Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2013. u 14:15 u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač:  Goran Grubić, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: MODEL POSLOVNE INTELIGENCIJE U ELEKTRONSKOM POSLOVANjU PROIZVODNIH SISTEMA ZASNOVAN NA KONCEPTIMA SEMANTIČKOG VEBA

Sadržaj: Predmet predavanja je razvoj modela poslovne inteligencije u  elektronskom poslovanju proizvodnih sistema zasnovanog na konceptima  semantičkog veba. Obrađena je tehnološka osnova realizacije modela kroz tri aspekta: odabir komponenti informacionog sistema poslovnog okruženja; razmatranje tehnologija, alata i dostupnih razvojnih biblioteka za  poslovnu inteligenciju; razmatranje tehnologija, alata i dostupnih  biblioteka za semantički veb. Postavljeni su projektni zahtevi modela na  osnovu analize poslovnog modela proizvodnih preduzeća u kooperativnim  mrežama. Na osnovu projektnih zahteva, u skladu sa odabranim tehnologijama, izlaže se arhitektura modela. Na kraju se razmatraju rezultati evaluacije modela i naučni doprinosi.

detaljnije

CGTA seminar, 23. april 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 23. aprila 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844, peti sprat.

Predavač: Siniša Vrećica, Matematički fakultet

Naslov predavanja: Otvoreni problemi vezani za problem deljenja ogrlice

Sadržaj: Razmotrićemo razne aspekte problema "deljenja ogrlice" sa posebnim akcentom na generalizacije i otvorene probleme.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike

Sreda, 24. april 2013. godine

u 12 časova:
Borislav Gajić (Matematički institut SANU)
FAZNI PORTRETI SISTEMA DVE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE PRVOG REDA
- kurs Uvod u dinamičke sisteme -

U prilogu se nalaze domaći zadaci.

*****

Sastanci Seminara održavaju se u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

*****

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Odobrene teme master radova

Detaljnije

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 19. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 19. aprila 2013. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Akademik Gradimir Milovanović, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KVADRATURNI PROCESI GAUSOVOG TIPA NA REALNOJ POLUOSI ZA FUNKCIJE SA EKSPONENCIJALNIM RASTOM U KRAJNjIM TAČKAMA INTERVALA

Sadržaj: Osnovni problem koji se razmatra je težinska polinomijalna  aproksimacija funkcija, definisanih na realnoj poluosi (0,+infty),  koje mogu imati eksponencijalni rast u krajnjim tačkama intervala.  Preciznije, razmatra se ponašanje Gausovih kvadratura na mathbb{R}^+  sa neklasičnom težinskom funkcijom w(x)=exp(-x^{-alpha}-x^{eta}),  alpha>0, eta>1, u više prostora sa težinskim uniformnim metrikama, obezbeđujući konvergenciju formula sa redom najbolje težinske polinomijalne aproksimacije (pod standardnim pretpostavkama), kao i  konvergenciju sa geometrijskom brzinom za funkcije iz C^{infty}(mathbb{R}^+). U poređenju sa nekim dosad poznatim slučajevima eksponencijalnih težina, ovde nemamo konvergenciju sa optimalnom brzinom u težinskim L^1-prostorima Soboljeva, što takođe implicira da niz odgovarajućih Lagranžeovih operatora ne može biti uniformno ograničen u težinskim L^2-prostorima Soboljeva. Prevazilaženje ovog problema može se postići jednom modifikacijom kvadraturne formule i pritom dokazati konvergencija koja ima isti red kao kod uobičajene Gausove kvadrature za neprekidne funkcije. Štaviše, može se dokazati  konvergencija sa redom najbolje težinske polinomijalne aproksimacije za  funkcije iz težinskog L^1-prostora Soboljeva. Najzad, numerička konstrukcija formula i prevazilaženje problema numeričke nestabilnosti se takođe razmatraju.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama 18. i 25. april 2013.

Naredni sastanci Seminara biće održani 18. i 25. aprila 2013. u 17 časova u sali 301f MI SANU i biće posvećeni istoj temi.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Topološka rekurzija: od Katalanovih brojeva do kvantizacije

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće predstavljena Topološka rekurzija-jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnoj geometriji, statističkoj fizici ali i šire.

Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronađen u statističkoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao što su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebraskih krivih, imerzije Lagranžijana, (beskonačno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matrični integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija čvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objašnjenja povezanosti sa topološkom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze i dalje misteriozne i nude još mnogo otvorenih pitanja. Tokom predavanja pokušaćemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topološku rekurziju.

Predavanja će biti ilustrovana brojnim primerima sa akcentom na glavnim idejama. Predavanja su namenjena široj publici.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 17. april 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 17. aprila 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Tomislav Igić, Građevinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Naslov predavanja: OPTIMALNO DIMENZIONISANjE LjUSKI

Sadržaj: U okviru predavanja će biti izloženi uslovi optimuma rotaciono simetričnih ljuski za različite matetrijale, zatim će biti dati originalni primeri optimalnog dimenzionisanja na plastični lom, od kojih će biti prikazana rešenja, u jednom delu u analitičkom obliku, a u drugom putem numeričke analize odgovarajućih podataka, što je potvrđeno i eksperimentima.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 17. april 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 17. aprila 2013 u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Biće održana dva predavanja:

u 12 časova
predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU
naslov predavanja: SISTEMI DVE DIFERENCIJALNE JEDNAČINE PRVOG REDA (kurs Uvod u dinamičke sisteme)

u 14 časova
predavač: Velimir Đurđević, Univerzitet u Torontu
naslov predavanja: O DUBNIS-DELONIJEVOM PROBLEMU I OPTIMALNIM PROBLEMIMA DRUGOG REDA

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 16. april 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u utorak, 16. aprila 2013. u 14:15 u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač:  Ninoslava Savić, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Naslov predavanja: RAZVOJ MODELA ZA MONITORING I EVALUACIJU INFORMACIONOG DRUŠTVA SRBIJE

Sadržaj: Predmet rada pripada oblasti informacionog društva, njegovog  razvoja i mehanizama za praćenje i merenje tog razvoja. Merenje razvoja  informacionog društva, kao složene pojave opisane skupom međusobno  korelisanih pokazatelja, zahteva najpogodniju metriku kojom bi se  prevazišla složenost i olakšalo izvođenje zaključaka. Centralno mesto predstavlja projektovanje modela koji definiše postupke praćenja i  evaluacije razvoja informacionog društva Srbije. Projektovani model je  implementiran kroz praćenje razvoja informacionog društva Srbije u  petogodišnjem periodu, na domenu privrede i domenu populacije. Rezultat je bio sagledavanje aktuelnog stanja, otkrivanje i kvantifikovanje "kritičnih tačaka", kao i predviđanje njegovog budućeg razvoja.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 16. april 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 16. aprila 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu u prostorijama Katedre za astronomiju.

Predavač: Monika Jurković, istraživač-saradnik Astronomske opservatorije

Naslov predavanja: Uporedno proučavanje pulsirajućih zvezda tipa BL Her korišćenjem fotometrijskih baza podataka.

detaljnije