Deseti simpozijum 'Matematika i primene' 2019.

X simpozijum "Matematika i primene", nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održaće se 6. i 7. decembra 2019. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Skup će biti posvećen obeležavanju 70 godina od rođenja akademika Miodraga Mateljevića.

Više informacija na:
http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Savića

Odbrana doktorske disertacije Đorđa Savića pod naslovom "Određivanje mase crnih rupa u aktivnim galaktičkim jezgrima pomoću polarizacije u širokim emisionim linijama" biće održana u sredu, 11. decembra 2019. u 10h na Matematičkom fakultetu, IV sprat, sala 718.

detaljnije

Studentski seminar, 6. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 6. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 12 časova.

Predavač: Nikola Velov, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: O BROJU NIZOVA JEDINSTVENE VREDNOSTI MAKSIMALNE DUŽINE U POLUGRUPI MATRIČNIH JEDINICA

Apstrakt

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 4. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 4. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Goran Đorđević, Katedra za teorijsku fiziku, PMF Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja: LOKALNO EKVIVALENTNI LAGRANŽIJANI I PRIMENE U KOSMOLOGIJI EKSPANDIRAJUĆEG SVEMIRA

Apstrakt: Polazeći od dinamike sistema opisanih lagranžijanom Dirak-Born-Infeld (DBI) tipa, razmotrićemo jednačine kretanja i njihova rešenja za lokalno ekvivalentne lagranžijane u formalizmu klasične mehanike. Motivisani tzv. trans-Plankovskim problemom u kosmologiji, teoriji inflacije i kvantnoj teoriji, diskutovaćemo postojanja i nalaženja lagranžijana standardnog (kanonskog) oblika pogodnih za kvantovanje. Nalaženje ovakve forme lagranžijana i odgovarajućih, konkretnih, tahionskih potecijala, vode ka kvadratičnim sistemima, u stacionarnom prostoru. Prikazaćemo nove rezultate vezane za ekspandirajući prostor - svemir koji se širi. Konkretne primene ilustrujemo rezultatima izračunavanja opservabilnih kosmoloških parametara.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 3. decembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 3. decembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavači: Akademik Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU, Zoran Stanić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PREDSTAVLjANjE KNjIGE "MATEMATIČKA DOSTIGNUĆA SLOBODANA SIMIĆA"

Apstrakt: Knjiga "Matematička dostignuća Slobodana Simića", urednici F. Belardo, D. Cvetković, T. Davidović, Z. Stanić, Akademska misao, Beograd, 2019, daje spisak i prikaz radova i knjiga S. Simića i ekspozitorne tekstove o pojedinim aspektima Simićevog naučnog rada.

Slobodan Simić se bavio spektralnom teorijom grafova i drugim oblastima diskretne matematike. U okviru predavanja prikazaće se izabrane teme i rezultati naučnog rada S. Simića.

detaljnije

Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama, 28. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 17:15.

Predavač: Miodrag Mateljević, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, redovni član SANU

Naslov predavanja: NEKI ASPEKTI TEORIJE POTENCIJALA, VIZUALIZACIJA, VARIJACIONI RAČUN I PRIMENE

Apstrakt:
U predavanju će biti posmatrani neki aspekti teorije potencijala, harmonijska preslikavanja i geometrijske nejednakosti.

Biće razmotrene neke od sledećih tema:

1. Motivacije za matematičke teorije u realnom svetu, posebno u fizici. Veze izmedju matematičke teorije potencijala i potencijala u elektrostatici: stanje ravnoteže, težnja sistema da zauzme položaj minimalne energije, izoperimetrijske nejednakosti u vezi kapaciteta, geometrijske nejednakosti koje ukljčuju Geringov problem i njihova veza sa logom Internacionalne matematičke unije, itd.

2.  Dirihleov princip i varijacioni  račun u vezi minimalnih površi, harmonijska preslikavanja koja su stacionarne tačke funkcionala energije i geometrijske nejednakosti.

3. Problem Jakoba Sinaija.

4. Lokalna distorzija kvazikonformnih preslikavanja, metod modula familije krivih, kapacitet,...

Za više detalja, videti sekcije 5. i 6. u radu: M. Mateljević: "Neki aspekti teorije potencijala, vizualizacija, varijacioni račun i primene", Akademske besede knj. 2, 2019, redovnih članova SANU  koji su izabrani 8. novembra 2018 god.

Prezentacija i uručenje će se održati na Tribini Biblioteke SANU, 10. decembra u 13 sati, 2019. u Svečanoj sali SANU.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 27. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 27. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Sanja Ružičić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: DOPUSTIVA SINGULARNA REŠENjA SISTEMA GASNE DINAMIKE SA NEPOZITIVNIM PRITISKOM

Apstrakt:
Karakteristika (slabih) rešenja hiperboličnih sistema zakona održanja je da razvijaju prekide u konačnom vremenu, i često su neograničena, što se ispoljava kroz pojavu Dirakove delta funkcije. To sve povlači i pitanje njihove jedinstvenosti, odnosno fizičke delovima konstantne funkcije u odnosu na prostorne promenljive i mogu obuhvatiti veliki broj neograničenih rešenja sistema zakona održanja. Akcenat će biti stavljen na sistem gasne dinamike bez pritiska i na modele za Čapliginov gas kod kojih je pritisak negativan i obrnuto proporcionalan gustini gasa. Rešenja problema sa po delovima konstantnim početnim uslovom se mogu iskoristiti u konstrukciji neograničenih rešenja proizvoljnog početnog problema.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 26. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. novembra 2019, u sali 809 Matematičkog fakulteta sa početkom u 18 časova.

Predavač: dr Nataša Bon, Astronomska opservatorija u Beogradu

Naslov predavanja: KVAZARI SA VISOKOM STOPOM AKRECIJE

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 26. novembar 2019.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 26. novembra 2019. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Kristina Kostić, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: REŠAVANjE PROBLEMA p-MEDIJANE SA RAVNOTEŽNIM OGRANIČENjIMA PRIMENOM HIBRIDNE MATEHEURISTIČKE METODE

Apstrakt:
Lokacijski problemi predstavljaju značajnu klasu problema optimizacije sa širokom primenom u praksi, posebno pri optimizaciji troškova u transportnim i telekomunikacionim mrežama. Generalno, lokacijski problemi podrazumevaju određivanje optimalnih lokacija za izgradnju objekata koji pružaju neku vrstu usluge, kao i pridruživanje svakog korisnika jednom ili više uspostavljenih uslužnih centara sa ciljem minimizacije ili maksimizacije određene funkcije cilja pri uslovima koji zavise od karakteristika konkretne mreže. Problem p-medijane (engl. p-median problem), jedan od značajnih pripadnika ove klase problema, podrazumeva lokaciju p uslužnih objekata i alokaciju korisnika uspostavljenim objektima sa ciljem minimizacije transportnih troškova. U okviru predavanja biće prezentovana varijanta problema p-medijane koja uključuje dodatna ograničenja sa ciljem balansiranja procesa opsluživanja korisnika (engl. p- median problem with balance constraints, p-MBC}). Kako p-MBC spada u klasu NP-teških problema kombinatorne optimizacije, razmatran je metaheuristički pristup rešavanju ovog problema. Preciznije, predložena je hibridizacija dveju metaheurističkih metoda: pohlepne stohastičko-adaptivne procedure pretrage (GRASP) i osnovne metode promenljivih okolina (BVNS). Elementi obe metode prilagođeni su karakteristikama p-MBC problema. Hibridna GRASP-BVNS metoda je testirana na poznatim instancama iz literature, kao i na novom skupu generisanih instanci. Dobijeni rezultati su upoređeni sa rezultatima egzaktnog rešavača.

 

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 366. sednici NNV-a održanoj 22.11.2019. godine.

Spisak tema odobrenih na sednici NNV-a održanoj  22.11.2019. godine.

detaljnije