Studentski seminar, 25. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 25. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:30.

Predavač: Stevan Gajović, Univerzitet u Groningenu

Naslov predavanja: RACIONALNI TROUGLOVI SA ISTIM OBIMOM I POVRŠINOM

Apstrakt: Racionalan trougao je trougao čije su sve tri stranice racionalne dužine. Iz ugla aritmetike, glavne invarijante racionalnih trouglova su obim i površina. Iz tog razloga se nameće pitanje da li možemo da koristimo obim i površinu u klasifikaciji ovakvih trouglova. Prirodno se javlja jedno pitanje. Da li postoje različiti racionalni trouglovi istih obima i površina? Mi ćemo se fokusirati na slučaj kada je jedan od racionalnih trouglova jednakokrak, a drugi pravougli. Kao dodatak, na kraju ćemo postaviti isto pitanje u slučaju specijalnih vrsta trouglova i rombova.

detaljnije

Obaveštenje o raspisivanju konkursa-maj 2019.

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 24. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 11 časova. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom za teoriju relativnosti i
kosmološke modele.

Predavači: Mateja Bošković, Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ORBITALNA DINAMIKA TELA POD DEJSTVOM VREMENSKI-PERIODIČNIH PERTURBACIJA

Apstrakt: Predmet izlaganja je orbitalna dinamika u prisustvu vremenski-periodične perturbacije u kontekstu opšte teorije relativnosti i njutnovske gravitacije. Astrofizička motivacija ovakvog problema je dvojaka. Sa jedne strane, kretanje malih tela oko izvora sa periodičnom promenom sjaja, kakva je promenljiva zvezda. Sa druge strane, u slučaju da se tamna materija sastoji od ultra-lakih bozonskih čestica, gravitaciono polje sadrži periodično-promenljivu komponentu. Razmatraće se glavne karakteristike ovog sistema na linearnom nivou, korišćenjem perturbativnih metoda kao i numerički rezultati u nelinearnom režimu. Ovakva analiza sugeriše da ovaj tip dinamike vodi do parametarskih rezonanci, u najnižem redu opisanih jednačinom Matjea, pri čemu nelinearni efekti „smiruju“ nestabilnosti u rezonance konačne amplitude.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 23. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2019. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Luka Popović, Astronomska opservatorija u Beogradu, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KAKO VIDETI SUPERMASIVNU CRNU RUPU?

Apstrakt: U ovom izlaganju biće prikazane tehnike direktne i indirektne detekcije supermasivnih crnih rupa koje se nalaze u centrima galaksija, sa posebnim osvrtom na rezultate poslednjeg otkrića projekta "Event Horizon Telescope", direktnog snimanja senke supermasivne crne rupe u centru aktivne galaksije M87.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Ranko Petrović, Miloš Pavlović, Vlatacom Institute of High Technologies

Naslov predavanja: FUSION OF VISIBLE AND THERMAL IMAGERY FOR ROBUST FACE RECOGNITION SYSTEMS

Apstrakt: Visible light face recognition systems have been extensively studied: in controlled environments the recognition accuracy can reach more than 99%. Regardless of that, variations in lighting conditions, pose, facial expressions and occlusions result in performance degradation. Utilization of thermal band imaging sensors, with the aim to overcome the disadvantages of visible light face recognition systems, is becoming more and more popular in a wide range of security and safety applications. Nearly invariant to changes in illumination, thermal IR imagery provides the ability for recognition under all lighting conditions, including complete darkness. However, thermal images have several deficiencies. IR imaging is sensitive to changes in the environment's temperature, variations in the heat facial patterns, presence of noise originating both from sensor and environment, and as the most important, IR is opaque to glass. In order to fuse information and take advantages from both spectra, this research provides an algorithm for fusion of thermal and visible imagery, improving, in such a way, face recognition performance and robustness. Also, in order to develop a robust face recognition system and to be operational with the existing visible light facial databases, this research provides a comparative analysis of the available approaches to thermal-to-visible face recognition, and the most important signal processing technologies behind them.

Keywords: Face recognition, visible light imagery, thermal imagery, sensor fusion

detaljnije

KGTA seminar, 23. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2019. u sali 844 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: TEOREMA O ZMAJU PROVODADžIJI

Apstrakt: "Dragon marriage theorem" ili, u slobodnijem prevodu, teorema o zmaju provodadžiji (A. Postnikov, Permutohedra, associahedra, and beyond; F. Ardila i dr., Matroid polytopes and their volumes), pojavila se u vezi sa izračunavanjem volumena generalisanih permutoedara. Rezultat je vrlo zanimljiv jer povezuje poliedralnu kombinatoriku (Hall's marriage theorem), algebarsku geometriju (BKK - teorema), teoriju Bruna-Minkovskog (mixed volumes of convex bodies), i druge oblasti. U duhu KGTA - seminara, predavanje je namenjeno svim studentima i najtalentovanijim profesorima.

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 361. sednici NNV-a održanoj 19.04.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  19.04.2019. godine.

detaljnije

DODELA DIPLOMA, 13.05.2019.

Svečana dodela diploma održaće se u ponedeljak 13. maja 2019. u 13 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

detaljnije

Seminar Bioinformatika, 24. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. aprila 2019. u sali 718 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18:15.

Predavač: dr sc. med Vladan Čokić, naučni savetnik na Institutu za medicinska istraživanja

Naslov predavanja: ETIČKO PITANjE EUTANAZIJE I TRANSPLANTACIJE SA MEDICINSKOG I SOCIJALNOG GLEDIŠTA

Apstrakt: Tokom 2018. doneta su dva nova zakona - ZAKON O LjUDSKIM ĆELIJAMA I TKIVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018) I ZAKON O PRESAĐIVANjU LjUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018), a trenutno je na uvidu javnosti GRAĐANSKI ZAKONIK REPUBLIKE SRBIJE koji reguliše i "Pravo na dostojanstvenu smrt (eutanaziju)". Tematika je aktuelna i od javnog značaja, a prošla je (tendenciozno ili ne) prilično ispod radara javnosti. ZAKON O LjUDSKIM ĆELIJAMA I TKIVIMA, u članu 25, obuhvata i prikupljanje matičnih ćelija iz pupčanika novorođenčeta, gde se u članu 20 navodi da će se sprovesti „sva odgovarajuća medicinska ispitivanja i zahvati u cilju procene i smanjenja fizičkih i psihičkih rizika za zdravlje davaoca“. Da li je to tačno i kakva su iskustva kod nas i u drugim zemljama? Takođe se navodi izuzeće u članu 24: „ne primenjuju se ako se utvrdi da njihovo uzimanje predstavlja minimalni rizik i minimalno opterećenje za davaoca.“ Da li su ovi rizici adekvatno sagledani i predstavljeni potencijalnim davaocima? Koje su prednosti i nedostaci transplantacije matičnih ćelija iz pupčanika novorođenčeta u odnosu na klasične transplantacije matičnim ćelijama iz kostne srži i periferne krvi odraslih osoba? Da li ima i kvalitativne koristi ili samo kvantitativne (povećanje broja raspoloživih donora)? Novi ZAKON O PRESAĐIVANjU LjUDSKIH ORGANA uveo je pretpostavljenu donaciju organa kao odgovor na nedovoljan odaziv za donacije u prethodnom periodu, oslanjajući se na rešenja drugih zemalja iz Evrope po tom pitanju. U Srbiji je oko 2000 ljudi na listi čekanja za transplantaciju, dok na transplantaciju bubrega čeka oko 700 bolesnika, a na dijalizi je oko 6.000 ljudi. Transplantacije se u Srbiji vrše nakon moždane smrti, a u Evropi i nakon cirkulatorne smrti (srčanog zastoja). Kolika je uspešnost transplantacije organa i koje su stope preživljavanja za pojedine organe? Da li su dovoljni klinički dokazi smrti za prekid života potencijalnog donora? Koji su potencijalni budući davaoci organa za transplantaciju? Da li smo odškrinuli vrata ka tome da ćemo svi biti potencijalni davaoci organa bez saglasnosti? Na osnovu člana 92 nacrta GRAĐANSKOG ZAKONIKA dato je pravo na eutanaziju, uz ogradu da će se o tome odlučiti nakon javne rasprave. Eutanazija je praksa namernog okončanja života kako bi se ublažio bol i patnja ili sprečio gubitak dostojanstva, dok se pod terminom „potpomognuto samoubistvo“ podrazumeva da lekar obezbeđuje sredstva da pacijent izvrši samoubistvo. I u jednom i u drugom slučaju lekar se pretvara u direktnog ili indirektnog izvršitelja, što je u suprotnosti sa Hipokratovom zakletvom. Koji su argumenti za eutanaziju, a koji su protiv eutanazije? Eutanazija je odobrena u Holandiji i Belgiji još 2002 i 2003 godine, kakva su njihova iskustva i posledice po društvo? Da li je moguća zloupotreba zakona o eutanaziji i da li zakon može da iskontroliše rizike eutanazije? Zašto su u jednoj temi transplantacije i eutanazija? Zato što eutanazija pruža nove donore za transplantaciju. Mnogo kontroverznih pitanja zahteva šire sagledavanje problematike što dovodi do konkretnih odgovora.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 18. april 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 18. aprila 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marko Stošić, Tehnical University of Lisabon, Center for Mathematical Analysis, Geometry, and Dinamical Systems

Naslov predavanja: RACIONALNI ČVOROVI, KVIVERI I NEKI OTVORENI PROBLEMI

Apstrakt: Korespondecija izmedju čvorova i kvivera (quivers) - usmerenih grafova - je hipoteza motivisana različitim pogledima na kvantne invarijante čvorova, uključujući teoriju reprezentacija, teoriju struna, kombinatoriku, itd. Do sada je ova hipoteza dokazana za nekoliko velikih klasa čvorova, a u ovom predavanju ćemo posvetiti posebnu pažnju slučaju racionalnih čvorova. U ovom slučaju, posebno je interesantno da centralni deo dokaza "prati" klasičnu, elementarnu klasifikaciju racionalnih čvorova pomoću racionalnih brojeva i verižnih razlomaka. Iako je korespondencija čvorova i kvivera zasnovana na vrlo dubokim idejama različitih oblasti, u ovom predavanju akcenat će biti na direktnim i eksplicitnim rezultatima, koji ne zahtevaju nikakvo posebno predznanje. Takođe, biće predstvaljeni i neki zanimljivi otvoreni problemi motivisani postojećim rezultatima.

detaljnije