Izveštaji komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija

2024.

Bojana Todić

 • Izveštaj komisije, 17. 5. 2024. godine, NNV 28. 6. 2024. godine.
 • Doktorska disertacija: „Kombinatorni problem sakupljanja kupona sa proširenom kolekcijom ", datum objavljivanja 17. 5. 2024.

Jelena Vicanović

 • Izveštaj komisije, 23. 4. 2024. godine, NNV 24. 5. 2024. godine.
 • Doktorska disertacija: „Uslovi optimalnosti za izoperimetrijske probleme optimizacije sa neprekidnim vremenom“, datum objavljivanja  23. 4. 2024.

2023.

Aleksandar Veljković

Petar Kostić

 • Izveštaj komisije, 17.10.2023. godine, NNV 24.11.2023. godine.
 • Doktorska disertacija: „Hidrodinamička i sinhrotronska radio-evolucija ostataka supernovih u nehomogenoj međuzvezdanoj sredini ", datum objavljivanja 17.10.2023.

Jovan Radosavljević

Stanislav Milošević

 • Izveštaj komisije, 21.07.2023. godine, NNV 15.09.2023. godine.
 • Doktorska disertacija: „Numeričke simulacije sudara galaksija I nastanka morfoloških podstruktura“, datum objavljivanja  21.07.2023.

Nikola Mutavdžić

 • Izveštaj komisije, 06.07.2023. godine, NNV 15.09.2023. godine.
 • Doktorska disertacija: „Ocene gradijenta za funkcije dobijene uopštenim reprezentacijama Puasonovog tipa“, datum objavljivanja  06.07.2023.

Ana Merkle

 • Izveštaj komisije, 11.05.2023. godine, NNV 23.06.2023. godine.
 • Doktorska disertacija: „Stohastička predvidivost filtracija i procesa po neprekidnom parametru“, datum objavljivanja  17.05.2023.

Marko Carić

2022.

Kristina Racković Babić

 • Izveštaj komisije, 22.11.2022. godine, NNV 23.12.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „Neposredna detekcija kosmičke prašine radio-uređajima svemirskih letelica“, datum objavljivanja  22.11.2022.

Ilija Vrećica

 • Izveštaj komisije, 21.11.2022. godine, NNV 23.12.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „Statistika Selmerovih grupa u familiji eliptičkih krivih pridruženih kongruentnim brojevima“, datum objavljivanja 21.11.2022.

Nikola Lelas

 • Izveštaj komisije, 21.11.2022. godine, NNV 23.12.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „Istovremeno neanuliranje L-funkcija kvadratnih tvistova eliptičke krive i kvadratnih Dirihleovih L-funkcija nad funkcijskim poljima“, datum objavljivanja 21.11.2022.

Dragan Đokić

 • Izveštaj komisije, 21.11.2022. godine, NNV 23.12.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „Šesti moment Dirihleovih L-funkcija nad racionalnim funkcijskim poljima“, datum objavljivanja 21.11.2022.

Marina Pavlović

 • Izveštaj komisije, 19.09.2022. godine, NNV 21.10.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: "Uticaj interakcija udaljenih galaksija na njihovo netermalno radio- zračenje", datum objavljivanja  21.09.2022.

Nives Baranović

 • Izveštaj komisije, 09.08.2022. godine, NNV 09.09.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „RAZVOJ VIZUELNO-PROSTORNIH VEŠTINA I GEOMETRIJSKOG MIŠLjENjA STUDENATA UČITELjSKIH FAKULTETA ZASNOVAN NA METODI USMERENOG OPAŽANjA I TEORIJI VAN HILA“, datum objavljivanja 11.08.2022.

Šejla Dautović

Nemanja Rakić

 • Izveštaj komisije, 08.08.2022. godine, NNV 09.09.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „Modelovanje optičkih spektara aktivnih galaktičkih jezgara tipa 1“, datum objavljivanja 09.08.2022.

Ana Jelović

 • Izveštaj komisije, 26.07.2022.godine, NNV 09.09.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „ANALIZA ZASTUPLjENOSTI PONOVAKA SA PRIMENOM U PREDVIĐANjU T-ĆELIJSKIH EPITOPA“, datum objavljivanja 29.07.2022.

Ana Mitrašinović

 • Izveštaj komisije, 19.07.2022. godine, NNV 09.09.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „SIMULACIJE PROLETA GALAKSIJA I UTICAJ PARAMETRA SUDARA NA NjIHOVU EVOLUCIJU“, datum objavljivanja  19.07.2022.

Jasmina Jovanović

 • Izveštaj komisije, 04.07.2022. godine, NNV 09.09.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „RAZVOJ METODA ZA ANALIZU SLIČNOSTI BIOLOŠKIH SEKVENCI NA OSNOVU KARAKTERISTIKA PONOVAKA“, datum objavljivanja  08.07.2022.

Marija Ivanović

 • Izveštaj komisije, 30.05.2022. godine, NNV 09.09.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „Novi pristupi u rešavanju optimizacionog problema rimske dominacije na grafovima“, datum objavljivanja  17.06.2022.

Tanja Jovanović Spasojević

 • Izveštaj komisije, 24.05.2022. godine, NNV 24.06.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „UTAPANjA PROSTORA HARMONIJSKIH FUNKCIJA SA MEŠOVITOM NORMOM U OGRANIČENIM OBLASTIMA U n“, datum objavljivanja 24.05.2022.

Đorđe Stakić

 • Izveštaj komisije, 23.05.2022. godine, NNV 24.06.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „MATEMATIČKI MODELI I RAZLIČITI NAČINI VIŠEKRITERIJUMSKE OPTIMIZACIJE U INTERMODALNOM TRANSPORTU“, datum objavljivanja 24.05.2022.

Ivan Lazarević

Sonja Telebaković Onić

Miloš Đorić

 • Izveštaj komisije, 21.01.2022. godine, NNV 25.02.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „GEODEZIJSKE LINIJE I HIPERPOVRŠI BLIZU KELEROVE MNOGOSTRUKOSTI S3 x S3“, datum objavljivanja  24.01.2022.

Milica Jovalekić

 • Izveštaj komisije, 17.01.2022. godine, NNV 25.02.2022. godine.
 • Doktorska disertacija: „EKSTREMALNI PROBLEMI  BRAUNOVOG KRETANjA I DRUGIH SLUČAJNIH PROCESA“, datum objavljivanja  21.01.2022.

2021.

Mladen Zekić

Stefan Ivković

Aleksandar Jović

 • Izveštaj komisije, 18.10.2021. godine, NNV 19.11.2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „USLOVI EKSTREMUMA ZA JEDNU KLASU PROBLEMA OPTIMIZACIJE SA NEPREKIDNIM VREMENOM“, datum objavljivanja 19.10.2021.

Maja Roslavcev

 • Izveštaj komisije, 24.08.2021. godine, NNV 24.09.2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „GREBNEROVE BAZE ZA KONAČNO GENERISANE IDEALE NAD NEKIM KLASAMA NENETERINIH PRSTENA“, datum objavljivanja 24.08.2021.

Milena Jovanović

 • Izveštaj komisije, 06.08.2021. godine, NNV 10.09.2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „Određivanje barionske funkcije mase za uzorak bliskih galaksija“, datum objavljivanja  09.08.2021.god.

Mirjana Maljković

 • Izveštaj komisije, 29.07.2021. godine, NNV 10.09.2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „PREDVIĐANjE ALFABETA LOKALNE STRUKTURE PROTEINA PRIMENOM METODA ISTRAŽIVANjA PODATAKA“, datum objavljivanja  30.07.2021.

Milan Perić

 • Izveštaj komisije, 17.05.2021. godine, NNV 18.06.2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „POLINOMIJALNA ENTROPIJA ZA MORSOVE GRADIJENTNE SISTEME I LOGISTIČKO PRESLIKAVANjE“, datum objavljivanja  18.05.2021.

Dušan Džamić

Marija Cuparić

 • Izveštaj komisije, 17.03.2021. godine, NNV 23.04.2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „Testovi saglasnosti zasnovani na L2 i L∞ rastojanjima i njihova asimptotska efikasnost“, datum objavljivanja  17.03.2021.

Marko Pešović

Marija Jelić Milutinović

Aleksandra Kostić

 

2020.

Mirko Spasić

 • Izveštaj komisije, 10.12.2020. godine, NNV januar, 2021. godine.
 • Doktorska disertacija: „Modelovanje upitnih jezika sa primenama u refaktorisanju i optimizaciji koda", datum objavljivanja 11.12.2020. godine.

Vladimir Zeković

 • Izveštaj komisije, 16.11.2020. godine, NNV decembar, 2020. godine.
 • Doktorska disertacija: „ULOGA ELEKTROMAGNETNIH MIKRONESTABILNOSTI U (RE)FORMIRANjU KVAZIPARALELNIH UDARNIH TALASA I UBRZAVANjU ČESTICA U KOSMIČKOJ PLAZMI“, datum objavljivanja 18.11.2020.godine.

Ivana Tanasijević

 • Izveštaj komisije, 13.10.2020. godine, NNV novembar, 2020. godine.
 • Doktorska disertacija: „Multimedijalne baze podataka u upravljanju nematerijalnim kulturnim nasleđem“, datum objavljivanja  13.10.2020. godine.

Jelena Ivanović

Marek Svetlik

 • Izveštaj komisije, 01.06.2020. godine, NNV jul, 2020. godine.
 • Doktorska disertacija: „OCENE ŠVARC-PIKOVOG TIPA ZA HARMONIJSKA PRESLIKAVANjA I HIPERBOLIČKA METRIKA“, datum objavljivanja  01.06.2020. godine.

Milan Lazarević

 • Izveštaj komisije, 18.05.2020. godine, NNV jun, 2020. godine.
 • Doktorska disertacija: „NEJEDNAKOSTI KOŠI-ŠVARCA I GRIS-LANDAUA ZA ELEMENTARNE OPERATORE I TRANSFORMERE TIPA UNUTRAŠNjEG PROIZVODA NA Q I Q IDEALIMA KOMPAKTNIH OPERATORA“, datum objavljivanja  20.05.2020. godine.
 • Dorađena doktorska disertacija: „NEJEDNAKOSTI KOŠI-ŠVARCA I GRIS-LANDAUA ZA ELEMENTARNE OPERATORE I TRANSFORMERE TIPA UNUTRAŠNjEG PROIZVODA NA Q I Q* IDEALIMA KOMPAKTNIH OPERATORA“, datum objavljivanja 20.08.2020. godine.
 • Dorađen izveštaj Komisije, 20.08.2020. godine, NNV 04.09.2020. godine.
 • Izdvojeno mišljenje

Branislava Šandrih

 • Izveštaj komisije, 27.04.2020. godine, NNV 29.05.2020. godine.
 • Doktorska disertacija: „UTICAJ KLASIFIKACIJE TEKSTA NA PRIMENE U OBRADI PRIRODNIH JEZIKA“, datum objavljivanja 06.05.2020. godine.

Zoran Vidović

 • Izveštaj komisije, 18.02.2020. godine, NNV april, 2020. godine
 • Doktorska disertacija: „Rekordi niza jednako raspodeljenih
  slučajnih veličina s primenama“, datum objavljivanja 20.02.2020. godine.

Milana Grbić

 • Izveštaj komisije, 18.02.2020. godine, NNV 20.03.2020. godine
 • Doktorska disertacija: „Računarske metode particionisanja i grupisanja u biološkim mrežama“, datum objavljivanja 18.02.2020. godine.

 

Arhiva izveštaja komisije o oceni doktorske disertacije i doktorska disertacija