Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 12. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan u utorak, 12. marta 2013. u 14:15 časova, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Dejan Milenković, Generalštab Vojske Srbije

Naslov predavanja: STATISTIČKO UPRAVLjANjE REPOZITORIJUMIMA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA PRIMENOM KOEFICIJENATA PREFERENCIJE

Sadržaj: U predavanju se govori o statističkom upravljanju repozitorijumima elektronskih dokumenata, kao novom načinu upravljanja elektronskim sadržajima. Reč je o uspostavljanju novog vida upravljanja podacima koji se bazira na statističkoj obradi objekata posmatranja koji su od strateškog značaja za brzu, efektivnu i pouzdanu razmenu podataka. Istraživanje je sprovedeno u okviru simulacionog informaciono-komunikacionog okruženja, sa mogućom primenom u vojnim organizacijama u okviru komandno-informacionih sistema, sa ciljem da se izvrši automatizacija upravljanja elektronskim dokumentima uz korišćenje preferencije kao regulacionih parametara sistema. Model predstavlja svojevrstan pristup upravljanju repozitorijumima dokumenata primenom statističkih metoda, radi postizanja većeg kvaliteta prikupljanja i analize podataka u procesima donošenja odluka.

detaljnije

CGTA seminar, 12. mart 2013.

Naredni sastanak CGTA seminara biće održan u utorak, 12. marta 2013. u 18 časova na Matematičkom fakultetu, sala 844, peti sprat.

Predavači: Siniša Vrećica, Rade Živaljević

Naslov predavanja: Neki otvoreni problemi geometrijske kombinatorike

Sadržaj: Izložićemo neke otvorene probleme geometrijske kombinatorike koji se prirodno vezuju za tehnike algebarske topologije (vektorska raslojenja, karakteristične kohomološke klase, teoriju indeksa).

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 7. marta 2013. godine u sali 718 u 18h.

Program seminara:

Jelena Graovac
"Klasifikacija teksta: Metoda zasnovana na n-gramima bajtova"
prikaz rada

Darko Maksimović
"Dizajn i implementacija softvera - Lenjir i šestar"
prikaz master rad

Miloš Stanković
Rešavanje nekih problema kombinatorne optimizacije algoritmom tabu pretraživanja
prikaz master rad

Detaljnije informacije o seminaru se mogu naći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs/

detaljnije

Seminar iz diferencijalnih jednačina, 8. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 8. marta 2013. godine u 12 časova na Matematičkom fakultetu, četvrti sprat, sala 840.

Predavač: Jelena Manojlović

Naslov predavanja: Karamatine pravilno promenljive funkcije i diferencijalne jednačine

Sadržaj: Srpski matematičar Jovan Karamata (1903-1967.) uveo je 1930. pojam sporo i pravilno promenljivih funkcija. Od tada teorija pravilno promenljivih funkcija nalazi široku primenu u raznim oblastima matematike, pre svega teoriji verovatnoće, kompleksnoj analizi, teoriji brojeva, kao i u teoriji diferencijalnih jednačina, zahvaljujući inicijalnim radovima takođe dva srpska matematičara Vojislava Avakumovića i Miodraga Tomića. U uvodnom  delu  predavanja biće izložen istorijski pregled  rezultata primene Karamatine teorije u teoriji diferencijalnih jednačina.

Nakon toga, biće predstavljeni i najnoviji rezultati o egzistenciji i asimptotskim svojstvima pravilno promenljivih rešenja nelinearnih diferencijalnih jednačina drugog reda tipa Emden-Fowler.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 7. i 8. mart 2013.

U Beogradu početkom marta gostuje prof. dr  Howard Moskowitz, poznat kao otac teorije horizontalne segmentacije, koji je za teoriju  MindGenomics dobio je nagradu SigmaXi (kao Nobelova nagrada za marketing).

Prof. Moskowitz će održati dva predavanja, prvo namenjeno široj publici, u četvrtak, 7. marta, u svečanoj sali SANU (Knez-Mihailova 35, drugi sprat) u 14 časova, a drugo, više matematički orijentisano, u petak 8. marta, u okviru  Odeljenja za matematiku, u sali 301f Matematičkog instituta SANU, takođe  od 14 časova.

Čtvrtak, 7. mart 2013. 14 časova, Svečana sala SANU

prof. dr Howard Moskowitz: "SERBIA 2015 - WHAT MIND GENOMICS CAN DO FOR SERBIA'S FUTURE"

Abstract: We introduce Mind Genomics, the experimental science of the everyday. The talk shows how Serbia as a nation can use this science three ways for economic benefit: 1)create optimal products, 2)type the world's customers in terms of the desired aspects of medical experience, and 3)improve the teaching of mathematics.

Petak, 8. mart 2013. 14 časova, sala 301f MI SANU

prof. dr Howard Moskowitz: "MIND GENOMICS: APPLYING MATHEMATICS TO UNDERSTAND AND OPTIMIZE THE SCIENCE OF THE EVERYDAY"

Abstract: We introduce Mind Genomics, the experimental science of the everyday. The talk shows how we can understand 1) the mental economics of food preferences, 2) the quantitative linkage of emotions to ideas, and 3) the creation of new ideas by combining elements.

detaljnije

Seminar za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje sa primenama, 7. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, vizualizaciju i obrazovanje  sa primenama biće održan u četvrtak, 7. marta 2013. u 17 časova, u sali 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Nevena Pušić, Novi Sad

Naslov predavanja: O invarijantama krivinskog tipa kod holomorfno-semisimetričnih koneksija na prostorima sa određenim strukturama

Sadržaj: Posmatrali smo F, g-holomorfno-semisimetrične koneksije , F-holomorfno semisisimetrične koneksije i g-holomorfno semisimetrične koneksije na anti-Kelerovim (ili Kelerovim prostorima sa Nordenovom metrikom) i na produkt prostorima. Ispostavilo se da na obe vrste prostora prve dve koneksije imaju invarijantu krivinskog tipa koja je jednaka konformnoj invarijanti na tim prostorima. Invarijanta g-koneksije je u oba slučaja bila drugačija i komplikovanija za izračunavanje. Pošto je geometrija hiperboličnog Kelerovog prostora (ili produkt prostora sa Nordenovom metrikom), i sama definicija ovih koneksija mora da bude drugačija. Svaka od njih pod određenim pretpostavkama ima invarijantu krivinskog tipa, sve su između sebe različite i nijedna nije jednaka HB-tenzoru.

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 6. mart 2013.

U okviru seminara Matematički metodi mehanike 6. marta 2013. biće održana dva predavanja u sali 301f, Matematičkog instituta, SANU.

u 12 časova:
Predavač: Đorđe Baralić, Matematički institut, SANU
Naslov predavanja: BEZUOVA TEOREMA (kurs Uvod u algebarsku geometriju)

u 14 časova:
Predavač: Jovo Jarić
Naslov predavanja: NAPON. JEDNAČINE KRETANjA. ENERGIJA. ENTROPIJA (kurs Mehanika kontinuuma)

detaljnije

Odeljenje za mehaniku, 6. mart 2013.

Naredni sastanak Odeljenja za mehaniku biće održan u utorak, 6. marta 2013. u 18 časova, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavač: Milan Mićunović, Univerzitet u Kragujevcu

Naslov predavanja: THERMOMECHANICS OF SOFT INELASTICS BODIES - AN APPLICATION TO ASPHALT BEHAVIOR

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 5. mart 2013.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike biće održan u utorak, 5. marta 2013. u 18 časova u prostorijama Katedre.

Predavač: Kristina Veljković, student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: Neki aspekti modelovanja uzoraka i Monte Karlo metoda

detaljnije

Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 5. mart 2013.

Naredni sastanak seminara za računarstvo i primenjenu matematiku biće održan u utorak, 5. marta 2013. u 14:15 časova, sala 301f, Matematički institut, SANU.

Predavači: Slavik Jablan, ICT College of Vocational Studies, University of Belgrade; Radmila Sazdanović, Department of Mathematics University of Pennsylvania, USA

Naslov predavanja: LinKnot-KNOT THEORY BY COMPUTER

Sadržaj: In this lecture we will give an overview of interesting problems in knot theory and connect them with the other disciplines, as art, chemistry, biology, or architecture. We analyze applications of knots and links in the Ancient art, beginning from Babylonian, Egyptian, Greek, Byzantine and Celtic art. Construction methods used in art are analyzed on the examples of Celtic art and ethnical art of Tchokwe people from Angola or Tamil art, where knots are constructed as mirror-curves. We propose different methods for generating knots and links based on geometric polyhedra, suitable for applications in architecture and sculpture.

As a tool for analyzing knot theory problems we propose the program LinKnot, Mathematica based knot theory program that works with knots and links given in the Conway notation. For the first time in a knot-theory computer program you can use human-comprehensive Conway notation of knots and links (shortly: KLs) represented as a Mathematica string and work with links, and not only with knots. The program provides also the complete data base of alternating KLs with at most 12 crossings, and non-alternating KLs with at most 11 crossings, and the data base of basic polyhedra with at most 20 crossings.

By using it, it is possible to draw KLs, calculate all polynomial invariants of KLs, work with braids, reduce KLs, work with virtual KLs, etc. The main property of the program is a possibility to use it as a tool in experimenting with KLs, for computing properties connected with infinite classes of KLs (KL families) and make new conjectures in knot theory.

The webMathematica interactive version of the program (supported by Wolfram Research and ICT) and the electronic book LinKnot you can find at the address http://math.ict.edu.rs/

Napomena: Predavanje je organizovano kao webinar što znači da će se prenosti direktno za sve koji se na vreme registruju i uloguju na http://www.webinar.co.rs/.

Najava predavanja je već postavljena na ovoj adresi.

detaljnije