Otvorena vrata i projektno savetovalište, Centar za transfer tehnologije UB

Тim Cеntrа zа trаnsfеr tеhnоlоgiје UB pоsvеćеn je оsnаživаnju sаrаdnjе nаukе i privrеdе i  оbеzbеđеnju uslоvа zа trаnsfеr znаnjа i tеhnоlоgiје iz nаukе u privrеdu.

U žеlji dа naučnicima i istraživačima pruži pоdršku i оmоgući dа idеје rеаlizuјu еfikаsnо i еfеktivnо, Centar оrgаnizuje slеdеćе аktivnоsti:

Оtvоrеnа vrаtа - prilika dа zainteresovani dоbiјu оdgоvоrе nа pitаnjа kоја sе tiču kоmеrciјаlnоg pоtеnciјаlа rеzultаtа istrаživаnjа, zаštitе prаvа intеlеktuаlnе svојinе, kоmеrciјаlizаciје rеzultаtа, sаrаdnjе sа privrеdоm, i оstаlih rеlеvаntnih pitаnjа.
Višе infоrmаciја

Prојеktnо sаvеtоvаlištе - prilika da zainteresovani dоbiјu оdgоvоrе nа pitаnjа kоја sе tiču оdаbirа оdgоvаrајućih fоndоvа zа finаnsirаnjе nаučnоistrаživаčkоg rаdа (npr. Hоrizоnt2020), pisаnjа prојеktnе priјаvе, krеirаnjа budžеtа, priјаvljivаnjа prојеktа, i оstаlih rеlеvаntnih pitаnjа.
Višе infоrmаciја.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije, Halima Elfaghihe

Kandidatkinja Halima Elfaghihe braniće doktorsku disertaciju "Konstrukcija i osobine kontrolnih kartica za stacionarne nekorelisane podatke" u ponedeljak 30.05.2016. u 13 sati.

detaljnije

18. meetup JS organizacije, 29.05.2016.

Organizacija JS Belgrade u nedelju 29. maja održava svoj 18.  meetup u prostorijama Matematičkog fakulteta.

Tema  meetup-a je uvod u  React sa Redux-om.

 React je popularna Fejsbukova Javaskript biblioteka koja se bazira na komponentama i koristi virtuelni DOM za postizanje visokih performansi.

Više informacija o React-u i Redux-u

 Meetup se održava u sali 706 i počinje u 17 časova.
Zbog ograničenog broja mesta i velikog interesovanja prijave su obavezne.

Više informacija i link za prijave

detaljnije

Ciklusni projekat „Od Sunčevog sistema do granica vasione“, 01.06.2016.

Šesto predavanje održaće se u sredu 1. juna 2016. godine u 12:00 časova, u Svečanoj sali na drugom spratu Palate SANU.

Tema predavanja je Astrobiologija i evolucija – pola veka nakon Simpsona i Kardaševa, dr Milana Ćirkovića, naučnog savetnika.


Program

detaljnije

Seminar za analizu, 25. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 25. maja 2016. u sali 704 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: prof. dr Miodrag Mateljević

Tema predavanja: Teoreme istezanja za kvazikonformna preslikavanja, harmonijska preslikavanja i unutrašnje ocene za eliptičke PDJ.

Apstrakt: Biće razmatrana određena svojstva klase kvazikonformnih preslikavanja u ravni i prostoru, i posebno Lipschitz neprekidnost kvazikonformnih preslikavanja, koja su i rešenja određenih PDJ eliptičkog tipa. Neki od dobijenih rezultata mogu biti razmatrani i kao verzije teorema Kellogg – Warshavski tipa za kvazikonformna preslikavanja. Takođe, biće dat osvrt i na Shoen (opštije Shoen – Li - Wang) hipotezu koja je nedavno rešena (V. Marković i drugi, uključujući i članove Beogradskog seminara). Na kraju, koristeći unutrašnje ocene za nejednakosti Puasonovog tipa i eliptičke PDJ, kao i teoriju granične regularnosti rešenja eliptičkih jednačina biće razmatrana granična regularnost Dirihleovih sopstvenih funkcija na ograničenim konveksnim domenima (Y. Sinai problem).

Pored ovog predavanja, u planu je serija predavanja na ovu temu na Seminaru. Termini narednih sastanaka biće određeni u dogovoru sa zainteresovanim slušaocima.

Rukovodilac seminara: prof. dr Miodrag Mateljević

detaljnije

Džejms Tenton, gost manifestacije M3, sreda 25. maj, VHA

U okviru Maja meseca matematike u Beogradu će od 25. do 29. maja gostovati čuveni matematičar i predavač Džejms Tenton.

Nakon doktorata na Prinstonu, Tenton je desetak godina pratio uobičajenu akademsku karijeru fakultetskog profesora, pre nego što ga je želja za reformom nastave matematike odvukla u srednjoškolske vode. Kako bi bolje razumeo zajednicu nastavnika koju je pokušavao da inspiriše, i sam joj se priključio. Od 2002. do 2013. godine predavao je matematiku na svoj specifičan način u srednjoj školi St. Mark u Masačusetsu, SAD. Danas je gostujući profesor Američke matematičke asocijacije.

Tema njegovog glavnog beogradskog predavanja su brojevi, a o njima će pričati u sredu 25. maja, u velikom amfiteatru Hemijskog fakulteta u šest sati popodne.

Predavanje nosi naziv Playing with Math: Figurate Numbers and the Square Root of Two, i tokom njega će Tenton temu kvadratnih i trougaonih brojeva predstaviti kroz istoriju međunarodnih standardnih veličina papira.

Detaljan program predavanja Džejmsa Tentona

Sva predavanja su na engleskom jeziku.

Kako sam postao matematičar?

detaljnije

Predstavljanje 16 IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta, 27.05.2016.

Sa zadovoljstvom pozivamo studente Matematičkog fakulteta na predstavljanje 16 IT kompanija - prijatelja Katedre za računarstvo i informatiku.

Kompanije će se predstaviti ponudom praksi, kurseva, otvorenih pozicija itd.

Datum: petak 27.05.2016.
Vreme: od 18 do 20 sati
Mesto: VHA (veliki hemijski amfiteatar) i aula A zgrade PMF-a na Studentskom trgu 16

Očekujemo izvanredno zanimljiv dogadjaj i pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže.

Izveštaj sa prošlogodišnjeg okupljanja:
http://www.racunarstvo.matf.bg.ac.rs/?content=saradnja_sa_it_kompanijama

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 26. maj 2016.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 26. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

U okviru sastanka Seminara planirana su tri predavanja.

Predavač: Kosta Došen, Matematički institut SANU, Filozofski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: DEDUKTIVNI SISTEMI I KATEGORIJE POSLE POLA VEKA I POSLE DVADESET GODINA

Apstrakt: Pod tim naslovom je šezdesetih godina prošlog veka Lambek objavio niz od tri članka kojima je zasnovao kategorijalnu teoriju dokaza, a predavač je na proslavi pedesetogodišnjice Matematičkog instituta održao predavanje pod istim naslovom, i posle pod tim naslovom objavio i rad. Biće razmotreno šta je u tom radu i šta je u međuvremenu iz njega proisteklo.

Predavač: Rade T. Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ALGEBARSKA TOPOLOGIJA I KOOPERATIVNE IGRE

Apstrakt: Jedna od važnih oblasti opšte teorije igara su i tzv. kooperativne igre u kojima akteri formiraju koalicije radi dostizanja nekog zajedničkog cilja. Primer takvih igara su tzv. "simple games" (John von Neumann, Oskar Morgenstern) koje uključuju glasanje na izborima (voting games) i mnoge druge situacije kolektivnog odlučivanja (social choice theory, mathematical economics). Algebarska topologija je matematička disciplina koja se bavi kvalitativnim svostvima višedimenzionalnih geometrijskih formi i opštije svim matematičkim modelima koji koriste geometrijski jezik i "prostornost" u nekom obliku. U novije vreme se razvija i "Primenjena i računarska algebarska topologija" (Applied and computational algebraic topology). Pokazaćemo kako se problemi ulaganja u euklidske prostore bez višestrukih tačaka povezuju sa kombinatorikom asociranih prostih igara. Na primer neplanarnost potpunog grafa $K_5$ na skupu $[5] = \{1,2,3,4,5\}$ je dedukovana iz osobina proste igre $[2,5; 1,1,1,1,1]$ u kojoj 5 lica ravnopravno glasaju, a prag za usvajanje odluke je 2,5.

Predavač: Stevo Todorčević, University of Toronto

Naslov predavanja: DESKRIPTIVNA KOMBINATORIKA

Apstrakt: Predavanje će biti uvod u trenutno aktuelnu oblast matematike u kojoj se klasična problematika o konačnim strukturama posmatra u jednom sasvim drugom kontekstu. Akcenat će biti na novijim rezultatima i na otvorenim problemima.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 25. maj 2016.

Odeljenje za matematiku će u sredu 25. maja 2016. sa početkom u 18h u sali 301f Matematičkog instituta SANU održati:

Komemorativnu sednicu posvećenu dr Dragom Radojeviću, profesoru Nikoli Buriću i profesoru Aleksandru Bakši.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 24. i 27. maj 2016.

Redovni sastanak Seminara biće održan u utorak, 24. maja 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15
časova.

U okviru sastanka Seminara planirana su dva predavanja.

14:15-15:00
Predavač: Aleksandar Cvetković, Mašinski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: GAUSSIAN LIKE QUADRATURE RULES

Apstrakt: In this talk we present some results in the theory of the quadrature rules. We present some new types of quadrature rules, e.g., interval quadrature rules, quadrature rules with operator values and quadrature rules with complex nodes and weights. We present results on existence of the quadrature rules and we present numerical procedures that can be applied for the construction of quadrature rules.

15:00-15:45
Predavač: Boban Marinković, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Naslov predavanja: TEOREME ALTERNATIVE

Apstrakt: Teoreme alternative imaju važnu ulogu u dobijanju uslova optimalnosti za razne klase problema optimizacije. Teorija koja se tiče linearnih teorema alternative je dobro poznata i može se naći u mnogim knjigama i radovima koji se bave teorijom optimizacije i primenama. Ipak, beskonačno dimenziona uopštenja pomenutih teorema nisu tako poznata i predstavljaju interesantno polje za izučavanje. Takođe, neki rezultati koji se tiču pomenutih uopštenja su nekorektni, pa su i odgovarajući uslovi optimalnosti, dobijeni primenom takvih teorema, pogrešni. U ovom predavanju biće razmotreni sistemi strogih i nestrogih konveksnih nejednakosti u cilju dobijanja korektnih teorema alternative za takve sisteme. Biće pokazani neki kontraprimeri za postojeće rezultate poznate u literaturi.

U okviru obeležavanja 70 godina Matematičkog instituta, u petak, 27. maja 2016. biće održan jednodnevni skup "DAN ODELjENjA ZA RAČUNARSTVO I PRIMENjENU MATEMATIKU".

Otvaranje skupa je u 10h u sali 2 SANU.

Program skupa

detaljnije