Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 9. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Danijela Stojanović, Fakulet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: MODEL SREDNjOŠKOLSKOG OBRAZOVANjA ZASNOVAN NA TEHNOLOGIJAMA INTERNETA INTELIGENTNIH UREĐAJA

Apstrakt: Predmet istraživanja je e-obrazovanje u srednjim školama zasnovano na internetu inteligentnih uređaja. Cilj istraživanja je da se unapredi nastavni proces u srednjoškolskom obrazovanju primenom  servisa interneta inteligentnih uređaja (Internet of Things), društvenih mreža i mobilnih tehnologija, i postigne kvalitativno unapređenje srednjoškolskog obrazovanja. Istraživanje je prilagođeno srednjoškolskom sistemu u Srbiji i sprovedeno u Petoj ekonomskoj školi u Beogradu. Razvijena je mobilna aplikacija koja omogućuje proveru znanja u interakciji sa servisima pametne učionice. Rezultati ukazuju da su đaci zainteresovani za ovaj način učenja, i da primena razvijenih IoT servisa pozitivno utiče na ishode učenja.

detaljnije

KGTA seminar, 9. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 9. aprila 2019, u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: GRASMANOVE MNOGOSTRUKOSTI, MATROIDI I KONVEKSNI POLITOPI

Apstrakt: Matroidni konveskni politopi se prirodno pojavljuju kao slike momentnog preslikavanja orbita torusnih dejstava. Slučaj Grasmanijana je posebno interesantan, npr. u tom slučaju je (topološki) stepen orbite jednak normalizovanom volumenu pripadnog matroidnog politopa. Predavanje je preglednog karaktera sa posebnim osvrtom na novije radove V. Buhštabera, S. Terzić, F. Ardile, K.Benedeti i dr. Posebno predznanje oblasti navedenih u naslovu se ne podrazumeva.

detaljnije

Otvoren konkurs za projekte iz programa 'Pavle Savić' bilateralne naučne saradnje između Francuske i Srbije za period 2020-2021.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove i Ministarstvo visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija Francuske, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji raspisalo je konkurs za projekte iz programa "Pavle Savić" bilateralne naučne saradnje između Francuske i Srbije za period 2020-2021.

Cilj ovog dvogodišnjeg programa je da u obe zemlje razvije naučnu i tehničku saradnju na visokom nivou sa posebnim naglaskom na uspostavljanje novih partnerstava kao i uključivanje mladih istraživača u projekte. Programom su obuhvaćene sve naučne oblasti, a finansiranje se isključivo odnosi na pokrivanje troškova vezanih za mobilnost istraživača angažovnih na zajedničkom projektu. Ovaj program od svog početka igra važnu ulogu u razvijanju naučnih partenrstava na višem nivou, naročito u okviru projekata koje finansira Evropska unija, a omogućava i edukaciju mladih istraživača. Od 2003. godine, više od 130 istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo finansijsku pomoć u okviru ovog programa.

Aplikacija za podnošenje prijava je dostupna na sledećim sajtovima:

- za timove iz Francuske: https://www.campusfrance.org/fr/savic
- za timove iz Srbije: http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/bilateralna-saradnja-sa-francuskom/

Krajnji rok za podnošenje prijave je 3. jun 2019, a objavljivanje rezultata konkursa je planirano u decembru 2019. Početak projekata  koji dobiju podršku je januar 2020, a završetak decembar 2021.

Kontakt osoba u Francuskom institutu: Vesna Adamović (vesna.adamovic@institutfrancais.rs)

detaljnije

Obaveštenje o prezentaciji

Prezentacija elektronskih stilova prof. dr Filipa Marića za formatiranje master i doktorskih teza ce se održati u petak 12.04.2019. godine, u sali 706 sa početkom u 12:30 časova.

detaljnije

Obaveštenje za zaposlene i studente Matematičkog fakulteta

Obaveštavamo zaposlene i studente Matematičkog fakulteta da je prema usvojenom kalendaru aktivnosti za školsku 2018/19 godinu, 04. april (Dan studenata) radni i nastavni dan.

detaljnije

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Marinka Timotijevića, 12.04.2019. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Auto-dualni simplicijalni kompleksi, njihova generalizacija i primene u kombinatorici i geometriji“, kandidata Marinka Timotijevića biće održano u petak, 12.04.2019. godine u sali 706 sa početkom u 12 časova.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 4. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. aprila 2019. u sali 2 MI SANU sa početkom u 15 časova. U pitanju je zajednički sastanak Odeljenja za matematiku i Seminara za Verovatnosne logike.

Predavač: Vesna Marinković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: AUTOMATSKO REŠAVANjE KONSTRUKTIVNIH PROBLEMA U GEOMETRIJI I NjEGOVE PRIMENE

Apstrakt: Konstruktivni problemi u geometriji predstavljaju jedan od najduže konstantno proučavanih problema u matematici. Zadatak u konstruktivnim problemima je da se za datu deklarativnu specifikaciju geometrijske figure odredi odgovarajuća, po mogućstvu ekvivalentna, proceduralna specifikacija zasnovana na raspoloživim konstruktivnim koracima.

Glavna tema ovog predavanja biće prikaz sistema ArgoTriCS za automatsko rešavanje lokacijskih konstruktivnih problema iz nekog zadatog korpusa. Takodje, biće prikazan i dokazivač ArgoCLP za koherentnu logiku uz čiju pomoć su za jednu potklasu konstruktivnih problema generisani formalni dokazi. Na kraju predavanja biće reči o mogućim primenama sistema ArgoTriCS: za dokazivanje (ne)konstruktibilnosti konstruktivnih problema putem redukcija i za pomeranje konstruisanih tačaka u alatima za dinamičku geometriju.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 11. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 11. aprila 2019. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15.

Predavač: dr Miljana Tanić, naučni saradnik na Institutu za onkologiju i radiologiju

Naslov predavanja: PRIMENA CILjANOG BISULFITNOG SEKVENCIRANjA U EPIGENETICI KANCERA

Apstrakt: Uz par izuzetaka, svaka ćelija multicelularnih eukariota ima identičan genom. Ono što determiniše ćelijski fenotip je kombinacija epigenetičkih markera koje zajedno određuju gde, kada i koliko će se eksprimirati informacija kodirana u genomu. DNK metilacija je jedan od najvažnijih epigenetičkih mehanizama neophodan za ćelijsku diferencijaciju. Izmenjen profil DNK metilacije je rani događaj u evoluciji karcinoma, pri čemu dolazi do lokalne hipermetilacije tumor supresora i globalne hipometlacije.

Metode sekvenciranja nove generacije (NGS) omogućile su proučavanje epigenoma. Za analizu DNK metilacije zlatni standard je bisulfitno sekveniranje (BS-seq), koje pored rezolucije na nivou jednog nukleotida omogućava i faznu rekonstrukciju epialela na nivou jedne očitane sekvence (sequencing read). Analiza celog epigenoma je i dalje izuzetno skupa i bioinformatički zahtevna metoda, te su razvijene metode za usmeravanje sekvenciranja na ciljane regione širom genoma (CpG ostrva, regulatorne sekvence, i druge).

Na seminaru biće predstavljena uporedna analiza dostupnih metoda za ciljano bisulfitno sekvenciranje, opisani tehnički izazovi i specifična bioinformatička obrada ovih podataka. Takođe, biće prikazana primena metoda ciljanog BS-seq na primeru studije intra-tumorske heterogenosti i evolucije nesitnoćelijskog karcinoma pluća (TRACERx studija).

detaljnije

Studentski seminar, 5. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 5. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:30.

Planirano je da u okviru sastanka Seminara svoje radove predstave studenti koji su ušli u uži izbor za studentsku nagradu MI SANU za najbolji master i naučni rad studenata.

Ivana Vasiljević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu: "Lyapunov Analysis of the Chaotic Colpitts Oscillator"

Apstrakt: U radu su analizirani stabilnost i haotično ponašanje Colpitts-ovog oscilatora korišćenjem funkcija Ljapunova. Urađena je linearizacija u okolini ekvilibrijuma i pokazana je nelinearnost sistema i određena je granica stabilnosti što garantuje da trajektorije konvergiraju u određenom opsegu. Pomenuta analiza je rađena pomoću odgovarajuće Ljapunove funkcije. Teorijski rezultati su potkrepljeni i simulacijama u MATLAB-u.

Aleksandra Vlajković, Prirodno-matematički fakultet u Nišu: "Teorija talasića i primene"

Apstrakt: Predmet izučavanja ovog rada su talasići, njihove osobine i primene. Teorija talasića je nedavno razvijena oblast primenjene matematike koja se bavi obradom signala, a nastala je kao neophodan odgovor na ograničenja i nedostatke koje nameću Furijeova transformacija i kratkotrajna Furijeova transformacija. U radu su navedeni tipovi transformacije (diskretna i neprekidna transformacija talasićima), način konstrukcije talasića, kao i familije talasića, kao i familije talasića na kojima se najčešće radi (Dobeši, biortogonalni talasići, koiflets, itd.) Talasić je funkcija talasne prirode sa kompaktnim nosačem. Nazvana je talas zbog oscilatorne prirode, a mali je zbog konačnog domena na kome je različita od nule. Skaliranje i translacija osnovnog talasića definišu bazu talasića. Među mnogobrojnim primenama talasića u raznim oblastima matematike, prirodnih i tehničkih nauka, izdvojena je obrada signala i slika. FBI je za obradu zapisa otisaka prstiju usvojio standard koji se zasniva na talasićima.

Milica Milunović, Prirodno-matematički fakultet u Nišu: "Globalna dinamika SIR epidemiološkog modela sa medicinskim tretmanom"

Apstrakt: Tema ovog rada je Globalna dinamika SIR epidemiološkog modela sa medicinskim tretmanom, koji je formulisan i analiziran je rad Dynamics of an SIR epidemic model with limited medical resources revisited, Nonlinear Analysis: Real World Applications 11 (2012) 312-324, autora Linhua Zhou i Meng Fan. U prvoj glavi date su osnovne definicije i tvrđenja za nelinearne dinamičke sisteme, uveden je pojam bifurkacije i izložena su četiri osnovna tipa lokalnih bifurkacija. U drugoj glavi su formirani i analizirani osnovni dinamički modeli infektivnih bolesti: klasičan SIR epidemiološki model, klasičan SIR endemski model i stohastički SIR epidemiološki model. Takođe, definisane su tri osnovne granične veličine koje utiču na kontrolu širenja bolesti i opisan je metod za određivanje osnovnog reprodukcionog broja. U trećoj glavi formulisan je SIR epidemiološki model sa zasićnom stopom incidence i zasićnom funkcijom medicinskog tretmana i izvršena je njegova lokalna i globalna analiza. Određeni su položaji ravnoteže, određen je osnovni reprodukcioni broj, ispitana lokalna i globalna stabilnost položaja ravnoteže i pokazano je da u zavisnosti od vrednosti parametra može doći do četiri bufurkacija: transkritična bifurkacija (bifurkacija unapred), bifurkacija unazad, sedlo-čvor bifurkacija i Hopf bifurkacija. Na kraju je izvedena kompletna diskusija razmatranog modela i uz pomoć programskog paketa MATHEMATICA urađena je odgovarajuća numerička simulacija, navođenjem šest tipičnih primera dinamike modela.

Hranislav Stanković, Prirodno-matematički fakultet u Nišu: "Karakterizacija operatora ranga 1"

Apstrakt: Predmet proučavanja ovog master rada su operatori ranga 1 i njihove karakterizacije. U Glavi 1 su izloženi osnovni pojmovi i tvrđenja iz funkcionalne analize. Glava 2 se bavi spektralnom karakterizacijom operatora ranga 1, na Banahovim i lokalno konveksnim topološkim prostorima. Glava 3 je vezana za nilpotentne operatore ranga 1, dok se Glava 4 bavi problematikom očuvanja različitih svojstava operatora ranga 1.

Srđan Stefanović, Matematički fakultet u Beogradu: "Harmonijska analiza na lokalno kompaktnim Abelovim grupama i primene u operatorskim algebrama"

Apstrakt: Harmonijska analiza na lokalno kompaktnim Abelovim grupama je oblast koja je počela da se razvija tridesetih godina prošlog veka. Između ostalog, ideja je bila da se rezultati klasične Furijeove analize, prenesu i na slučaj proizvoljne lokalno kompaktne grupe. Tako je, u prvom delu rada, dat detaljan prikaz ove oblasti, od uvodnih pojmova poput pojma topološke grupe, Harove mere i teorije unitarnih reprezentacija do pojma dualne grupe i dokazivanja ključnih teorema Furijeove analize poput Planšarelove, Pontrjaginove teoreme o dualnosti i Furijeove teoreme inverzije. U drugom delu rada opisana je neraskidiva veza navedenih rezultata sa nekim od najbitnijih problema u operatorskim algebrama iz sedamdesetih godina prošlog veka. Izložena je najpre Tomita-Takesakijeva teorija, jedna od najznačajnih u fon Nojmanovim algebrama, a zatim je, u poslednjoj glavi, dokazana teorema o dualnosti za ukršteni proizvod, koja daje potpunu vezu prvog i drugog dela rada. O značaju prethodno navedene teoreme, najbolje govori činjenica da je odigrala jednu od ključnih uloga u klasifikaciji faktora tipa III, za koju je Alan Kon, između ostalog, 1982. dobio Fildsovu medalju. Rad predstavlja jednu interdisciplinarnu temu, jer se pored tehnika funkcionalne analize, teorije mere, Furijeove analize i teorije operatora, obilato koriste i teorija reprezentacija, opšta topologija i kompleksna analiza.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 4. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 4. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Slobodan Vujošević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet Crne Gore, Podgorica

Naslov predavanja: BESKONAČNOST U MATEMATICI, TEOLOGIJI I FILOZOFIJI

Apstrakt: Aristotelovo shvatanje beskonačnosti dominiralo je u neizmenjenom obliku u matematici, filozofiji i teologiji više od dva milenijuma. Tek u Kantorovoj teoriji skupova ono je temeljno preispitano i izmenjeno. U predavanju će prevashodno biti reči o recepciji te promene u filozofiji i teologiji.

detaljnije