Seminar Geometrija i primene, 28. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. marta 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17.15.

Predavač: Katarina Lukić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KARAKTERIZACIJE UVRNUTOG PROIZVODA LAGRANŽEVIH IMERZIJA U KOMPLEKSNOM PROJEKTIVNOM PROSTORU
 
Apstrakt:
Na predavanju će biti predstavljen rad „CHARACTERIZING WARPED-PRODUCT LAGRANGIAN IMMERSIONS IN COMPLEX PRO- JECTIVE SPACE“ autora J. Bolton, C. Rodriguez Montealegre i L. Vrancken. Polazeći od dve Langranževe imerzije i horizontalne krive u S^3(1), moguće je konstruisati novu Lagranževu imerziju koju nazivamo uvrnuti proizvod Lagranževih imerzija. U ovom radu su pronađene dve karakterizacije uvrnutog proizvoda Lagranževih imerzija. Istraživane su i Lagranževe podmnogostrukosti na kojima se u svakoj tački dostiže jednakost u pojačanoj Čenovoj nejednakosti za Lagranževe podmnogostrukosti CP^n(4), koju je otkrio rumunski matematičar Oprea. U radu je pokazano da za n ≥ 4 važi da Lagranževa podmnogostrukost dimenzije n u CP^n(4) za koju se jednakost dostiže u svakoj tački mora biti minimalna.
 
Napomena:
Seminar je moguće pratiti i onlajn na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/cngMrxTa7WoFSKZJn/ddPssjwsP40vEFRiLjVYEt-bWXLwl-VPYEEFMQjMOG1
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/5vJy5i44YQbMdSuDZ
 
Ukoliko ste već registrovani, predavanje možete pratiti na sledećem linku: https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/jJPbbrZF9BLD73r5m

detaljnije

KGTA seminar, 28. mart 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. marta 2023. godine, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa poečetkom u 12.15.

Predavač: Jozef Kratica

Naslov predavanja: NOVA DONjA GRANICA ZA PROBLEM DVOSTRUKE METRIČKE DIMENZIJE GRAFA I UOČENE EKSTREMALNE RAZLIKE
     
Apstrakt:  U ovom predavanju će biti prikazana jedna nova grafovska invarijanta zasnovana na problemu hiting skupa minimalne kardinalnosti (minimal hitting set problem). Pokazuje se da ova invarijanta predstavlja dobru donju granicu za problem dvostruke metričke dimenzije grafa. Prvo će biti prikazane egzaktne vrednosti ove invarijante za puteve, zvezde, potpune grafove i potpune bipartitne grafove. Zatim će biti prikazane neke dobre granice za ovu invarijantu. Na kraju će biti prikazano nekoliko uočenih ekstremalnih razlika parova grafovskih invarijanti.

Zajednički rad sa prof. Verom Kovačević-Vujčić i prof. Mirjanom Čangalović.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/XZawgjASPavABY37A/2t2yGBvU01onPAP3aSUKiNFb2Skjk-3w5XJruW-yaZh

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/sd3bebvvcBSNtN78B

detaljnije

Obaveštenje o prekidu rada mejl servera za zaposlene

Drage kolege,

Obaveštavamo vas da je naš mejl server za zaposlene nedostupan od 15 časova danas zbog tehničkog održavanja. Naš tim  radi na rešavanju problema i očekujemo da će  biti ponovo dostupan u najkraćem mogućem roku.

Obaveštenje o ponovnom uspostavljanju rada servera biće objavljeno  čim  server bude ponovo u funkciji.

Hvala vam na strpljenju i razumevanju.
Računarska laboratorija

detaljnije

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju, rok za prijavu 19. april 2024.

Raspisan je Konkurs za dodelu deset finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i boravak u inostranstvu tokom studija. Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti od treće godine osnovnih ili integrisanih akademskih studija, studenti master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.  Uslov za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 1. maja 2024. godine do 1. maja 2025. godine.
 
Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 50.000,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića, a odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo namenski, u skladu sa konkursnom prijavom.
 
Rok za podnošenje prijava je od 25. marta do 19. aprila 2024. godine.
 
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom - Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju.
Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs
 
Tekst konkursa
 
Obrazac za prijavu

detaljnije

Seminar za analizu, 29. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 29. marta 2024. sa početkom u 16 časova.

Predavač: Anton Baranov, Saint Petersburg State University, Russia

Naslov predavanja: COMPLETE INTERPOLATING SEQUENCES IN SHIFT-INVARIANT SPACES AND IN SMALL FOCK-TYPE SPACES

Apstrakt
 
Link za pristup predavanju:
https://us02web.zoom.us/j/6636215428?pwd=bllJSTUvZ0E5MjhkMkxYa3RYYzZpQT09
Meeting ID: 663 621 5428
Passcode: 7h6KR

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 29. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 29. marta 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.
 
Predavač: Lazar Radičević, Matematički institut SANU
 
Naslov i apstrakt predavanja biće objavljeni na stranici
 
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/colloquiums/programs/mathcoll.mar2024.php#link3

 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

detaljnije

Seminar za veštačku inteligenciju, 27. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 27. marta 2024. sa početkom u 19 časova.
 
Predavači: Andreja Tepavčević, Matematički institut SANU, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Ivana Štajner-Papuga, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 
Naslov predavanja: NAPREDNE TEHNIKE MATEMATIČKE AGREGACIJE I APROKSIMATIVNOG REŠAVANjA JEDNAČINA U DIGITALNIM OPERACIONIM ISTRAŽIVANjIMA (AT MATADOR)
 
Apstrakt:
Na ovom predavanju biće izloženi ciljevi i početni rezultati projekta AT MATADOR koji je odobren u programu PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije. Cilj projekta je  razvoj i istraživanje novih tehnika u savremenim matematičkim oblastima koje uključuju operatore agregacije i rešavanje aproksimativnih jednačina.  Tehnike koje se koriste potiču iz matematičkih struktura sa novim procedurama zasnovanim na savremenim matematičkim alatima iz teorije fazi skupova i teorije donošenja odluka, kao što su operatori agregacije, fazi mere i fazi relacione jednačine. Koriste se algebarske strukture prilagođene problemima kojima se bavimo, sa posebnim osvrtom na rešavanje problema u digitalnoj forenzici. Početni rezultati koji su dobijeni su rešavanje novih tipova relacionih jednačina, karakterizacija i klasifikacija P-skupova, kao i dalje ispitivanje funkcija korisnosti zasnovanih na uzajamno distributivnim parovima operatora agregacije, pri čemu je akcenat na operatorima agregacije sa anihilatorom.
 
Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, BROJ PROJEKTA 6565, Napredne tehnike matematičke agregacije i aproksimativnog rešavanja jednačina u digitalnim operacionim istraživanjima AT-MATADOR.
 

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 27. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. marta 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Marijana Babić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: GEODEZIJSKE LINIJE KOMPLEKSNE HIPERBOLIČKE RAVNI SA RIMANOVOM METRIKOM
 
Apstrakt:
Posmatrajmo kompleksnu hiperboličku ravan kao metričku Lijevu grupu. Poznate su sve moguće levo invarijantne Rimanove metrike na ovoj grupi. Na odgovarajućoj Lijevoj algebri postavljamo sisteme jednačina geodezijskih linija različitih Rimanovih metrika. Prikazaćemo rešavanje ovih sistema na algebri u slučaju Kelerove metrike i razmotriti problem rekonstrukcije geodezijskih linija na grupi. Prezentacija je bazirana na radu [1].
 
[1] Geodesics of Riemannian Complex Hyperbolic plane, Marijana Babić, Matematički Vesnik, privaćen za štampu 2024
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija ѕa učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. mart 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. marta 2024. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14.15. U pitanju je zajednički sastanak sa Seminarom za veštačku inteligenciju.
 
Predavač: prof.dr Dragan Vukmirović, Fakultet organizacionih nauka
 
Naslov predavanja: GENERATIVNA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U ANALIZI PODATAKA I NAUCI O PODACIMA: OBEĆANjA I IZAZOVI
 
Apstrakt: U eri digitalizacije, generativna veštačka inteligencija (GVI) se nameće kao revolucionarna snaga u analizi podataka i nauci o podacima. Ovo predavanje istražuje kako GVI oblikuje budućnost analize podataka kroz sposobnost da generiše različite sadržaje i sintetičke podatke, podiže tačnost modela i unapređuje istraživačke metodologije. Ipak, pored značajnih potencijala, suočavamo se i sa nizom izazova, kao što su: tačnost i kvalitet izlaza, etičke dilemama, pitanja privatnosti i tehniča ograničenja. Kroz analizu studija slučaja i primera iz prakse, predavanje nudi uvid u tekuće i buduće trendove, balansirajući između obećavajućih mogućnosti i realnih ograničenja GVI u kontekstu nauke o podacima. Predavanje pruža osnovu za istraživanje važnih tema u vezi sa generativnom veštačkom inteligencijom, uz naglasak kako ove tehnologije mogu biti iskorišćene i kakve izazove donose u oblasti analize podataka i nauke o podacima.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Konkurs "Za žene u nauci", rok za prijavu 15. april 2024.

Nacionalni program „Za žene u nauci“ u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa, pokrenut je 2010. godine, i danas se realizuje u partnerstvu Komisije Republike Srbije za saradnju sa UNESCO-m, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i kompanije L’Oréal Balkan. Svake godine se nagrađuju po tri najbolje mlade naučnice a inicijativa predstavlja vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučno-istraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji.

U sklopu novog, četrnaestog, ciklusa ovog programa u našoj zemlji talentovanim mladim naučnicama iz oblasti prirodnih nauka ponovo će biti dodeljene tri priznanja, uz finansijsku podršku u iznosu od po pet hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti.

Konkurs je otvoren do 15. aprila 2024. godine. Sve informacije o proceduri prijave i uslovima učešća na konkursu, uključujući i prijavni formular, možete pronaći na stranici

https://www.zeneunauci.co.rs/prijava.html

detaljnije