CGTA seminar, 30. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 30. marta 2010. na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala) održaće se naredni sastanak CGTA seminara.

18:00 - 20:00  Kreda Lutalica. Vektorska raslojenja i primene.

detaljnije

Seminar iz primenjene matematike, 30. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 30.03.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU održaće se naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku. Predavanje će održati

Dušan Barać, sa Fakulteta organizacionih nauka, u Beogradu.

Naziv predavanja: RAZVOJ MODELA I SERVISA PORTALA ZA ADAPTIVNO ELEKTRONSKO OBRAZOVANjE

Sadržaj:

U ovom saopštenju se opisuje jedan mogući pristup za adaptaciju sistema elektronskog obrazovanja. Predmet istraživanja je razvoj modela i servisa Web portala za adaptivno elektronsko obrazovanje.

Rešenje koje će ovde biti razmatrano se zasniva na integraciji i ugradnji funkcionalnosti servisa adaptacije u sistem za upravljanje učenjem Moodle LMS.

Definisani su osnovni zahtevi i odgovarajuće tehnologije za razvoj portala za adaptivno obrazovanje.

Neke od karakteristika portala su: autorizacija i autentifikacija, modularnost, prilagodjavanje i personalizacija, sadržaj po zahtevu, proširivost i integracija sa internim i eksternim sistemima.

Prikazan je konceptualni model, kao i osnovne komponente portala.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 31. mart 2010.


Detaljnije:
U sredu, 31. marta 2010. u 14 časova predavanje će održati

Dragoljub D. Dimitrijević (Odsek za fiziku, PMF, Niš).

Naziv predavanja: TAHIONI U (NEKIM) FIZIČKIM TEORIJAMA

Sadržaj:

O tahionima prvi put počinje da se piše u vreme objavljivanja Ajnštajnove specijalne teorije relativnosti. Razvojem kvantne teorije, tj. kvantne teorije polja tahioni dobijaju drugo značenje. Nadalje, tahionske konfiguracije se pojavljuju i u teoriji struna, klasičnoj kosmologiji i teorijama definisanim nad poljem p-adičnih brojeva. Na kraju, priča o tahionima je, ipak, zanimljivija nego što se na osnovu ovog sažetka može zaključiti.


Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU,
Kneza Mihaila 36, treći sprat.

 

detaljnije

Predavanje profesora Srdjana Petrovića sa Western Michigan University, 25. mart 2010.

Detaljnije:

U četvrtak 25. marta 2010. godine u 10 časova u kabinetu 833
profesor Srdjan Petrović sa Western Michigan University

održaće predavanje sa naslovom: "Normalni operatori i invarijantni podprostori"

Apstrakt:

Jedan od klasičnih rezultata teorije operatora je da svaki normalan operator N na Hilbertovom prostoru poseduje hiper-invarijantan podprostor M. To znači da je M invarijantan za komutant {N}', tj. za svaki operator koji komutira sa N. U ovome izlaganju biće pokazano da algebra spektralnog radijusa B_N uvek sadrži {N}' kao pravi podskup, a za neke normalne operatore ova algebra poseduje invarijantan podprostor.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 24. mart 2010.

Detaljnije: U sredu, 24. marta 2010. u 14 časova u MI SANU, Kneza Mihaila 36, III sprat, predavanje će održati Božidar Jovanović.

Naziv predavanja:

INTEGRABILNI GEODEZIJSKI TOKOVI NA n-SIMETRIČNIM PROSTORIMA

detaljnije

Sastanak odeljenja za matematiku, 26. mart 2010.

Detaljnije: U petak, 26.03.2010.  14 časova, u sali 2 SANU, predavanje će održati Dora Selesi, sa Departmana za matematiku i informatiku, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Naziv predavanja: HAOS EKSPANZIJA UOPŠTENIH STOHASTIČKIH PROCESA

Sadržaj:

Wiener-Itova teorema o haos ekspanziji stohastičkih procesa predstavlja razlaganje u red po ortogonalnoj bazi Fourier-Hermiteovih polinoma u prostoru kvadratno integrabilnih stohastičkih procesa. Teorija belog šuma je zasnovana na ovom razlaganju, na osnovu čega se dalje grade prostori uopštenih stohastičkih procesa i test procesa, dodavanjem  odgovarajućih težinskih faktora u haos ekspanziji procesa.
Predstavićemo i univerzalni metod primene haos ekspanzije singularnih stohastičkih procesa na rešavanje nekih klasa stohastičkih parcijalnih diferencijalnih jednačina u kojima figuriše Wickov proizvod.
Razmotrićemo stohastički Dirichletov problem i Helmholtzovu jednačinu.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 25. mart 2010.

Detaljnije: U četvrtak, 25. marta 2010. u 17:15 časova u sali 301f  Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 35, predavanje će održati

Srdjan Vukmirović.

Naziv predavanja: Prikaz rada: "Minimal surfaces by moving frames",  autora S.S.Chern i J.G. Wolfson, 2. deo

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 23. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 23.03.2010. u 14:15, sala 301f MI SANU održaće se naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku. Predavanje će održati

Dragoš Cvetković, sa Matematičkog instituta SANU, Beograd

Naziv predavanja: PRIMENE TEORIJE SPEKTARA GRAFOVA U RAČUNARSTVU

Kratak sadržaj:

Teorija spektara grafova je deo algebarske teorije grafova u kojoj se problemi teorije grafova tretiraju uz pomoć sopstvenih vrednosti i sopstvenih vektora matrica koje se pridružuju grafovima. Najčešće se koriste matrica susedstva i Laplasova matrica ali i mnoge druge grafovske matrice. U poslednjih desetak godina spektri grafova se pojavljuju, sve više i više, i u računarstvu u tretiranju različitih problema (modelovanje i pretraživanje Interneta, obrada slike i prepoznavanje oblika, obrada i grupisanje podataka, multiprocesorske povezujuće mreže, otpornost mreže na širenje virusa, statističke baze podataka, socijalne mreže i dr.). Daje se kratak pregled ovakvih problema uz komentare o mogućnostima daljih istraživanja.

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo, 24. mart 2010.

Detaljnije: U sredu, 24. marta 2010. u 18h, biće održan naredni sastanak seminara Katedre za računarstvo i informatiku sa sledećim programom:

Marko Carić: "Pronalaženje kolizija kod kriptografskih heš funkcija", magistarska teza

Ivana Tanasijević: "Prostorne baze podataka" prikaz oblasti

Više detalja o seminaru moguće je pronaći na http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Sastanak CGTA seminara, 23. mart 2010.

Detaljnije: U utorak, 23. marta 2010. na Matematičkom fakultetu (projektor sala IV sprat)  od 18-20h održaće se naredni sastanak CGTA seminara.

Sadržaj: Kreda Lutalica. Grasmanove mnogostrukosti II

detaljnije