Seminar za primenjenu matematiku, 15. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 15. novembra 2011. u sali 301f MI SANU sa početkom u 14:15 časova.


Predavač: Irene Sciriha, Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Malta

NASLOV I SADRŽAJ BIĆE OBJAVLjENI NAKNADNO.

detaljnije

CGTA seminar, 15. novembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 15. novembra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavači: Zoran Petrović i Branislav Prvulović

Naslov predavanja: Grebnerove baze i imerzije Grasmanijana.


Sadržaj: Kohomološka algebra Grasmanove mnogostrukosti G_{k,n} (sa Z_2 koeficijentima) je polinomijalna algebra posećena po jednom idealu. Biće reči o konstrukciji Grebnerove baze ovog ideala u slucajevima k=2 i k=3. Takodje, biće izložene i neke primene ovih Grebnerovih baza na problem imerzije Grasmanijana u euklidske prostore, preciznije, problem odredjivanja broja

imm(G_{k,n}) := min { d | postoji imerzija f:G_{k,n} -> R^d }.

Napomena:

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, biće održano u sredu, 16. novembra 2011. u 12 časova na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: JEDNAČINE KRETANjA KRUTOG TELA, drugi deo

detaljnije

Raspored kolokvijuma u I semestru školske 2011/2012 god.

Raspored kolokvijuma

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 10. novembar 2011.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak 10. novembra u 18h.

Program:

Ivan Čukić
"Licence, intelektualna svojina i patenti" - pregledno izlaganje

Snježana Jović
"Algoritmi za pronalaženje maksimalnih klika u grafu" - master rad

Stojanka Krsmanović
"Dizajn i implementacija servisa za dodatni pretplatnički račun" - master rad

Više informacija o seminaru i apstrakti izlaganja se mogu pronaći na:
http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 10. novembar 2011.

Naredno predavanje na seminaru Geometrija, vizuelizacija i primene održaće se u četvrak, 10. novembra,  od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Predavač: Branko Dragović

Naslov predavanja: Nobelova nagrada za otkriće ubrzanog širenja vasione i adelična kosmologija

Sadržaj: Nobelova nagrada za fiziku za 2011. godinu dodeljena je za otkriće 1998. godine ubrzanog širenja vasione. Od 1929. godine poznato je da se vasiona širi. Medjutim, otkriće njenog ubrzanog širenja je ogroman naučni dogadjaj, suprotan očekivanju. Ovo otkriće za sada nema opšte prihvaćeno teorijsko objašnjenje. U svim teorijskim prilazima ovom problemu, vasiona je neki Rimanov prostor koji se ubrzano širi, ali koji je pravi model vasione je otvoreno pitanje. U ovom predavanju biće reči: 1) o Nobelovoj nagradi, 2) o opservacionom otkriću ubrzanog širenja vasione, 3) o vasioni kao Rimanovom prostoru i 4) o
adeličnom modeliranju vasione.

detaljnije

Matematičke metode mehanike u primeni, 9. novembar 2011.

Nastavlja se serija predavanja za istraživače pripravnike i doktorante iz oblasti Kinetike, Elastodinamike, Analitičke mehanike, Primene tenzorskog računa u mehanici,  Teorije oscilacija i Nelinearne dinamike.

Naredni, 24-ti blok  predavanja održaće se u sredu, 9. novembra 2011. u Biblioteci Matematičkog instiuta SANU, ul. Knez Mihialova 36, treći sprat, po sledećem rasporedu.

11-14h: Primene tenzorskog računa u mehanici  (Treći deo)

15-17h: Matematičke metode aproksimacija sa primenama u nelinearnoj mehanici. Asimptotske metode Krilov-Bogolyubov- Mitropolyski, metode varijacije konstanata i metode usrednjanja (Treći deo)

Reolinearne oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode: Mathieu-Hill-ova reolinearna diferencijalna jednačina.

Predavač: Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih, rukovodilac projekta OI 174001

Najavu predavanja možete preuzeti OVDE.

detaljnije

Seminar za mehaniku, 9. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za mehaniku održaće se u sredu, 9. novembra 2011. u 18h, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: dr Gordana Bogdanović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Naslov predavanja: Akustički tenzor i propagacija elastičnih talasa u anizotropnim materijalima

Više informacija može se naći na stranama:

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/mechcoll.htm

http://www.mi.sanu.ac.rs/colloquiums/collsems.htm


detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 8. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 8. novembra 2011. u sali 301f MI SANU sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Profesor Dragoslav Stoiljković, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Naslov predavanja: FIZIČKA I MATEMATIČKA ANALOGIJA BOŠKOVIĆEVE TEORIJE I TEORIJE SAVIĆ-KAŠANIN

Sadržaj: Bošković je 1758. objavio svoje delo "Teorija prirodne filozofije svedena na jedan jedini zakon sila koje postoje u prirodi". Pokazao je da se medjudejstvo dve čestice, na bilo kom nivou u hijerarhiji materije, može predstaviti u vidu jedne oscilatorne krive, ako se na apscisi predstavi rastojanje, a na ordinati sila između čestica.
Sredinom 20. veka su Savić i Kašanin objavili svoju teoriju o ponašanju materije pri visokim pritiscima. Pokazali su da se sa povećanjem pritiska naizmenično smenjuju opsezi postepene i skokovite promene gustine materije. To prikazuju u vidu jednog stepenastog dijagrama i daju matematički izraz za promenu gustine. Mada se Savić i Kašanin ne pozivaju na Boškovićevu teoriju, u predavanju će biti pokazana istorijska povezanost i fizička analogija ovih teorija. Svakom luku Boškovićeve krive odgovara jedan stepenik teorije Savić-Kašanin. Otud se i njihov matematički izraz, nakon izvesnog prilagodjavanja, može primeniti i na Boškovićevu krivu. Tada iskrsava zapanjujući rezultat - izračunate vrednosti gustina materije na počecima i krajevima Boškovićevih lukova odgovaraju eksperimentalnim vrednostima gustina materije u njenim karakterističnim stanjima (idealan gas, kritična tačka, trojna tačka, apsolutna nula temperature...), tj. od najveće pokretljivosti do potpunog odsustva pokretljivosti molekula. Dalja razrada ovog saznanja i matematičkog izraza je omogućila rešavanje niza praktičnih problema u hemiji i fizici: tumačenje faznog stanja i polimerizacije gasovitog etilena, tečnog metilmetakrilata i stirena; predviđanje uticaja pritiska na temperaturu topljenja polietilena; izračunavanja srednjih gustina planeta u Sunčevom sistemu.

detaljnije

CGTA seminar, 8. novembar 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 8. novembra 2011, od 18:00 do 20:00 časova na Matematičkom fakultetu (IV sprat, projektor sala)

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Cikloedar, asociedar, permutoedar, ...

Sadržaj: Pobrojani konveksni politopi kao i njihovi srodnici (nestoedri itd.), pojavljuju se na mnogo mesta u matematici i predmet su vrlo intenzivnog proučavanja. Cikloedri su se nedavno pojavili i u
molekularnoj biologiji i genetici [1] dok su se prvi put eksplicitno pojavili u opisu kompaktifikacija konfiguracionih prostora, prostora modula itd.

Predavanje je tipa "Kreda Lutalica" pa pozivamo sve znalce da nam se pridruže.

[1] Jason Morton, Lior Pachter, Anne Shiu, Bernd Sturmfels, University of California, Berkeley, The Cyclohedron Test for Finding Periodic Genes in Time Course Expression Studies, Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, Volume 6, Issue 1 2007 Article 21.

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i primene, 3. novembar 2011.

Naredno predavanje na Seminaru održaće se u četvrtak, 3. novembra 2011. od 17:15 u sali 301 f Matematičkog instituta, Knez Mihailova 36.

Predavač: Zoran Rakić

Naslov predavanja: Osermanov uslov i princip dualnosti za četverodimenzionalne Rimanove mnogostrukosti

Sadržaj: Na predavanju biće prikazan rad M. Brozos-Vasqueza i E. Merino u kojem su oni pokazali da su Osermanov uslov i princip dualnosti ekvivalentni za četverodimenzionalne Rimanove mnogostrukosti.

detaljnije