Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja za razvoj regiona, 31.03.2017.

Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je Konkurs za izbor najboljih projektnih ideja, čiiji je cilj predstavljanje investicionog projekta u jednom regionu ili delu regiona u Republici Srbiji.

Ukupan nagradni fond za najbolje rangirane predloge projektnih ideja je 4 miliona dinara, dok je vrednost prve nagrade milion dinara. Konkurs je otvoren do 31. marta 2017. godine, a pravo učešća imaju projektni timovi akreditovanih visokoškolskih ustanova, koje može činiti jedan profesor u ulozi mentora i studenti te ustanove.

Svaki projektni tim može podneti samo jedan predlog projektne ideje, a visokoškolska ustanova može učestvovati na konkursu sa više projektnih timova. Projektne ideje se ne moraju odnositi na region u kome se nalazi sedište visokoškolske ustanove. O izboru najboljih projektnih ideja odlučivaće Komisija.

Drugoplasirana ideja biće nagrađena sa 800.000 dinara, trećeplasirana sa 600.000 dinara, dok će po 400.000 dinara biti nagrađeni projektni timovi u posebnim kategorijama: najbolje brending rešenje, rešenje za najbolji uticaj na životnu sredinu, rešenje za najbolji doprinos novom zapošljavanju i rešenje za najbolji uticaj na razvoj zajednice.

Obaveštenje o Javnom konkursu za visokoškolske ustanove

Javni poziv za visokoškolske ustanove

Više informacija o konkursu

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 19. januar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 19. januara 2016. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Dimitrije Špadijer, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: ASIMPTOTSKE KOORDINATE NA PSEUDOSFERIČNIM POVRŠIMA I NjIHOVA PRIMENA U KONSTRUKCIJI NOVIH PRIMERA POVRŠI

Apstrakt:
Na kartama regularnih površi (mnogostrukosti dimenzije 2) uvešćemo Čebišovljev koordinatni sistem (glavni (engl. principal) i asimptotski), koji je najpogodniji za razvoj teorije pseudosferičnih površi. Da bismo izgradili nove primere pseudosferičnih površi, krenućemo od rotacionih pseudosferičnih površi i dokazaćemo da postoje tačno tri vrste takvih površi. Zatim ćemo videti Bjankijevu i Beklundovu transformaciju, kojima se od poznatih pseudosferičnih površi (rotacionih ili nekih drugih) konstruišu novi primeri takvih površi. Kao dodatak, koristeći Čebišovljev koordinatni sistem, dokazaćemo Hilbertovu teoremu, koja govori o tome da ne postoji pseudosferična površ koja bi bila model cele hiperboličke ravni.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 18. januar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 18. januara 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: HAMILTONOV PRINCIP U FAZNOM PROSTORU. PRINCIP MOPERTIJA

Apstrakt: U pitanju je predavanje na specijalnom kursu "Uvod u analitičku mehaniku i simplektičku geometriju".

detaljnije

Komemorativna sednica u znak sećanja na prof. dr Ljubomira Protića

U utorak 17. januara 2017. godine u 13 sati održaće se komemorativna sednica u znak sećanja na prof. dr Ljubomira Protića, u svečanoj sali Matematiče gimnazije.

http://www.mg.edu.rs/sr/onama/arhiva-novosti/1255-komemorativna-sednica-u-znak-secanja-na-prof-dr-ljubomira-protica

detaljnije

Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za 2017. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je 11. januara 2017. objavilo Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za 2017. godinu.

Uslovi poziva, spisak materijala za podnošenje prijave, kao i rok za podnošenje prijave za svaku od 17 programskih aktivnosti koje Ministarstvo finansira nalaze se na strani:

http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/tr-konkursi/

Rok za podnošenje prijava za programsku aktivnost broj 16 - sufinansiranje naučnih skupova u Srbiji je 30 dana od objavljivanja poziva (zaključno sa 10. februarom 2017.)

Skrećemo pažnju saradnicima u nastavi i asistentima da se među programskim aktivnostima za koje je Javni poziv otvoren nalaze i sledeće:

2. sufinansiranje učešća studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i stipendista Ministarstva na naučnim skupovima u zemlji i u inostranstvu;

3. sufinansiranje studijskih boravaka u inostranstvu studenata koji su upisali master akademske studije, odnosno doktorske akademske studije i stipendista Ministarstva;

9. sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva.

Kompletan spisak od 17 programskih aktivnosti koje Ministarstvo sufinansira nalazi se na strani:

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Javni-poziv-za-ucesce-u-sredstvima-Ministarstva-u-2017.-godini.pdf

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti pod tačkama 1-5. i 11-17. je do 10. februara 2017. Rok za aktivnost broj 10. je do 13. marta 2017, a konkurs za aktivnosti 2-4. i 6-9. je otvoren tokom cele godine.

Neophodno je dobro proučiti uslove konkursa, neophodnu dokumentaciju i ispoštovati rokove koji su navedeni za svaku programsku aktivnost.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

detaljnije

Produžen rok za prijavu ispita za JANUAR 1, 13.01.2017.

Prijava ispita za rok JANUAR 1 2017, za studente koji studiraju po statutu 2006 i akreditovanim studijama (Bolonja), traje do PETKA 13.01.2017. U PONOĆ.

detaljnije

VAŽNO OBAVEŠTENjE O NERADNOM DANU, ČETVRTAK 12.01.2017.

detaljnije

PRIPREMNA NASTAVA, UPIS U ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz matematike za buduće studente, kao i sve zainteresovane.

Detaljnije informacije u vezi sa pripremnom nastavom

Svi prijavljeni će u petak 17. februara 2017. dobiti obaveštenje u vezi sa pripremnom nastavom i uputstvo o daljim koracima.

Za buduće studente

detaljnije

Seminar za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama, 12. januar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. januara 2017. u sali 301f, Matematičkog instituta SANU, sa početkom u 17:15 časova.

Predavač: Igor Salom, Institut za fiziku, Beograd

Naslov predavanja: PERMUTATION-SYMMETRIC THREE-PARTICLE HYPERSPHERICAL HARMONICS

Apstrakt: In this talk, we will construct three-body permutation symmetric hyperspherical harmonics to be used in the non-relativistic three-body Schrodinger equation in three spatial dimensions (3D). We will label the state vectors according to the S3 x SO(3) \subset O(2) x SO(3) \subset U(3) x S2 \subset O(6) subgroup chain, where S3 is the three-body permutation group and S2 is its two-element subgroup containing transposition of first two particles, O(2) is the so-called "democracy transformation" group for three particles; SO(3) is the 3D rotation group, and U(3), O(6) are the usual Lie groups. We discuss the good quantum numbers implied by the above subgroup chain, as well as their relation to the S3 permutation properties of the harmonics, particularly in view of the SO(3) \subset SU(3) degeneracy. An extended introduction will be given, intended to bring some physical concepts closer to a mathematical audience.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 12. januar 2017.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 12. januara 2017. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 15 časova.

U okviru sastanka Seminara predavanja će održati studenti Univerziteta u Kembridžu. Predviđeno je da svako predavanje traje 30 min.

Predavač: Đordje Žikelić

Naslov predavanja: STOHASTIČKA TERMINACIJA PROBABILISTIČKIH PROGRAMA

Apstrakt: Terminacija je jedno od osnovnih svojstava programa i na predavanju će biti analizirana terminacija probabilističkih programa sa realnim promenljivim. Prethodni radovi bavili su se kvalitativnim problemom, gde se postavlja pitanje skoro sigurne terminacije (verovatnoća 1). Kvantitativni problem postavlja pitanje ograničavanja verovatnoće terminacije i ovom problemu se do sada nije ozbiljnije pristupalo. Problem naizgled deluje da pripada oblasti računarstva, medjutim kada se prevede na jezik matematike, postaje vrlo interesantan i zahteva vrlo malo poznavanja računarstva. Na ovom predavanju, razmatrani su linearno-aritmetički programi bez determinizma i, koristeći različite matematičke pristupe i teoriju martingala, uvodi se pojam stohastičkih invarijanti programa, definiše pojam "odbijajućih supermartingala", i predstavlja algoritam koji izračunava koeficijente "odbijajućih supermartingala" i ograničava verovatnoću terminacije, što je pionirski rezultat.

Predavač: Lazar Radičević

Naslov predavanja: MINIMIZACIONI ALGORITMI U TEORIJI ARITMETIČKIH INVARIJANTI

Apstrakt: Za homogene polinome sa nekoliko promenljivih sa racionalnim koeficijentima, postavlja se prirodno pitanje: kako naći linearnu smenu promenljivih tako da koeficijenti polinoma postanu mali celi brojevi? Minimizacija je jedna od tehnika koja se može primeniti: odabere se neka invarijanta polinoma (na primer, diskriminanta), prost broj p koji je deli i pokušava se da se stepen tog prostog broja koji deli invarijantu učini što manjim. Kao primer će biti prikazan algoritam za minimizaciju ternarnih kubika iz rada "Minimisation and reduction of 2, 3 and 4-coverings of elliptic curves", čiji su autori T. Fisher, J. Cremona i M. Stoll.

Predavač: Ivan Tanasijević

Naslov predavanja: TEOREME O STOKSOVIM TOKOVIMA

Apstrakt: Ovo predavanje pruža kratak uvod u terminologiju mehanike fluida, čije ponašanje opisuju Navije-Stoksove jednačine. Čak i samo postojanje rešenja tih jednačina u opštem slučaju predstavlja jedan je od trenutno nerešenih milenijumskih problema. Iz tog razloga, neophodno je izvršiti aproksimaciju zanemarivanjem pojedinih članova, što dovodi do Stoksove aproksimacije i istoimenih tokova. Zanemaruju se upravo oni članovi koji govore o inertnosti fluida, pa se u Stoksovim tokovima momentalno uspostavlja kvazi-stacionarno stanje. Ovo i mnoga druga interesantna svojstva dovode do zanimljivih rezultata kao sto su Teorema o jedinstvenosti, Teorema o minimalnoj disipaciji energije i Teorema reciprociteta, o kojima će biti reči.

detaljnije