Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 18. jun 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 18. juna 2013, sa početkom u 14:15 u sali 301f MI SANU.

Predavači: Dragorad Milovanović, Zoran Bojković, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: OD TEORIJE INFORMACIJA DO OPTIMIZACIJE STANDARDNIH KODERA DIGITALNIH VIZUELNIH MULTIMEDIJA

Sadržaj: Analiziraju se relacije između relevantnih rezultata teorije informacija i optimizacionih tehnika u istraživanju i razvoju savremenih kodera digitalnog video signala. Teorija kodovanja sa oštećenjem informacija predviđa postojanje donje asimptotske granice srednjeg oštećenja (D) signala pod ograničenjem fiksnog srednjeg bitskog protoka (R).

Praktični kompromis između dozvoljenog oštećenja D i dostupnog bitskog protoka R u projektovanju kodera, zasniva se na optimizacionim procedurama pronalaženja lokalnih optimalnih operacionih R(D) tačaka kodera.

Standardni koderi zahtevaju diskretne optimizacione procedure nad skupom sistemskih radnih parametara kodera i dodatne optimizacione kriterijume koji proističu iz rada kodera u realnom vremenu (složenost, kašnjenje).

Cilj operacione teorije informacija je pronalaženje skupa radnih parametara kodera koji je optimalan u R(D) smislu, ali i efikasne optimizacione procedure zasnovane na brzim algoritmima (nasuprot potpunom pretraživanju prostora radnih parametara kodera).

U prvom delu prezentuju se istorijske perspektive evolucije metoda zasnovanih na teoriji kodovanja sa oštećenjem informacija i formulišu optimizacioni problemi u efikasnom kodovanju digitalnog video signala. Selektovani su osnovni radovi matematičke teorije telekomunikacija, determinističkog dinamičkog programiranja i diskretne verzije Lagrange metode multiplikatora, kao i njihove prvobitne primene na kodovanje signala.

U drugom delu rada analizira se operaciono upravljanje aktuelnim standardnim MPEG/ITU hibridnim video koderom. Pod ograničenjem maksimalnog bitskog protoka R, određen je kvantizacioni parametar QP na način da je minimizirano MSE oštećenje dekodovane slike kao rezultat optimalnog izbora radnih parametara kodera (iz konačnog skupa mogućih particija slike za izbor predikcije i transformacionog kodovanja, i raspoloživih kvantizera).

detaljnije

Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 14. jun 2013.

 Poslednji sastanak seminara u ovoj školskoj godini biće održan u petak 14. juna 2013, sa početkom 11:00 u sali 844.

Predavač: Slavko Moconja, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: Asimetrični regularni tipovi

Sadržaj predavanja

detaljnije

Mini-kurs: MapReduce (Hadoop) VMware, SANU, 12. jun 2013.

Pozivamo Vas na mini-kurs na temu "MapReduce (Hadoop) VMware", koji će biti održan 12. juna 2013, od 12-18 časova u sali 2 SANU, Knez Mihajlova 35, Beograd. Ulaz je slobodan.

Skup će otvoriti prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Predavanja na kursu održaće prof. dr Zoran Đorđević sa Univerziteta Harvard.

Mini-kurs se sastoji iz dva dela.

Prvi deo: "MapReduce and Hadoop Eco System" (12h - 14h)

Drugi deo: "Statistical and Real Time Processing of Big Data" (14h - 18h)

Sadržaj predavanja

Kratka biografija predavača:

Prof. dr Zoran Đorđević diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji, a doktorirao je na MIT, Cambridge, Massachusetts, USA. Trenutno radi kao konsultant u Bostonu i na Univerzitetu Harvard, u okviru programa Harvard Extension, predaje Cloud i Hadoop.

Nakon mini-kursa (sa početkom u 18 časova), stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu će predstaviti svoja dostignuća u ovoj oblasti.

Z. Stanimirović, S. Mišković, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
"Efficient Metaheuristic Approaches for Exploitation of Online Social Networks"

S. Ivković, G. Rakočević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
"An experiment with Hadoop/MaapReduce"

Za svako izlaganje predviđeno je po 10 minuta i 5 minuta za diskusiju.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 13. jun 2013.

Naredno predavanje u okviru Seminara, biće održano u četvrtak, 13. juna 2013, sa početkom u 17 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: Totalno kosa ulaganja kvazitorusnih mnogostrukosti nad hiperkockom

Sadržaj: Kvazitorusne mnogostrukosti su topološka generalizacija torusnih varijeteta. Ova interesantna klasa mnogostrukosti, ima svojstvo da im je prostor orbita dejstva torusa prost politop, a da im se kohomološki prsten lepo opisuje pomoću kombinatornih svojstva koje imaju. To nam omogućava da dobro razumemo njihove interesantne osobine.

U nedavnom radu  arXiv:1304.5924 konstruisana je kvazitorusna mnogostrukost nad kockom koje imaju oštre granice za totalno kosa ulaganja u R^n. Ove mnogostrukosti su novi primer takvih kompleksnih
mnogostrukosti koje se razlikuju od dosada poznatog primera kompleksnog projektivnog prostora.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 12. jun 2013.

Naredno predavanje u okviru seminara Matematički metodi mehanike, biće održano u sredu, 12. juna 2013, sa početkom u 12 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NELINEARNI SISTEMI - PRIMENE, četvrti deo (kurs Uvod u dinamičke sisteme)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 11. jun 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 11. juna 2013, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Professor Mohsen Razzaghi, Department of Mathematics and Statistics, Mississippi State University

Naslov predavanja: ORTHOGONAL POLYNOMIALS AND HYBRID FUNCTIONS FOR CONTROL PROBLEMS

Sadržaj: Orthogonal functions and polynomial series have been applied to solve various problems of the dynamical systems. Much attention has been  given to the solution of control problems. The approach is to convert  the control problems to an algebraic equation. Signals frequently have  mixed features of continuity and jumps. In such situations, neither  the continuous basis functions (such as Chebyshev, Laguerre, Legendre,  etc) nor piecewise basis functions (such as block-pulse, Haar, Walsh,  etc) taken alone would form an efficient basis in the representation  of such signals. In recent years, the hybrid functions consisting of  the combination of block-pulse functions with Chebyshev polynomials,  Legendre polynomials, or Taylor series have been shown to be a mathematical power tool for discretization of selected problems.

In this talk we present the hybrid functions of block-pulse with Legendre polynomials and block-pulse with Bernoulli polynomials and their applications for optimal control problems. Numerical examples are included to demonstrate the applicability and the accuracy of the proposed method and comparison are made with the existing results.

detaljnije

CGTA seminar, 11. jun 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 11. juna 2013, od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Tema sastanka: Razgovor o zanimljivim otvorenim problemima

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Marijana Markovića, 11. jun 2013.

Odbrana doktorske disertacije mr Marijana Markovića pod nazivom "Nejednakosti izoperimetrijskog tipa u prostorima analitičkih funkcija", biće održana u utorak, 11. juna 2013, sa početkom u 13 časova, u BIM sali na IV spratu.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 5. jun 2013.

Naredno predavanje u okviru seminara Matematički metodi mehanike, biće održano u sredu, 5. juna 2013, sa početkom u 12 časova u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: NELINEARNI SISTEMI, treći deo (kurs Uvod u dinamičke sisteme)

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 4. jun 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 4. juna 2013, sa početkom u 14:15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Tatjana Davidović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ŽIVA BIĆA KAO INSPIRACIJA ZA RAZVOJ ALGORITAMA

Sadržaj: Poznato je da se mnogi procesi u prirodi odvijaju po matematičkim zakonitostima. Na primer, raspored semenki u cvetu suncokreta, broj (parova) jedinki zečeva i pčela, zakrivljenost puževe kućice, itd., prate zakonitosti definisane na osnovu Fibonačijevog niza, zlatnog ugla i logaritamskih krivih. Sa druge strane, matematika, a pre svega računarski algoritmi mogu imati mnogo koristi od proučavanja, razumevanja i imitiranja prirodnih procesa.

U ovom preglednom izlaganju opisuju se neki algoritmi za čiji razvoj je kao inspiracija poslužilo ponašanje živih bića u nekim specifičnim situacijama. Kroz analogiju sa odgovarajućim procesima u prirodi, detaljnije će biti prikazane neuronske mreže, genetski algoritmi i algoritmi optimizacije inspirisani ponašanjem socijalnih insekata, konkretno mrava i pčela.

detaljnije