CGTA seminar, 14. maj 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 14. maja 2013. od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Potpuno kosa ulaganja nekih kvazitorusnih varijateta

Sadržaj: Prikazaćemo rad "Note on Totally Skew Embeddings of Quasitoric Manifolds over Cube" (Đ. Baralić,  arXiv:1304.5924v1 [math.AT]). Potpuno kosa ulaganja (Ghomi, Tabachnikov, Stojanović) su ulaganja mnogostrukosti u R^n pri kojima su tangentni prostori u različitim tačkama uvek mimoilazni.

Konstrusaćemo nove primere mnogostrukosti, u klasi kvazitorusnih varijeteta, čija kosa ulaganja zahtevaju visoku dimenziju ambijentnog prostora.

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 9. maj 2013.

Naredni sastanak seminara biće održan u četvrtak, 9. maja 2013. sa početkom u 17 časova, sala 301F, Matematički institut, SANU.

Predavač: Marko Stošić

Naslov predavanja: Topološka rekurzija: od Katalanovih brojeva do kvantizacije (III deo)

Sadržaj: U ovoj seriji predavanja biće predstavljena Topološka rekurzija - jedna od najinteresantnijih modernih metoda u topologiji, algebarskoj i enumerativnoj geometriji, statističkoj fizici ali i šire.

Ovaj rekurzivni postupak je prvi put pronađen u statističkoj fizici 2007. godine (Eynard-Orantin), ali se ubrzo ispostavilo da je izuzetno univerzalan i da ima primene u raznim oblastima kao što su: kombinatorika, enumerativna geometrija, Gromov-Viten invarijante, Hurvicovi brojevi, moduli prostori algebraskih krivih, imerzije Lagranžijana, (beskonačno-dimenzioni) integrabilni sistemi, matrični integrali, teorija struna (ogledalska simetrija), kvantizacija, teorija čvorova itd.

Mnoge od ovih primena i objašnjenja povezanosti sa topološkom rekurzijom su dale potpuno novi pogled na pojedine oblasti, ali su brojne veze  i dalje "misteriozne" i nude još mnogo otvorenih pitanja.

Tokom ovih predavanja pokušaćemo da pomenemo neke od ovih primena i damo jedan osvrt na topološku rekurziju.

Predavanja će biti sa dosta primera, akcentom na glavnim idejama i biće namenjena široj publici.

detaljnije

Seminar Katedre za algebru i matematičku logiku, 10. maj 2013.

Naredni sastanak seminara Katedre za algebru i matematičku logiku biće održan u petak 10. maja, sa početkom u 11:45 u učionici 844.

Predavač: Nebojša Ikodinović, Matematički fakultet Beograd

Naslov predavanja: Forsing sa slučajnim promenljivama

Sadržaj: Biće prikazan relativno novi metod konstrukcije modela ograničene aritmetike. Reč je forsingu sa slučajnim promenljivama, koji je već poznat u teoriji skupova ali je prilagođen primenama u ograničenoj aritmetici zahvaljujući nekim rezultatima nestandardne analize(preciznije, nestandardne teorije mere). Pored toga, biće ukazano i na značaj metode za teoriju izračunljivosti, posebno za teoriju složenosti.

detaljnije

CGTA seminar, 7. maj 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 7. maja 2013. od 18-20 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844.

Predavač: Gordana Stojanović

Naslov predavanja: O determinantama u projektivnoj geometriji

Sadržaj: Izlaganje se bazira na glavama 6 (Determinants) i 7 (Bracket algebra) iz knjige "Perspectives on Projective Geometry" (Jürgen Richter-Gebert, Springer 2011). Izlaganje je uvodnog karaktera i nosi pečat "Živa matematika".

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 9. maj 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 9. maja 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 718.

Program seminara:

Mladen Nikolić
"Usmeravanje pretrage u automatskom dokazivanju teorema"
doktorska teza

Jovana Radotić
"Korišćenje programskog jezika Python u izradi školskih administrativnih aplikacija"
master rad

Tatjana Jakšić
"Korišćenje specifičnosti HTML5 i CSS3, kao i JavaScript-a, u izradi dinamičkih prezentacija"
master rad

Detaljnije informacije o seminaru mogu se naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Naučno-stručni skup INFORMATIKA 2013, 14. maj 2013.

Društvo za informatiku Srbije i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu, uz podršku Beogradskog sajma organizuju naučno-stručni slup INFORMATIKA 2013 "Novi trendovi u razvoju informacionih sistema"

Skup će se održati u utorak 14. maja 2013. na Beogradskom sajmu (hala 4 - Velika sala) sa početkom u 11 časova.

Program:

11.00 OTVARANjE SKUPA

1. Nikola Marković, DIS
    Uloga i potencijali IKT za  reindustrijalizaciju.

2. doc. dr Saša Lazarević,FON
    Implementacija rekurzivnih relacija između entiteta u SQL-u.

3. Ivana Tanasijević, Matematički fakultet
    Multimedijalna baza nematerijalnog kulturnog nasleđa Balkana.

4. Ivan Jakovljević, S&T Srbija:
    Outsourcing - IT kao usluga.

5. Aleksandar Čurčić, Smart d.o.o
    "Brain Power"

Odštampan poziv služi za ulazak na Beogradski sajam na dan održavanja skupa.

Više informacija o skupu može se naći na http://www.dis.org.rs

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 10. maj 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku biće održan u petak, 10. maja 2013. u 14 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: akademik Aleksandar Ivić, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd

Naslov predavanja: FUNKCIJA BROJA DELITELjA I PROBLEM DELITELjA; POVODOM 100-GODIŠNjICE ROĐENjA P. ERDOSA

Sadržaj: Ovo predavanje je posvećeno funkciji broja delitelja, kojom se bavio  P. Erdos, jedan od najvećih matematičara XX-og veka (rođen 16.03.1913.). Daje se istorijski pregled problema, kao i nekih najnovijih rezultata.

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 8. maj 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u sredu, 8. maja 2013. u 18 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Dragomir Zeković, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: DINAMIKA MEHANIČKIH SISTEMA SA NELINEARNIM NEHOLONOMNIM VEZAMA-II DIFERENCIJALNE JEDNAČINE KRETANjA (treći deo)

Sadržaj: Razmatra se sistem materijalnih tačaka promenljive mase, pri čemu se izvode jednačine kretanja za najopštiji slučaj reaktivnih sila i za slučaj veza koje zavise od procesa izmene mase u promenljivima Poenkare-Cetajeva. Sva teorijska razmatranja se ilustruju analizom odgovarajućeg neholonomnog modela.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 8. maj 2013.

Naredni sastanak seminara Matematički metodi mehanike biće održan u sredu, 8. maja 2013. u 12 časova u sali 301f Matematičkog instituta, SANU.

Predavač: Borislav Gajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KLASIFIKACIJA RAVANSKIH SISTEMA (kurs Uvod u dinamičke sisteme)

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 7. maj 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 7. maja 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 809, peti sprat.

Predavač: dr Milan Dimitrijević, naučni savetnik Astronomske opservatorije

Naslov predavanja: Astroinformatika i virtuelne opservatorije

detaljnije