Studentski seminar, 6. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 6. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Nikola Velov, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O BROJU NIZOVA JEDINSTVENE VREDNOSTI MAKSIMALNE DUŽINE U POLUGRUPI MATRIČNIH JEDINICA

Apstrakt

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 4. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 4. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Goran Đorđević, Katedra za teorijsku fiziku, PMF Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja: LOKALNO EKVIVALENTNI LAGRANŽIJANI I PRIMENE U KOSMOLOGIJI EKSPANDIRAJUĆEG SVEMIRA

Apstrakt: Polazeći od dinamike sistema opisanih lagranžijanom Dirak-Born-Infeld (DBI) tipa, razmotrićemo jednačine kretanja i njihova rešenja za lokalno ekvivalentne lagranžijane u formalizmu klasične mehanike. Motivisani tzv. trans-Plankovskim problemom u kosmologiji, teoriji inflacije i kvantnoj teoriji, diskutovaćemo postojanja i nalaženja lagranžijana standardnog (kanonskog) oblika pogodnih za kvantovanje. Nalaženje ovakve forme lagranžijana i odgovarajućih, konkretnih, tahionskih potecijala, vode ka kvadratičnim sistemima, u stacionarnom prostoru. Prikazaćemo nove rezultate vezane za ekspandirajući prostor - svemir koji se širi. Konkretne primene ilustrujemo rezultatima izračunavanja opservabilnih kosmoloških parametara.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 3. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 3. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU, Zoran Stanić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PREDSTAVLjANjE KNjIGE "MATEMATIČKA DOSTIGNUĆA SLOBODANA SIMIĆA"

Apstrakt: Knjiga "Matematička dostignuća Slobodana Simića", urednici F. Belardo, D. Cvetković, T. Davidović, Z. Stanić, Akademska misao, Beograd, 2019, daje spisak i prikaz radova i knjiga S. Simića i ekspozitorne tekstove o pojedinim aspektima Simićevog naučnog rada.

Slobodan Simić se bavio spektralnom teorijom grafova i drugim oblastima diskretne matematike. U okviru predavanja prikazaće se izabrane teme i rezultati naučnog rada S. Simića.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 28. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miodrag Mateljević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni član SANU

Naslov predavanja: NEKI ASPEKTI TEORIJE POTENCIJALA, VIZUALIZACIJA, VARIJACIONI RAČUN I PRIMENE

Apstrakt:
U predavanju će biti posmatrani neki aspekti teorije potencijala, harmonijska preslikavanja i geometrijske nejednakosti.

Biće razmotrene neke od sledećih tema:

1. Motivacije za matematičke teorije u realnom svetu, posebno u fizici. Veze izmedju matematičke teorije potencijala i potencijala u elektrostatici: stanje ravnoteže, težnja sistema da zauzme položaj minimalne energije, izoperimetrijske nejednakosti u vezi kapaciteta, geometrijske nejednakosti koje ukljčuju Geringov problem i njihova veza sa logom Internacionalne matematičke unije, itd.

2.  Dirihleov princip i varijacioni  račun u vezi minimalnih površi, harmonijska preslikavanja koja su stacionarne tačke funkcionala energije i geometrijske nejednakosti.

3. Problem Jakoba Sinaija.

4. Lokalna distorzija kvazikonformnih preslikavanja, metod modula familije krivih, kapacitet,...

Za više detalja, videti sekcije 5. i 6. u radu: M. Mateljević: "Neki aspekti teorije potencijala, vizualizacija, varijacioni račun i primene", Akademske besede knj. 2, 2019, redovnih članova SANU  koji su izabrani 8. novembra 2018 god.

Prezentacija i uručenje će se održati na Tribini Biblioteke SANU, 10. decembra u 13 sati, 2019. u Svečanoj sali SANU.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 27. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Sanja Ružičić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: DOPUSTIVA SINGULARNA REŠENjA SISTEMA GASNE DINAMIKE SA NEPOZITIVNIM PRITISKOM

Apstrakt:
Karakteristika (slabih) rešenja hiperboličnih sistema zakona održanja je da razvijaju prekide u konačnom vremenu, i često su neograničena, što se ispoljava kroz pojavu Dirakove delta funkcije. To sve povlači i pitanje njihove jedinstvenosti, odnosno fizičke delovima konstantne funkcije u odnosu na prostorne promenljive i mogu obuhvatiti veliki broj neograničenih rešenja sistema zakona održanja. Akcenat će biti stavljen na sistem gasne dinamike bez pritiska i na modele za Čapliginov gas kod kojih je pritisak negativan i obrnuto proporcionalan gustini gasa. Rešenja problema sa po delovima konstantnim početnim uslovom se mogu iskoristiti u konstrukciji neograničenih rešenja proizvoljnog početnog problema.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 26. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. novembra 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Nataša Bon, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: KVAZARI SA VISOKOM STOPOM AKRECIJE

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Kristina Kostić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: REŠAVANjE PROBLEMA p-MEDIJANE SA RAVNOTEŽNIM OGRANIČENjIMA PRIMENOM HIBRIDNE MATEHEURISTIČKE METODE

Apstrakt:
Lokacijski problemi predstavljaju značajnu klasu problema optimizacije sa širokom primenom u praksi, posebno pri optimizaciji troškova u transportnim i telekomunikacionim mrežama. Generalno, lokacijski problemi podrazumevaju određivanje optimalnih lokacija za izgradnju objekata koji pružaju neku vrstu usluge, kao i pridruživanje svakog korisnika jednom ili više uspostavljenih uslužnih centara sa ciljem minimizacije ili maksimizacije određene funkcije cilja pri uslovima koji zavise od karakteristika konkretne mreže. Problem p-medijane (engl. p-median problem), jedan od značajnih pripadnika ove klase problema, podrazumeva lokaciju p uslužnih objekata i alokaciju korisnika uspostavljenim objektima sa ciljem minimizacije transportnih troškova. U okviru predavanja biće prezentovana varijanta problema p-medijane koja uključuje dodatna ograničenja sa ciljem balansiranja procesa opsluživanja korisnika (engl. p- median problem with balance constraints, p-MBC}). Kako p-MBC spada u klasu NP-teških problema kombinatorne optimizacije, razmatran je metaheuristički pristup rešavanju ovog problema. Preciznije, predložena je hibridizacija dveju metaheurističkih metoda: pohlepne stohastičko-adaptivne procedure pretrage (GRASP) i osnovne metode promenljivih okolina (BVNS). Elementi obe metode prilagođeni su karakteristikama p-MBC problema. Hibridna GRASP-BVNS metoda je testirana na poznatim instancama iz literature, kao i na novom skupu generisanih instanci. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima egzaktnog rešavača.

 

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 366. sednici NNV-a održanoj 22.11.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  22.11.2019. godine.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 21. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 21. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut

Naslov predavanja: NEHOLONOMNE POVEZANOSTI, ZAMENA VREMENA I INTEGRABILNOST KOTRLjANjA LOPTE PO SFERI

Apstrakt:
Biće predstavljen zajednički rad sa Božidarom Jovanovićem. Razmatra se vremenska reparametrizacija kao modifikacija Čapliginovog metoda koja omogućava da se Čapliginov metod i Mopertijev princip razmatraju istim pristupom. Kao primer, proučava se redukovani problem kotrljanja bez klizanja i uvrtanja višedimenzione lopte po sferi. Za specijalan izbor operatora inercije i specijalan odnos poluprečnika lopte i sfere pokazana je potpuna integrabilnost sistema.

detaljnije

Odbrana teme doktorske disertacije kandidata mr Ivana Mitrovića, 26.11.2019. godine.

Odbrana teme doktorske disertacije "Neki rezultati za preslikavanja definisana na proširenim metričkim prostorima“ kandidata mr Ivana Mitrovića biće održana u utorak, 26.11.2019. godine u sali 706 sa početkom u 14 časova.

detaljnije