Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 24. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 24. maja 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Nenad Vesić, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: Testiranje efekata lekova: lekovi za hronične bolesti

Sadržaj: U ovom radu prikazan je novi metod za testiranje efekta  proizvoljnog leka upotrebljenog u lečenju neke hronične bolesti. Taj  metod koristi osnovne osobine statistike. Diferencijalna geometrija će  biti korišćena u ocenjivanju statusa pacijenata. Ovom metodom se testira očekivanje ocene statusa pacijenata. Infinitezimalna savijanja krivih  dokazuju "stabilnost" metode koju ćemo predstaviti. Rezultat primene tog  metoda je nalik na rezultat testova obavljenih ECG halterom.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 23. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara  Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 23. maja 2012. u 14 sati u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Tijana Levajković, Saobraćajni fakultet, Beograd

Naslov predavanja: HAOS EKSPANZIJE UOPŠTENIH STOHASTIČKIH PROCESA SA PRIMENAMA

Više detalja može se naći na: Seminar Matematički metodi mehanike.

detaljnije

Seminar mehanike, 23. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 23. maja 2012. u 18 sati, soba 301f, MI SANU.

Predavač: Prof. dr Pavel Krasilnikov, MAI, Moscow, Russia

Naslov predavanja: On the investigation of rotation of Uranus

Nakon predavanja Prof. dr Pavel Krasilnikova planirano je svečano dodeljivanje sertifikata predavačima na Seminaru mehanike, Odeljenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU u periodu od 01. novembra 2010. do 29. februara 2012. godine.

Po završetku sledi skroman koktel u prostorijama Matematičkog instituta SANU.

Rukovodstvo i članovi Odeljenja za mehaniku pozivaju sve kolege da prisustvuju ovom svečanom uručenju sertifikata i koktelu.

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 22. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku održaće se u utorak, 22. maja 2012. u 14:15, soba 301f MI SANU.

Predavač: Tatjana Davidović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Problemi rasporedjivanja i pakovanja

Sadržaj: U svakodnevnom životu često nailazimo na probleme rasporedjivanja (poslovi na mašine, radnici u smene, vozila na rute, i sl.). Problemi pakovanja su veoma slični i takodje sveprisutni. Obe grupe problema spadaju u kategoriju problema kombinatorne optimizacije. Svi ovi problemi mogu se precizno matematički formulisati i rešavati poznatim matematičkim alatima. Ovi alati najgrublje se mogu podeliti na tačne i heurističke metode. Na primeru rasporedjivanja zadataka na računarske mreže biće ilustrovano kako se problemi kombinatorne optimizacije mogu matematički opisati kao i nekoliko metoda za rešavanje ovog problema.

detaljnije

CGTA seminar, 15. maj 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 22. maja 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač:  Rade Živaljević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Kvazitorusne mnogostrukosti, celobrojne rešetke, kohomologija, razduvavanje, algoritam "primicanje noseva", teorema o 12 tačaka, i druge zanimljivosti.

Sadržaj: Neposredni povod za predavanje je članak, Akihiro Higashitani, Mikiya Masuda Lattice multi-polygons, http://xxx.lanl.gov/abs/1204.0088.

Ovo je prilika da se u tom kontekstu podsetimo svih tema pomenutih u naslovu predavanja.

detaljnije

Odbrane doktorskih disertacija

 

Odbrana doktorske disertacije mr Milanke Gardašević Filipović pod nazivom "NUMERIČKE METODE ZA REŠAVANjE KONVEKSNIH NEDIFERENCIJABILNIH OPTIMIZACIONIH PROBLEMA", održaće se 17. maja 2012. u 14h u sali 706.

Odbrana doktorske disertacije mr Nataše Todorović, pod nazivom: "STRMOST U SVETLU TEOREME NEHOROSEVA I NjENI NUMERIČKI ASPEKTI NA PRIMERU ČETVORODIMENZIONE SIMPLEKTIČKE MAPE", biće održana 17. maja 2012. u sali 809 sa početkom u 17 sati.

Odbrana doktorske disertacije mr Branislava Prvulovića, pod nazivom: "GREBNEROVE BAZE I IMERZIJE GRASMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI", biće održana 21. maja 2012. u sali 706 sa početkom u 13 sati.

Odbrana doktorske disertacije Dragana Lambića, pod nazivom "MODELI PRIMENE APLIKATIVNIH SOFTVERA U NASTAVI MATEMATIKE I INFORMATIKE", održaće se 21. maja 2012. u 17h u sali BIM.

Odbrana doktorske disertacije mr Angeline Ilić Stepić, pod nazivom "O FORMALIZACIJI P-ADSKIH, KVALITATIVNIH I USLOVNIH VEROVATNOĆA" održaće se 24. maja 2012. u 14h u sali RLAB.

detaljnije

CGTA seminar, 15. maj 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 15. maja 2012, od 18-20 sati na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala).

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Stepeni preslikavanja medju mnogostrukostima (drugi deo)

Sadržaj: Stepen preslikavanja je važna topološka invarijanta. Pitanje koji ceo broj može biti stepen preslikavanja izmedju dve zadate mnogostrukosti istog stepena je još uvek otvoren problem koji je rešen za površi i mnogostrukosti dimenzije 3. U višim dimenzijama postoje parcijalni rezultati za određene klase mnogostukosti. Ovo predavanje je bazirano na rezultatima NON-ZERO DEGREE MAPS BETWEEN 2N-MANIFOLDS, Haibao Duan and Shicheng Wang.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 18. maj 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 18. maja 2012. u 15:30 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavači: Miodrag Petković, Ljiljana Petković, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: Prikaz monografije "MULTIPOINT METHODS FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS" (Elsevier)

Sadržaj: Optimalni višekoračni (ili višetačkasti) metodi prevazilaze ograničenja klasičnih jednokoračnih metoda (kao što su Njutnov, Halejev, Lagerov, itd.) za rešavanje nelinearnih jednačina u pogledu računske efikasnosti. Ova monografija se bavi konstrukcijom, analizom konvergencije i numeričkim testiranjem optimalnih višekoračnih  metoda.

Detaljno su izloženi originalni rezultati autora monografije koji se odnose na dvokoračne, trokoračne i generalisane n-koračne metode visoke računske efikasnosti. Zbog kompletnosti razmatrane teme  i uporedjivanja u numeričkim primerima, izloženi su i relevantni rezultati drugih autora.

Po prvi put u literaturi dat je pristup kojim autori znatno ubrzavaju red konvergencije optimalnih metoda bez dodatnih funkcijskih izračunavanja. S obzirom na postignuti stepen poboljšanja računske efikasnosti u odnosu na postojeće metode, ovi rezultati predstavljaju doprinos Teoriji iterativnih procesa.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 16. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 16. maja 2012. u 14 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja:OSNOVNI POJMOVI DINAMIKE KRUTOG TELA

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 17. maj 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama održaće se u četvrtak, 17. maja 2012. u 17 sati, sala 301f, MI SANU.

Predavač: Marija Ćirić, Prirodno-matematički fakultet, Niš

Naslov predavanja: Infinitesimal deformations of curves, surfaces and manifolds

Sadržaj: Infinitesimal deformations of the curves, the surfaces and generalized Riemannian spaces are discussed. Specially, infinitesimal bending of the surface is studied. An infinitesimal bending field of Gaudi surfaces is found. The variation of some geometric magnitudes is examined (Willmore energy, total mean curvature, volume of generalized cone).

Infinitesimal bending of an arbitrary curve which lies on some surface (sphere or rulled surface) but such that all bent curves belong to the same surface is investigated and determined corresponding infinitesimal bending field.

Infinitesimal geodesic deformations of generalized Riemannian space are studied. It is given necessary and sufficient conditions for existence of non-trivial geodesic mapping of generalized Riemannian space, as well as for existence of non-trivial infinitesimal geodesic deformation of that space. It is proved that there exists a non-trivial infinitesimal geodesic deformation of generalized equidistant space.

detaljnije