Zašto baš Matematički? Odgovor će vam dati studenti i saradnici Matematičkog fakulteta.

Pozivamo srednjoškolce da u subotu 1. novembra 2014. dođu na druženje sa studentima i saradnicima Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu...

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Ivana Milića, 24. oktobar 2014.

Odbrana doktorske disertacije Ivana Milića pod nazivom "Ubrzanje metoda za rešavanje problema prenosa polarizovanog zračenja u više dimenzija i njihova primena", biće održano u petak 24. oktobra 2014. sa početkom 16 sati u učionici 706 na IV spratu.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 24. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 24. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14h.

Predavač: Vesna Manojlović, FON, Univerzitet u Beogradu i Matematički Institut SANU

Naslov predavanja: HARMONIC QUASICONFORMAL MAPPINGS IN DOMAINS IN $R^n$

Sadržaj: This talk is based on certain aspects of $hqc$ mappings in domains in $R^n$. Emphasis is given on a generalization of Pavlovi\'{c}'s characterization of boundary mapping admitting $hqc$ extension to the unit disc, to the multidimensional setting.

Harmonic quasiconformal (briefly, $hqc$) mappings in the plane were studied first by O. Martio in 1968., today they are investigated both in the planar and the multidimensional setting from several different points of view. Among topics considered are: boundary behavior, including Holder and Lipschitz continuity and more general moduli of continuity, behavior with respect to natural metrics, especially quasihyperbolic metric, distortion estimates, bi-Lipschitz properties with respect to different metrics, characterization of boundary maps. Different tools are used : conformal moduli of curve families, Poisson kernels, estimates from the theory of second order elliptic operators, notions of capacity, subharmonic functions, Hilbert's transformation. Both theories of harmonic mappings and quasiconformal mappings are well developed, it is of interest to consider how these results can be strengthened in presence of both harmonicity and quasiconformality. Some of the results are unexpected and elegant, e.g. preservation of boundary modulus of continuity in the unit ball, bi-Lipschitz property with respect to quasihyperbolic metric.

detaljnije

Seminar za geometiju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 23. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 23. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Marko Stošić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: Dilogaritmi, hiperboličke zapremine, specijalne vrednosti L-funkcija i čvorovi (prvo predavanje)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće prikazani novi rezultati motivisani tzv. hipotezom zapremine (volume conjecture) za čvorove i 3-mnogostrukosti, ali koji u stvari povezuju brojne oblasti uključujući geometriju, topologiju, analizu, teoriju brojeva, itd.

U prvim predavanjima biće prikazan dilogaritam kao jedna od veoma važnih a slabije poznatih specijalnih funkcija, kao i veza sa zapreminama hiperboličkih 3-mnogostrukosti. Takođe, biće prikazana i veza sa specijalnim vrednostima vrednostima L-funkcija, kao i veza sa Malerovom merom polinoma dve promenljive (kao npr. A-polinom za čvorove ili neke eliptičke funkcije).

U kasnijim predavanjima biće i prikazana direktna veza svih tih pojmova preko čvorova i 3-mnogostrukosti komplementa čvorova koji se iznenadjujuće spajaju u tzv. hipotezu zapreminu. Takodje, biće prikazana i neka od novih homoloških uopštenja hipoteze zapremine.

Iako je tema bazirana  na modernim i vrlo aktuelnim temama, predavanja su namenjeni i studentima, i od predznanja pretpostavljaju samo teme sa osnovnih studija.

Pažnja će biti posvećena osnovnim idejama i vezama medju raznim oblastima.

Neke osnovne reference:

1. D. Zagier: The Dilogarithm Function, http://people.mpim-bonn.mpg.de/zagier/files/doi/10.1007/978-3-540-30308-4_1/ fulltext.pdf

2. M. Sengun: AN INTRODUCTION TO A-POLYNOMIALS AND THEIR MAHLER MEASURES, http://arxiv.org/pdf/1401.7484.pdf

detaljnije

Seminar za mehaniku, 22. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 22. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Dragomir Zeković, Mašinski fakultet, Beograd

Naslov predavanja: DINAMIKA MEHANIČKIH SISTEMA SA NEHOLONOMNIM VEZAMA - III ANALIZA KRETANjA (treći deo)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 21. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 21. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Jelena Lukić, Javno preduzeće "Elektromreža Srbije", Beograd, Srbija

Naslov predavanja: RAZVOJ MODELA POSLOVNE INTELIGENCIJE U B2B ELEKTRONSKOM POSLOVANjU ELEKTROPRIVREDE

Sadržaj: Rad predstavlja novi metodološki pristup izgradnji skladišta podataka i sistema poslovne inteligencije za međunarodna tržišta električne energije sa fokusom na modelovanje podataka.

Pristup je zasnovan na principima i preporukama do kojih se došlo kritičkom analizom Kimbalove i ASAP metodologije.

Rezultati pokazuju na koji  način ovaj metodološki pristup može da posluži kao osnova za razvoj  skladišta podataka i poslovne inteligencije u energetskim sistemima.  Pored toga, može se koristiti u procesu projektovanja infrastrukture  za upravljanje znanjem smart grid kompanija.

Predloženi pristup je  testiran na primeru sistema za analizu tržišta električne energije  JP "Elektromreža Srbije".

detaljnije

Seminar za geometiju, obrazovanje i vizuelizaciju sa primenama, 16. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 16. oktobra 2014. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: prof. dr Zoran Rakić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O rangu eliptičkih krivih

Sadržaj:

Eliptička kriva nad poljem Q racionalnih brojeva je kriva E data Vajerštrasovom jednačinom,

y^2 = x^3 + a x + b,                                  (1)

gde su a,b celi brojevi i čija je diskriminanta,

D = -16 (4 a^3 + 27b^2), različita od 0.

Osnovni problem se sastoji u tome da se odrede sve racionalne tačke, E(Q), krive definisane jednačinom (1).

Prema Mordelovoj teoremi E(Q) je konačno generisana Abelova grupa, tj.

E(Q) = Z^r \oplus Tor(E),                        (2)

gde je r nenegativan celi broj, a Tor(E) je podgrupa od E(Q) koja se sastoji od elemenata konačnog reda (torziona podgrupa).

Broj r se zove rang od E(Q) i on zapravo meri veličinu eliptičke krive.

Torzione podgrupe eliptičkih krivih klasifikovao je B. Mazura, ali o rangu se mnogo manje zna.

Preciznije, ne postoji algoritam za određivanje ranga i ne zna se koji celi brojevi mogu biti rangovi neke eliptičke krive.

U predavanju će biti reči o rezultatima M. Bhargave o rangu eliptičkih krivih za koje je dobio Fildsovu medalju.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astofizike, 14. oktobar 2014.

Naredni sastanak Seminara za biće održan u utorak, 14. oktobra 2014. u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavači: Članovi uređivačkog odbora SAJ

Naslov predavanja: Serbian Astronomical Journal u Indeksu naučne citiranosti i Izvštaju o citiranosti časopisa

Posle kraćeg izlaganja biće organizovan koktel.

detaljnije

CGTA seminar, 14. oktobar 2014.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 14. oktobra 2014. od 14-16h u sali 844 Matematičkog fakulteta, V sprat.

Kreda Lutalica: Topologija i kombinatorika; konstrukcije i otvoreni problemi

Sadržaj: Kreda će nam pomoći da se podsetimo nekih konstrukcija, pitanja i otvorenih problema na granici topologije i kombinatorike.

detaljnije

V Simpozijum - Matematika i primene, 17-18. oktobar 2014, Beograd

detaljnije