Stručne službe

Nenastavne organizacione jedinice obavljaju: stručne, administrativne, tehničke, pomoćne i druge poslove koji su od zajedničkog interesa za rad Fakulteta, a mogu biti uključene i u pružanje komercijalnih usluga u okviru delatnosti Fakulteta.

Neposredan rad nenastavne jedinice organizuje upravnik, rukovodilac ili šef, što je utvrđeno aktom o sistematizaciji.