Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 15. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 15. novembra 2012. godine u 17 časova u sali 301f na trećem spratu MI SANU.

Predavač: Vladica Andrejić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Rakićev princip dualnosti

Sadržaj: Istorija i filozofija Rakićevog principa dualnosti. Videćemo koja je prirodna veza između principa dualnosti i Osermanovih mnogostrukosti. Posebno nas interesuje pseudo-Rimanov slučaj gde tražimo optimalnu definiciju za princip dualnosti. Videćemo na koje načine možemo konstruisati primere i kontraprimere.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 13. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije biće održan u utorak, 12. novembra 2012. godine u 18 časova u prostorijama Katedre na V spratu.

Predavač:  Dušan Onić, Matematički fakultet

Naslov predavanja: Termalno zračenje ostataka supernovih u radio-području

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 13. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan 13. novembra 2012. u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Zorica Dražić, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: METODA PROMENLjIVIH OKOLINA ZA REŠAVANjE PROBLEMA RASPOREĐIVANjA PRENOSA DATOTEKA

Sadržaj: Problem raspoređivanja prenosa datoteka (eng. File transfer scheduling problem - FTSP) je optimizacioni problem koji ima veliku praktičnu primenu u telekomunikacijama, LAN i WAN mrežama i dr. Ovaj problem spada u klasu NP-teških problema te je primena metaheurističkih metoda pogodna za njegovo rešavanje. Zbog toga je primenjena metoda promenljivih okolina (VNS) za pronalaženje odgovarajućeg rasporeda pojedinačnih prenosa velikog broja datoteka različitih veličina izmedju računara u okviru mreže, tako da ukupno vreme neophodno da sve datoteke budu prenesene bude što kraće. Optimalnost rešenja dobijenih VNS-om na instancama malih dimenzija je verifikovana pomoću metode totalne enumeracije. Za neke od instanci većih dimenzija, za koje nije poznato optimalno rešenje, optimalnost sledi iz dostizanja elementarne donje granice problema.

detaljnije

CGTA seminar, 13. novembar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 13. novembra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na Matematičkom fakultetu, četvrti sprat.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Rotacioni broj unimodularnog niza celobrojnih vektora

Sadržaj:  Izložićemo elementarni dokaz lokalne aritmetičke formule za rotacioni broj cikličnog unimodularnog niza celobrojnih vektora.
Formulu su originalno dokazali M. Masuda i A. Higashitani (http://xxx.lanl.gov/abs/1204.0088) primenom teoreme Rimana-Roha u kontekstu torusne topologije. Među posledicama formule su generalisana Pikova teorema i generalisana teorema o 12 tačaka. Predavanje je bazirano na članku  http://xxx.lanl.gov/abs/1209.4981 i namenjeno je širem krugu slušalaca, studenata, srednjoškolaca i profesora.

detaljnije

NOVO: Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita iz matematike

Zbog nedovoljnog broja prijavljenih II ciklus priprema se otkazuje.

Hvala na razumevanju!

detaljnije

Ponedeljak 12. novembar - neradni dan

11. novembar - Dan primirja u Prvom svetskom ratu je državni praznik. Kada državni praznik padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji  ("Sl. glasnik RS" , br. 43/01, 101/07 i 92/11):

http://www.minrzs.gov.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=337


 

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Vesne Pajić, 8. novembar 2012.

Odbrana doktorske disertacije mr Vesne Pajić, pod nazivom "Modeli konačnih stanja u ekstrakciji informacija", biće održana u četvrtak, 8. novembra 2012. u 10 časova u sali 718 na IV spratu Matematičkog fakulteta.

detaljnije

Seminar mehanike, 7. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike biće održan u sredu, 7. novembra 2012, u 18 časova u sali 301f na Matematičkom institutu SANU.

Predavač: Livija Cvetičanin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Naslov predavanja: NELINEARNE OSCILACIJE TELA SA PROMENLjIVOM MASOM

Sadržaj: Saopštenje se bavi oscilacijama tela čija se masa menja u toku vremena. Razmatran je oscilator sa jednim stepenom slobode sa strogom nelinearnošću. Pri analizi je uzeta u obzir reaktivna sila koja je posledica promene mase tela u vremenu. Model oscilatora je prikazan nelinearnom diferencijalnom jednačinom drugog reda sa vremenski promenljivim parametrima. U radu je dat metod rešavanja ove jednačine koji je baziran na tačnom rešenju odgovarajuće diferencijalne jednačine sa konstantnim parameterima. Približno analitičko rešenje je sa  vremenski promenljivom amplitudom, frekvencijom i fazom. Metod je primenjen za sračunavanje vibracija oscilatora kod kojeg je nelinearnost neceli broj, a masa se menja linearno sa vremenom. Dobijena analitička rešenja su poređena sa numeričkim. Odstupanje analitičkih rešenja od numeričkih je zanemarljivo malo čak i za duge vremenske intervale.

Napomena: Sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 7. oktobra 2012. godine u 14.30 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Božidar Jovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: IZOENERGETSKA INTEGRABILNOST I KONTAKTNI SISTEMI SA VEZAMA

Više informacija može se naći na strani:
http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

CGTA seminar, 6. novembar 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan 6. novembra 2012. u 18 časova u projektor sali (BIM) na četvrtom spratu na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Filip Jevtić

Naslov predavanja: Poligoni u celobrojnoj rešetki i broj 12

Sadržaj:  Zašto se i gde se sve javlja broj 12 u matematici!? U predavanju je akcenat na rezultatu koji govori o jednoj takvoj pojavi broja 12 među celobrojnim konveksnim poligonima. Sam rezultat je ne samo lako razumeti već postoji i njegov dokaz koji je direktan i dostupan i učeniku srednje škole. Postoje medjutim i dokazi koji koriste teoriju torusnih varijeteta (algebarska geometrija i topologija) i teoriju modularnih formi (teorija brojeva, kompleksna analiza).

Predavanje se bazira na članku: Lattice Polygons and the Number 12 (B. Poonen , F. Rodriguez-Villegas, American Mathematical Monthly 2000)

http://www.math.utexas.edu/users/villegas/publications/polygons.pdf

Broj 12 ima i svoju Wiki-stranu:

http://en.wikipedia.org/wiki/12_%28number%29

Ovo predavanje je iz ciklusa "Živa matematika", što znači da je namenjeno najširoj publici a posebno mladim koleginicama i kolegama.

detaljnije

Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 5. novembar 2012.

Naredni sastanak Seminara Katedre za algebru i matematičku logiku biće održan 5. novembra 2012. u 18:15 u sali 844 na Matematičkom fakultetu.

Predavač: Predrag Tanović

Naslov predavanja: Teorija modela (pregled)

Sažetak predavanja može se naći na stranici Katedre:
http://www.algebra.matf.bg.ac.rs

detaljnije