Odeljenje za mehaniku, 24. april 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan u sredu, 24. aprila 2024, u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 18 časova.

Predavač: Bojan Božić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: PRIMENA DINAMIČKOG MODELOVANjA U ANALIZI BIOLOŠKIH SISTEMA

Apstrakt: Prihvatajući inherentnu složenost bioloških sistema, dinamičko modelovanje predstavlja moćno sredstvo za razumevanje složenih mehanizama fukcionisanja unutar različitih bioloških sistema. Integrišući matematičke formulacije zajedno sa biološkim principima (rasvetljenim i/ili delimično rasvetljenim), dinamički modeli pružaju uvid i omogućavaju razumevanje kako se pojedina kompleksna svojstva bioloških sistema formiraju i menjaju pri promeni različitih uslova, kao rezultat interakcija između pojedinačnih komponenti sistema. Naša istraživanja su usmerena ka rasvetljavanju i razumevanju osnovnih mehanizama koji pokreću odgovore ćelija izazvane lipopolisaharidom (LPS-om) i nude kvantitativni okvir za proučavanje dinamike aktivacije imunskih ćelija i procesa inflamacije. Integracijom eksperimentalnih podataka na ćelijama dobijenim in vitro sa računarskim modelima, možemo dodatno usavršiti naše razumevanje signalnih puteva posredovanih LPS-om i identifikovati potencijalne ciljeve za terapijsko delovanje u inflamatornim i (auto)imunskim poremećajima. U izvesnim slučajevima, ovakav pristup nam omogućava i reoptimizaciju postojećih terapijskih formulacija u cilju poboljšavanja efikasnost.
 
Napomena:
Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećoj stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

 Nažalost nije moguće ostaviti komentar.