Matematički fakultet ovlašćen za ispitivanje i kontrolu iz oblasti igara na sreću

Ministarstvo finansija Republike Srbije je svojim rešenjem ovlastilo Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu da obavlja poslove ispitivanja i kontrole na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o igrama na sreću i podzakonskim aktima u oblasti priređivanja posebnih igara na sreću.

Realizacija ovih poslova u oviru Matematičkog fakulteta je poverena organizacionoj jedinici Odeljenje za ispitivanje i kontrolu.

detaljnije

Studentski seminar, 28. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 28. maja 2021. sa početkom u 12 časova.

Predavač: Aleksa Milojević, Univerzitet Prinston

Naslov predavanja: CELOBROJNI POLITOPI, BRIONOVA TEOREMA I ERHARTOVI POLINOMI

Apstrakt: Polazeći od pitanja koliko n-torki x=(x_1, ... , x_n) celih brojeva zadovoljava skup nejednačina v_i * x <= b_i, za vektore v_1, ..., v_k sa celobrojnim koeficijentima, i cele brojeve b_1,...,b_k, definisaćemo pojam politopa i uvesti problem prebrojavanja celobrojnih tačaka u njima. Kao delimični odgovor na ovo pitanje, predstavićemo Erhartovu teoremu i njen dokaz zasnovan na Brionovoj teoremi i generatornim funkcijama. Tada ćemo, u zavisnosti od preostalog vremena, prikazati primene ovog kombinatorno-geometrijskog metoda na probleme iz teorije brojeva, poput Frobenijusovog problema novčića.

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CihYM6Nratzix7c8G

detaljnije

Seminar iz veštačke inteligencije, 26. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 26. maja 2021. od 19 do 20 časova.

Predavač: prof. dr Miloš Radovanović, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Naslov predavanja: HABOVI, DIMENZIONALNOST I MAPIRANjE GRAFOVA

Apstrakt:
Pojava habova je poznat fenomen uočljiv na (latentno) visoko-dimenzionalnim podacima gde neke instance podataka (habovi) bivaju uključeni u liste k najbližih suseda mnogo većeg broja drugih instanci nego što je očekivano, stvarajući probleme u raznim primenama mašinskog učenja, data mining-a, pretraživanja podataka i drugim oblastima. Lokalna latentna dimenzionalnost (LID) je srodan pojam koji omogućava kvantifikaciju kompleksnosti u blizini pojedinačnih instanci podataka zasnovanu na osobinama okolnih distanci. Nakon definisanja pojmova habova i LID, i kratkog predstavljanja njihovih osobina, predavanje će se fokusirati na sveže preliminarne rezultate koji opisuju odnose između habova i LID s jedne strane, i mapiranja grafova sa druge. Dimenzionalnost prostora u koji se mapiraju grafovi je do sad uglavnom bivala ignorisana od strane istraživačke zajednice, dok naši rezultati jasno sugerišu da "prokletstvo dimenzionalnosti" u prostoru gde se mapiraju grafovi može značajno da ugrozi postojeće pristupe mapiranju grafova, pružajući uvide u to kako se njihova preciznost može popraviti u smislu uspešne rekonstrukcije grafova i očuvanja zajednica, time postavljajući osnovu za unapređenja algoritama za mapiranje grafova i njihove primene u klasifikaciji, klasteringu, pretraživanju i predviđanju veza.

Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Prenos seminara je dostupan i registrovanim i neregistrovanim korisnicima na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 25. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 25. maja 2021. sa početkom u 14:15 časova.

 Predavač: Dimitrije D. Čvokić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci


Naslov predavanja: KARAKTERIZACIJA PROBLEMA (r|p) HAB-CENTROIDA SA CENOVNIM NADMETANjEM

Apstrakt:
Uvodi se novi logistički problem u kojem dvije konkurentne transportne kompanije–takmaci jedna za drugom ulaze na tržište, a smatra se da su obe u potpunosti i savršeno obaveštene. Cilj i jedne i druge je maksimizacija profita obrazovanjem transportne mreže s razvodnim tačakama (habovima) i pratećom cenovnom strukturom. Prva koja ulazi na tržište ima nameru da razmjesti p habova, dok druga planira da koristi njih r. Podrazumeva se da korisnici usluga biraju rute prevašodno prema njihovim cenama, tj. prema odgovarajućem modelu podele potražnje zasnovanom na logističkoj regresiji. Očekuje se da će kompanije, po formiranju transportnih mreža, krenuti sa cenovnim nadmetanjem.

Predočeno tržišno nadmetanje (sukob interesa) se naziva problemom (r|p) hab–centroida sa cenovnim nadmetanjem. Predstavljen je matematički model za pronalaženje odgovarajućeg Štaklbergovog ekvilibrijuma/strategije kao nelinearni mešovito–celobrojni matematički program u dva nivoa. Pokazano je da u ovoj postavci postoji jedinstven konačni Bertrand–Nešov cenovni ekvilibrijum. Na osnovu tog rezultata dokazano je postojanje Štaklbergovog ekvilibrijuma, predstavljene su nove jednačine za najbolji cenovni odgovor, i data je karakterizacija optimalnih ruta. Takođe, problem je razmatran iz ugla računske složenosti. Pokazano je da je sam problem NP-težak, da je problem drugog takmaca takođe NP-težak, ali da relaksacija problema drugog takmaca ima celobrojna rešenja

 

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

detaljnije

Pridruži se onlajn događaju IT@MatF2021

Кatedra za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta i ove godine organizuje događaj IT@MatF na kome će predstavnici vodećih IT kompanija, prijatelja Кatedre za računarstvo i informatiku, predstaviti svoje firme studentima Matematičkog fakulteta.

Događaj IT@MatF2021 biće održan u subotu 22. 5. od 12.00.

Izveštaji sa prethodnih skupova vam mogu dočarati atmosferu. Ove godine svoje prisustvo na događaju potvrdilo je 16 kompanija. U prvom, formalnom delu događaja, predstavnici svih kompanija će u par minuta predstaviti svoju firmu, projekte na kojima rade, kao i ono što nude studentima: prakse, otvorene pozicije, letnje škole, i sl. U drugom, neformalnom delu, kompanije će imati svoje virtuelne sobe kojima će studenti moći da pristupe, i da u direktnom razgovoru sa predstavnicima kompanija, dobiju sve potrebne informacije.

Za više informacija posetite stranicu događaja, ili se možete uključiti putem linka za pristup događaju. Pristup sobama je moguć preko veb strane.

Pripremi se za svoju budućnost, dođi na IT@MatF!

detaljnije

Spisak tema master radova odobrenih na 382. sednici NNV-a (elektronskoj sednici) održanoj 21.05.2021. godine.

Detaljnije

detaljnije

Seminar za analizu, 24. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u ponedeljak, 24. maja 2021. u sali 718, kao i onlajn, sa početkom u 11:15.

Predavač: Dragan Stevanović, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: ON CIRCULANT NUT GRAPHS

Apstrakt:
A nut graph is a simple graph whose adjacency matrix has the eigenvalue 0 of multiplicity 1 such that its corresponding eigenvector has no zero entries. Motivated by a recent question of Fowler et al. [Discuss. Math.Graph. Theory 40 (2020), 533-557] to determine the pairs $(n,d)$ for which a vertex-transitive nut graph of order $n$ and degree $d$ exists, Bašić et al.[arXiv:2102.04418] initiated the study of circulant nut graphs. Here we take this study to the next level by:

- showing that the generator set of a circulant nut graph necessarily contains equally many even and odd integers;

- characterizing circulant nut graphs with the consecutive generator set $\{x,x+1,...,x+2t-1\}$ for $x,t\in N$, which generalizes the result of Bašić et al. for $x=1$;

- characterizing circulant nut graphs with the almost consecutive generator set $\{1,...,2t+1\}\setminus\{t\}$, which yields nut graphs of every even order $n\geq 4t+4$ whenever $t$ is odd such that $t\neq 1\pmod{10}$ and $t\neq 15\pmod{18}$, which resolves a conjecture of Bašić et al. and partially answers a question of Fowler.

While the original question is stated in terms of (spectral) graph theory, the talk will very quickly move from the setting of graph eigenvalues and eigenvectors to polynomial algebra, with most of the obtained results based on the properties of cyclotomic polynomials.

This is a joint work with Ivan Damnjanović.

Detalji pristupa:

https://matf.webex.com/matf/j.php?MTID=m57b0fa2f2f0b0f7350fd77ee8e72cbe3
Meeting number: 137 278 8505
Password: 2D7gNg6kqwJ

detaljnije

Milan Perić, Izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

Detaljnije

detaljnije

Besplatna radionica u SKC-u 'Interkulturno komuniciranje'

Pozivamo sve studente na besplatnu radionicu pod nazivom „Interkulturno komuniciranje“, predavač: Prof. dr Ljiljana Manić, Visoka škola socijalnog rada, Beograd.
Radionica će se održati u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u četvrtak 20.5.2021. sa početkom u 18 časova.

Iako je komunikacija među pripadnicima različitih kultura postojala oduvek, zbog ubrzanog razvoja tehnologije, procesa globalizacije i migracija stanovništva, ljudi danas više nego u prošlosti stupaju u
kontakt sa pripadnicima drugih kultura. Zato je poslednjih decenija proučavanje interkulturne komunikacije postalo veoma značajana tema.
Interkulturno komuniciranje predstavlja takvu komunikaciju u kojoj su kulturne razlike dovoljno snažne da utiču i dovode do određenih promena u načinu na koji se učesnici razumeju. Ovom temom bave se naučnici (komunikolozi, sociolozi, antropolozi, psiholozi), ali i poslovni ljudi koji sarađuju sa kompanijama iz udaljenih delova sveta.

Na radionici će biti objašnjene najčešće prepreke koje otežavaju ili čak onemogućavaju komunikaciju u interkulturnim susretima, i date smernice za njihovo prevazilaženje. Posebna pažnja biće posvećena razlikama u tumačenju neverbalne komunikacije i stereotipima u vezi sa pripadnicima drugih kultura.

detaljnije

Seminar za geometriju i primene, 20. maj 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u četvrtak, 20. maja 2021. sa početkom u 17:15.

Predavač: Zoran Petrić, Matematički institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: JEZIK 3-MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Na predavanju će biti reči o različitim varijantama Kirbijevog računa koji "kontroliše" predstavljanje 3-mnogostrukosti pomoću označenih linkova (framed links). Na elementaran način će biti prikazano kako se od triangulacije dolazi do Hegorovog cepanja, a zatim i do hirurgije koja od trodimenzionalne sfere pravi proizvoljnu zatvorenu orijentabilnu 3-mnogostrukost. Označeni link se može tumačiti kao sintaksa koja opisuje hirurgiju koju sprovodimo. Predavanje je bazirano na istraživanju koje već neko vreme sprovodi grupa matematičara sa Matematičkog fakulteta i Matematičkog instituta i koje ima za cilj da se ispita vernost trodimenzionalnih topoloških kvantnih teorija polja.

Predavanje će biti održano preko Zoom platforme.
Link za pristup predavanju
https://unipd.zoom.us/j/88558961686
biće aktivan od 17 časova.

detaljnije