Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 1. decembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 1. decembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Vera Kovačević-Vujčić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: COMPLEXITY INDICES FOR THE TRAVELING SALESMAN PROBLEM

Apstrakt:
We consider the symmetric traveling salesman problem (TSP) with instances represented by complete graphs G with distances between cities as edge weights. A complexity index is an invariant of an instance I by which we predict, in a statistical sense, the execution time of an exact TSP algorithm for I.

In the paper: Cvetković D., Čangalović M., Dražić Z., Kovačević-Vujčić V., "Complexity indices for the traveling salesman problem based on short edge subgraphs", Central European Journal of Operations Research, 26(2018), No. 3, 759-769, we have considered some short edge subgraphs of G and defined several new invariants related to their connected components. Extensive computational experiments with instances on 50 vertices with the uniform distribution of integer edge weights in the interval [1,100] show that there exists correlation between the sequences of selected invariants and the sequence of execution times of the well-known TSP Solver Concorde. In this talk we report the extension of the above considerations for instances up to 100 vertices.

This is joint work with Dragoš Cvetković, Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade and Mathematical Institute SANU and Zorica Dražić, Faculty of Mathematics, University of Belgrade.

Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/AR4aSMvvmadtRSKPF ukoliko predavač da svoju saglasnost.

detaljnije

VI International Conference of Mathematics and Computer Science 'Congressio-Mathematica', 21-22, 28-29. novembar 2020.

Obaveštavamo Vas da se VI International Conference of Mathematics and Computer Science "Congressio-Mathematica" (http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/home.html), održava onlajn u periodu 21-22. i 28-29. novembra 2020.

Organizatori konferencije su Faculty of Mathematics and Computer Science (Department of Complex Analysis), University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Institute of Mathematics - University of Rzeszów, Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics - Lodz University of Technology i Faculty of Mechanical Engineering - Lublin University of Technology.

Program konferencije nalazi se na stranici http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/programme.html

U subotu, 28. novembra 2020, od 11:15 - 11:55, plenarno predavanje će održati prof. dr Miodrag Mateljević, akademik. Naslov predavanja je " On Kellogg's theorem for harmonic quasiconformal mappings".

Uputstvo za pristup konferenciji se može naći na http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath/organizational.html

detaljnije

Odluka o ukidanju predispitnih obaveza

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-decembar 2020

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 27. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 27. novembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Tanja Davidović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MATHEURISTIKE-HIBRIDI IZMEĐU METAHEURISTIČKIH I EGZAKTNIH METODA

Apstrakt:
Problemi optimizacije se obično formulišu u obliku mešovitih celobrojnih programa (Mixed Integer Programs, MIP) i rešavaju se različitim egzaktnim rešavačima (CPLEX, Gurobi, itd.). Međutim, za većinu realnih instanci problema egzaktne metode zahtevaju previše vremena i memorije, pa se obično umesto njih primenjuju metaheuristike. One predstavljaju uopštene algoritme za optimizaciju date ciljne funkcije iterativnim generisanjem novih ili poboljšanjem postojećih rešenja. Uopštenost podrazumeva da se u opisu metaheurističkog algoritma ne koriste apriori znanja o konkretnom problemu optimizacije, već se oni definišu kao skup koraka (recept) o tome kako treba manipulisati rešenjima problema u cilju dobijanja što kvalitetnijih konačnih rezultata. Samim tim omogućena je primena ovih metoda na različite optimizacione probleme, ali je njihova velika mana što ne mogu da garantuju kvalitet konačnih rešenja. Među uopštenim heuristikama, posebno mesto zauzimaju 0-1  MIP metode, tzv. matheuristike. Ove metode su hibridi između metaheurističkih metoda i egzaktnih rešavača za MIP probleme. Glavna ideja koja se krije iza ove hibridizacije je dekompozicija polaznog problema tako što se upotrebom metaheurističkih pravila generišu potproblemi koji se onda rešavaju egzaktnim rešavačem. U okviru predavanja detaljno će biti prikazane tri metode iz literature kod kojih se kao metaheuristika koristi metoda promenljivih okolina (ili njene varijacije). To su grananje kroz promenljive okoline (Variable Neighborhood Branching, VNB), metoda promenljivih okolina sa dekompozicijom za 0-1 MIP (Variable Neighborhood Decomposition Search for 0-1 MIP, VNDS-MIP) i metoda pretrage okolina promenljivim intenzitetom (Variable Intensity Neighborhood Search, VINS). Najvažnija osobina matheuristika je što se, pod određenim uslovima, mogu smatrati egzaktnim metodama.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 25. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. novembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Nataša Todorović, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: LIČNA STRUKTURA HAOSA U SUNČEVOM SISTEMU

Apstrakt:
Sunčev sistem je u celosti isprepleten određenim dinamičkim  kanalima koji predstavljaju važan element u navigaciji svemirskih letelica, dizajniranju misija, ali i u iznenadnom pojavljivanju ili nestanku kometa. Pomenuti kanali zapravo deluju duž stabilnih (ili nestabilnih) mnogostrukosti koje proizilaze iz Lagranževih tačaka ili njihovih okolnih orbita. Zbog svoje složene strukture, ove mnogostrukosti bilo je moguće detektovati samo u okolini ovih tačaka ili samo duže jedne trajektorije u ograničenom domenu. U izlaganju ćemo dati prikaz do sada neotkrivene globalne arhitekture ovih mnogostrukosti, od asteroidnog pojasa do planete Uran. Pokazaćemo da se one protežu kao niz lučnih struktura duž cele oblasti koju smo posmatrali. Jupiter, kao najmasivnija planeta, ima i najznačajniju ulogu u stvaranju ovih mnogostrukosti, pa tako i najveću ulogu u brzom transportu malih tela kroz Sunčev sistem (iz okoline Jupitera do kraja Sunčevog sistema stiže se za svega 10 godina). Svaka planeta generiše svoje lukove, koji prožimaju ceo prostor stvarajući tako gustu mrežu brzih puteva, nebeskih auto-puteva.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 24. novembar 2020.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 24. novembra 2020, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Miodrag Mihaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ON BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND THE CONSENSUS PROTOCOL

Apstrakt:
A problem of developing the consensus protocols in public blockchain systems which spend a combination of energy and space resources is addressed. A technique is proposed that provides a flexibility for selection of the energy and space resources which  should be employed by a player participating in the consensus procedure.  The technique originates from the cryptographic time-memory-data trade-off approaches for cryptanalysis. The proposed technique avoids  the limitations of Proof-of-Work (PoW) and Proof-of-Memory (PoM) which  require spending of only energy and space, respectively. Also, it provides a flexibility for adjusting the resources spending to the system budget. The proposed consensus technique is based on a puzzle where the problem of inverting one-way function is solved employing a dedicated Time-Memory-Data Trade-Off (TMD-TO) paradigm. The algorithms of the consensus protocol are proposed which employ certain unconstrained and  constrained TMD-TO based inversions. Security of the proposed technique is considered based on the probability that the honest pool of nodes generate a longer extension of the blockchain before its update, and a condition on the employed parameters in order to achieve desired security has been derived.
Napomena:
Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj slušalaca u sali je 10 (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

detaljnije

Владимир Зековић, Извештај комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

Detaljnije

detaljnije

Web of Science vebinar 19. i 26. novembar

U saradnji sa izdavačem Clarivate Analytics zakazana su dva vebinara do kraja novembra:

"Select the best available journal for your manuscript" održaće se 19. novembra 2020. godine u 10 časova

"Power your research with Web of Science" održaće se 26. novembra 2020. godine u 10 časova.


https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.X7TlwPlKjIU

detaljnije

Potpisan Sporazum o saradnji između Matematičkog fakulteta i ZVKOV-a

Na Matematičkom fakultetu u Beogradu je 4. novembra 2020. potpisan Sporazum o saradnji između Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Matematičkog fakulteta. Ispred ove dve institucije, sporazum su potpisali direktor zavoda dr Branislav Ranđelović i dekan Fakulteta prof. dr Zoran Rakić. Oblasti planirane saradnje su u domenu pripreme buduće velike mature, zatim realizacija studentskih praksi, kao i zajednički naučno-istraživački i stručni rad.

https://www.youtube.com/watch?v=lUTPA8SvByU

"Jedan od segmenata koji želimo da uspostavimo ovim sporazumom vezan je za buduću veliku maturu. Kao Zavod, nemamo ingerencije nad visokim obrazovanjem i naš deo će se sa velikom maturom završiti. Tendencija Ministarstva prosvete jeste da je poveže, preko upisa, sa visokim obrazovanjem, pa je sigurno da će nam u tom poslu trebati savetodavna podrška visokoškolskih ustanova", rekao je tim povodom dr Ranđelović, i dodao da u mnogim prilikama dve institucije već sarađuju, kroz lične i zvanične kanale.

Drugi segment saradnje biće digitalizacija obrazovanja, koja je u ingerenciji Centra za obrazovne tehnologije ZVKOV-a. To je oblast u kojoj je pred svim akterima mnogo posla, pa direktor Ranđelović ocenjuje da će u ovom segmentu saradnje sa Matematičkim fakultetom biti mnogo zajedničkih tema. Kako Zavodu uvek nedostaju informatičari, dogovor je da se nađu moguća rešenja kako bi se, na obostrano zadovoljstvo, omogućilo da na brojnim izazovnim projektima u ovoj instituciji informatičari, ali i matematičari, steknu i prva profesionalna iskustva.

Još jedan motiv za saradnju je mogućnost povezivanja na naučnim i stručnim radovima, posebno u domenima statistike i analitike, s obzirom na dragocene baze podataka koje Zavod poseduje.

Kada je reč o studentskoj praksi, Dragana Stanojević, rukovodilac Centra za ispite ZVKOV-a, naglasila je i dobrobit posebno za one studente koji će biti nastavnici matematike, a koji bi u toj instituciji mogli da se upoznaju sa ekspertizom bitnom za budući rad u školi: obrazovnim standardima, pripremom testova u obrazovanju i drugim. Stručnu bazu ZVKOV-a prof. dr Nebojša Ikodinović, prodekan za nastavu Matematickog fakulteta, video je i kao dragoceni materijal za buduće statističare koji se školuju na Matf-u.

U stručnoj raspravi, koja se povela tom prilikom potpisivanja Sorazuma, bilo je reči o usaglašavanju kriterijuma za procenu znanja maturanata, odnosno uspostavljanju mehanizama za objektivno vrednovanje kandidata na velikoj maturi, kako bi ona mogla da se koristi kao relevantan kriterijum za upis na fakultete. U tom procesu, značajniju ulogu bi trebalo da dobiju i stručnjaci iz pojedinačnih oblasti koje su obuhvaćene testiranjima, posebno iz fundamentalnih nauka, kako bi se znanje i kompetencije pratili na odgovarajući način, mišljenja je dekan prof. dr Zoran Rakić.

Istaknut je i problem motivacije, stručne i finansijske, kako bi se diplomirani matematičari i informatičari podstakli da idu u prosvetu, posebno u današnjim uslovima, kada su veoma traženi u kompetitivnim industrijskim i privrednim granama. Mnogi uspešni studenti vrlo rano danas počinju honorarno da rade i dobro zarađuju, najviše za strane poslodavce, naglasio je prof. dr Dejan Urošević, prodekan za finansije Matematičkog fakulteta.

Direktor Randjelović je izrazio zadovoljstvo što je Matematički fakultet prihvatio inicijativu ZVKOV-a za saradnju i pozivao profesore Matematičkog fakulteta na relevantne skupove i diskusije koje Zavod bude organizovao. Uprkos brojnim reformama u obrazovnom sistemu, koji su nametnuli dodatne obaveze obema stranama, iskazana je volja da se u dogovorenu saradnju krene suštinski i što brže.BESPLATNE EDUKATIVNE PLATFORME

Obrazovne platforme Matematičkog fakulteta su u jeku priprema za završni ispit bile dobro posećene, rekao je profesor dr Miroslav Marić sa Katedre za računarstvo i informatiku, koji rukovodi aktivnostima Radne grupe za obrazovni softver te ustanove.

Na portalu http://www.edusoft.matf.bg.ac.rs svi zainteresovani mogu da pronađu odgovarajući sadržaj, bilo da je reč o maturantima koji uče za završni ispit, budućim brucošima koji spremaju prijemni, osnovcima koji vežbaju matematiku, stručnjacima kojima je neophodan softver za, na primer, numerička izračunavanja ili entuzijastima različitih uzrasta, koji žele da prodube digitalne kompetencije ili se izvešte u nekom od traženih programskih jezika, kao što su Pajton ili C#, kao i tehnologije za veb-programiranje.

Prof. Marić je dodao da bi platforma Završni ispit (http://www.zavrsniispit.matf.bg.ac.rs) mogla da se dopuni materijalima Zavoda, koji rade pod ingerencijom Ministarstva prosvete, i da postane relevantna tačka za sve koji žele kvalitetno da se spreme za ovo važno testiranje.

Podsećamo da je projekat „Završni ispit – platforma za ravnopravno uključivanje učenika u obrazovni proces” dobitnik „Award Innovative Practice 2020” – nagrade na međunarodnom takmičenju Zero Project 2020 u organizaciji ESSL fondacije i Ujedinjenih nacija u Beču.

https://www.youtube.com/watch?v=QL_nU8J3nyw

detaljnije