Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Khole Algali Ajlidi, 15.11.2019. godine.

Predstavljanje izveštaja o urađenoj doktorskoj disertaciji „Srednje vrednosti multiplikativnih aritmetičkih funkcija više promenljivih zavisnih od NZD i NZS argumenata“, kandidata Khole Algali Ajlidi biće održano u petak, 15.11.2019. godine u sali 706 sa početkom u 12 časova.

detaljnije

Seminar za logiku, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15. U pitanju je zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

Predavač: Saeed Ghasemi, Institute of Mathematics CAS, Prague

Naslov predavanja: STRONGLY SELF-ABSORBING C*-ALGEBRAS AND FRAISSE LIMITS

Apstrakt:
A unital separable C*-algebra (other than the C*-algebra of all complex numbers) is strongly self absorbing if it is isomorphic to its (minimal) tensor product with itself, in a "strong" sense. Strongly self-absorbing C*-algebras play a crucial role in Elliott's classification program of separable nuclear C*-algebras by K-theoretic data. Among them, the Jiang-Su algebra Z has a special place and, to this date, the classification of separable, simple, unital, nuclear C*-algebras that tensorially absorb Z and satisfy the UCT has been the most remarkable achievement of the classification program. In their original paper from 1999, Jiang and Su already prove that Z is strongly self-absorbing. However, their proof uses heavy tools from classification, such as KK-theory and it is quite difficult. We give a self contained, rather elementary and direct proof for the fact that Z is strongly self-absorbing. This is done by establishing a general connection between the strongly self-absorbing C*-algebras and the Fraisse limits of categories of C*-algebras that are sufficiently closed under tensor products. It was previously known that Z can be realized as the "Fraisse limit" of a certain category of C*-algebras and embeddings consisting of its building blocks, i.e. the prime dimension-drop algebras.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 14. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 14. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Nenad O. Vesić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: PROSTORI NESIMETRIČNE AFINE KONEKSIJE I NjIHOVE INTERPRETACIJE U KOSMOLOGIJI

Apstrakt:
Tema ovog predavanja su prostori nesimetrične afine koneksije, a izlaganje je podeljeno na tri podceline:

U prvom delu izlaganja, biće dat pregled definicija i dobijenih rezultata na kojima se temelje današnja istraživanja. Takođe, biće dat pregled metrike u Ajnštajnovoj teoriji relativiteta, kao glavne motivacije za razmatranje prostora nesimetrične afine koneksije.

U drugom delu izlaganja, biće uspostavljena veza između definicije krivine prostora (ne)simetrične afine koneksije, antisimetrizacije dvostrukih kovarijantnih izvoda u standardnoj bazi i tenzora krivine prostora nesimetrične afine koneksije. Posebna pažnja će biti posvećena broju i linearnoj nezavisnosti krivina prostora nesimetrične afine koneksije.

U trećem delu, posebna pažnja će biti posvećena generalisanim Rimanovim prostorima, njihovim tenzorima krivine i nekim interpretacijama tih tenzora u kosmologiji.

detaljnije

Studentski seminar, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Bogdan Đorđević, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: NE-BANAHOVA ALGEBRA OPERATORA I SINGULARNE OPERATORSKE JEDNAČINE

Apstrakt:
U ovom predavanju će najpre biti reči o specijalnim algebrama operatora, koje po konstrukciji jesu Banahovi prostori ali nisu Banahove algebre. Rezultati koji će biti prikazani se tiču invertibilnosti i spektara elemenata te algebre. Biće ilustrovano kako se unutar jedne takve algebre simultano rešavaju standardne operatorske jednačine, kao što su AX=C, AXB=C, X-AXB=C, AX-XB=C, gde su A u B(V_1), B u B(V_2), X, C u B(V1,V2), u slučaju kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Zbog svoje velike primene i interdisciplinarne prirode, posebna pažnja će biti posvećena matričnoj i operatorskoj jednačini AX-XB=C, i to u slučajevima kada postoji jedinstveno i kada postoji beskonačno mnogo rešenja. Svi rezultati su sastavni deo doktorske disertacije predavača.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 15. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 15. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 16:45.

Predavač: Ilijas Farah, York University, Canada
Naslov predavanja: ULTRAPROIZVODI I ALGEBRE OPERATORA (6)

Apstrakt:
Operacije ultraproizvoda i ultrastepena se obično povezuju sa logikom, iako su nezavisno otkrivene u kontekstu operatorskih algebri. U ovom predavanju biće dat pregled ultraproizvoda i njihovih primena u logici, kombinatorici, sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu u klasifikaciji C*-algebri. Prethodno predznanje logike i algebri operatora nije neophodno za ovo predavanje.

detaljnije

Seminar za istoriju i filosofiju matematike, 12. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 12. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12:15.

Predavač: Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd

Naslov predavanja: LEONARDO DA VINČI - SPOJ PRIRODE I MATEMATIKE

Apstrakt: Prošlo je tačno 500. godina od smrti renesansnog čoveka genijalnog uma Leonarda da Vinčija. Cilj predavanja je pokušaj prikaza Leonarda kroz jedinstvo prirode i matematike.

detaljnije

Mehanika mašina i mehanizama - modeli i matematičke metode, 12. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 12. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17 časova.

Predavač: Ivana Kovačić, Centre for Vibro-Acoustic Systems and Signal Processing CEVAS, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad

Naslov predavanja: ON A DETECHED FREQUENCY RESPONSE CURVE OF COUPLED NONLINEAR AND LINEAR OSCILLATORS: ANALYTICAL, NUMERICAL AND EXPERIMENTAL RESULTS

Apstrakt:
This lecture aims at presenting a brief overview of the main analytical, numerical and experimental results achieved by the presenter and her co-authors Michael J Brennan (Brazil, ex UK) and Gianluca Gatti (Italy) during the previous decade in the field of nonlinear dynamics of vibration isolators and coupled oscillators. Motivated by the experimental phenomena observed in the dynamics of a test-rig consisting of a shaker and an attached nonlinear oscillator, a first attempt was done to derive an analytical solution for the system response in terms of the frequency response curve (FRC), whose theoretical solution was validated numerically and experimentally. The corresponding FRC was found to be characterized by the existence of an inner detached part. However, the main assumption was that the mass of the attached nonlinear system was much less than the moving mass of the shaker. As a result, the effect of the shaker dynamics on the nonlinear system behaviour was significant, but the counter-effect was negligible, so that the mathematical formulation did not allow, for example, an insight on the performance of the nonlinear oscillator as a mass damper for the primary systems. To overcome such limitation, a subsequent work was carried out, where the assumption for a small mass ratio was removed, but the limitation was that the natural frequency of the shaker was considered much lower than the linear natural frequency of the attachment. A recent experimental work provided a final evidence of the theoretical findings of the creation and existence of the inner detached part of the FRC reported previously.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 12. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 12. novembra 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Ana Vudragović, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: INTERESANTAN SLUČAJ GALAKSIJE NGC 4473

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 12. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Nemanja Milenković, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: METODOLOGIJA OTKRIVANjA NESTANDARDNIH OPSERVACIJA U K–DIMENZIONOM PROSTORU

Apstrakt: Predmet istraživanja je formiranje metodologije za otkrivanje multivarijacionih nestandardnih opservacija kroz unapređenje metode Ivanovićevog odstojanja. Pod pojmom „nestandardna opservacija” se podrazumeva ona opservacija koja je na neki način nekonzistentna sa preostalima iz posmatranog skupa. Otkrivanje multivarijacionih nestandardnih opservacija se najčešće sprovodi korišćenjem metode Mahalanobisovog odstojanja. Ivanovićevo odstojanje se koristi u cilju merenja intenziteta neke pojave, korišćenjem većeg broja izabranih indikatora. Unapređena metoda Ivanovićevog odstojanja testira značajnost svakog od posmatranih indikatora korišćenjem odgovarajuće F statistike. Kroz upotrebu definisanih procedura za eliminaciju i/ili selekciju indikatora, nova metoda teži formiranju „optimalnog” skupa indikatora, redukujući dimenziju posmatranog kompleksnog problema.

detaljnije

Deseti simpozijum 'Matematika i primene' 2019.

X simpozijum "Matematika i primene", nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se 6. i 7. decembra 2019. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Skup će biti posvećen obeležavanju 70 godina od rođenja akademika Miodraga Mateljevića.

Više informacija na: http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

detaljnijeVesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti