable to changes in the business environment. The framework consists of practical steps for defining elements of a business continuity management system: business impact analysis, risk assessment, and a business continuity plan.

We have implemented and evaluated the framework within three financial organizations. The key finding is that Business Impact Analysis and the continual improvement of the Business Continuity Management System are the driving factors for the effective establishment of an adaptive e-BCM. The proposed framework is general, and can be applied to any organization that uses modern e-business technologies.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 369. sednici NNV-a održanoj 21.02.2020. godine

Detaljnije

detaljnije

Zoran Vidović, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Konkurs za dodelu Nagrade Veselina Lučića za najbolje naučno i književno delo objavljeno u 2019. godini

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) „Nagrade Veselina Lučića” za 2020. godinu, za najbolje naučno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2019. godini. Nagrada, u neto iznosu od po 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića. Rok za podnošenje prijava je od 21. februara do 21. aprila 2020. godine.

Odluka o Konkursu

Prijava na Konkurs

detaljnije