Seminar Matematički metodi mehanike, 21. mart 2012.

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 21. marta 2012. u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: ARNOLjD-LIUVILOVA TEOREMA

Kurs Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi organizuje se u saradnji sa seminarom CGTA, u okviru projekata broj 174020 i Živa matematika, Ministarstva prosvete i nauke Srbije.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 20. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 20. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Marina Dobrota, Fakultet organizacionih nauka

Naslov predavanja: PRIMENA STATISTIČKIH METODA U ANALIZI KVALITETA SISTEMA E-OBRAZOVANjA

Sadržaj: U okviru ovog predavanja biće prikazana primena statističkih metoda u analizi podataka dobijenih iz sistema elektronskog obrazovanja. Kvalitet sistema elektronskog obrazovanja se analizira na osnovu dva parametra: iskustva sa korišćenjem i zadovoljstva elektronski podržanim obrazovanjem. Cilj je da se ukaže na trenutno stanje elektronskog obrazovanja u Srbiji, kao i da se ispitaju mogućnosti njegovog poboljšanja.

Istraživanje je obuhvatilo studente i predavače sa četiri najveća državna univerziteta u Srbiji. Jedan deo istraživanja odnosi se na studente i njihovu percepciju kvaliteta obrazovanja u elektronski podržanom okruženju.

Drugi deo istraživanja razmatra iskustvo nastavnika u korišćenju sistema elektronskog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu metoda i tehnika koje se koriste na univerzitetima u Srbiji. Rezultati analize omogućili su bolje razumevanje percepcije kvaliteta sistema elektronskog obrazovanja.

Utvrđeno je koji se parametri moraju poboljšati kako bi poraslo zadovoljstvo korisnika, što ima za cilj i razvoj poverenja u sistem elektronskog obrazovanja.

detaljnije

CGTA seminar, 20. mart 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 20. marta 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Marko Stošić, Matematički institut SANU, Instituto Superior Técnico, Lisbon

Naslov predavanja: Najinteresantnije osobine Hovanovljeve homologije

APSTRAKT: U ovom predavanju pokušaću da predstavim neke od najzanimljivijih osobina homoloških invarijanti čvorova, pre svega Hovanovljeve homologije i Hegard-Flor homologije za čvorove, kao i neke primene. To uključuje kombinatorni dokaz postojanja egzotičnih R^4, detekciju razvezanih čvorova, kombinatorni dokaz Milnorove hipoteze, itd.

NAPOMENA: Nedavno je na "5th Romanian Master in Mathematics",                                            

 http://rmm.lbi.ro/index.php?id=home,

gde su se ponovo okupili najbolji mladi matematičari srednjoškolci, organizovano i predavanje (Ciprian Manolescu) iz teorije homoloških invarijanti čvorova kao svojevrstan "prozor u višu matematiku" i poziv mladima da sa istim žarom nastave svoje usavršavanje u matematici i posle srednje škole. [CGTA zahvaljuje Vladi Baltiću za ovu informaciju!]

Pozivamo ("Živa matematika"!) i sve zainteresovane srednjoškolce i studente da nam se pridruže. Na našu molbu Marko Stošić je napravio izbor osnovne, koliko-toliko "popularne" literature iz ove oblasti:

1. D. Bar-Natan: On Khovanov's categorification of the Jones polynomial, arXiv:math/0204311

2. J. Rasmussen: Khovanov homology and the slice genus, arXiv:math/0402131

3. J. Rasmussen: Knot polynomials and knot homologies, arXiv:math/0504045

4. J. Baldwin, W. Gillam: Computations of Heegard-Floer knot homology, arXiv:math/0610167

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 15. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju održaće se u četvrtak, 15. marta 2012. u 17h, u sali 301F, MI.

Predavač: Kristina Obrenović Gilmor, TMF, Beograd

Naslov predavanja: PROSTOR ORIJENTISANIH GEODEZIJSKIH KRIVIH TRODIMENZIONALNOG HIPERBOLIČKOG PROSTORA

Sadržaj: Konstrukcija Kelerove strukture na prostoru   orijentisanih geodezijskih krivih trodimenzionalnog hiperboličkog prostora. Biće pokazano da je prostor  biholomorfan prostoru. Centralni deo predavanje je prikaz rada N. Georgiou-a  i B. Guilfoyle-a pod nazivom On the space of oriented geodesics of hyperbolic 3-space.

detaljnije

Seminar mehanike, 14. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 14. marta 2012, u 18h u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavači: Mr Željko Đurišić, asistent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu i prof. dr Dušan Mikičić (u penziji),  Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, MI SANU

Naslov predavanja: MEHANIČKE KARAKTERISTIKE VETRA U JUŽNOM BANATU I USLOVI INTEGRACIJE VETROELEKTRANA U EES SRBIJE

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, 14. mart 2012.

Naredno predavanje na Seminaru Matematički metodi mehanike održaće se u sredu, 14. marta 2012. u 14 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Zoran Petrović, Matematički fakultet, Beograd

Naslov predavanja: IMERZIJE PROJEKTIVNIH PROSTORA I SRODNI PROBLEMI

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 14. marta 2012. u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Katarina Kukić

Naslov predavanja: RAZDVAJANjE PROMENLjIVIH U HAMILTON-JAKOBIJEVOJ JEDNAČINI. PRIMERI

Kurs Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi organizuje se u saradnji sa seminarom CGTA, u okviru projekata broj 174020 i Živa matematika, Ministarstva prosvete i nauke Srbije.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 13. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 13. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavač: Tatjana Jakšić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: MPI PARALLELIZATION STRATEGIES FOR BEE COLONY OPTIMIZATION

Sadržaj: The Bee Colony Optimization (BCO) algorithm is a meta--heuristic that belongs to the class of biologically inspired stochastic swarm optimization methods, based on the foraging habits of bees in nature. BCO operates on a population of solutions, and therefore we expect it to represent a good basis for parallelization. The main contribution of this work is the development of new and more efficient parallelization strategies for BCO. We propose two synchronous and two asynchronous parallelization strategies for a distributed memory multiprocessor architecture under the Message Passing Interface (MPI) communication protocol. The first synchronous strategy involves independent execution of several BCO algorithms, while the second one implements cooperation between these algorithms. The asynchronous strategies are implemented in two ways: with centralized and with non-centralized communication control. The presented experimental results, addressing the problem of static scheduling independent tasks on identical machines, show that our parallel BCO algorithms provide excellent performance. As for the case of independent execution, we obtain significant speedup while preserving the solution quality. Cooperative strategy leads to obtaining better quality solutions within the same amount of wall--clock time, as long as it is applied to a modest number of processors engaged in parallel BCO execution. As this number increases, asynchronous strategies outperform the other ones with respect to both solution quality and running time.

Joint work with T. Davidović, D. Ramljak, M. Šelmić and D. Teodorović

detaljnije

CGTA seminar, 13. mart 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 13. marta 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Kosta Došen, Matematički institut SANU:

Naslov predavanja: Kriterijum planarnosti za grafove

Sadržaj: Dokazano je da je povezani graf planaran ako i samo ako su svi njegovi kociklovi sa bar četiri ivice ,,zasnovani'' u grafu. Pojam zasnovanosti u tom kriterijumu za planarnost, koji je čisto kombinatoran, potiče od intuitivne ideje da kod  planarnosti treba da postoji linearno uredjenje ivica kocikla takvo da u dva podgrafa koji ostaju posle odstranjivanja tih ivica ne sme da bude ukrtštanja disjunktnih puteva koji povezuju čvorove tih ivica. Za smer zdesna ulevo gornje ekvivalencije dokaz koji će biti dat zasniva se na Kuratovskovljevoj teoremi o planarnosti koja govori o grafovima K_{3,3} i K_5, ali sam kriterijum ne spominje K_{3,3} i K_5. Pokazuje se da su još neke varijante kriterijuma nužne i dovoljne za planarnost.

detaljnije

Seminar za Bioinformatiku, 7. mart 2012.

U sredu, 7. marta, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru seminara Bioinformatika biće održano predavanje Prof. dr Ljiljane Kolar-Anić sa temom "Oscilatorni procesi".

Oscilatorni procesi su deo našeg života i predmet su izučavanja mnogih nauka. Cilj ovog predavanja je da, u najkraćim crtama, na konkretnim primerima, poveže bazična znanja iz različitih naučnih oblasti neophodna za objašnjenje ovog fenomena, njegovog modeliranja i eventualne primene.

Dr Ljiljana Kolar-Anić je redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Predaje "Statističku termodinamiku" i "Dinamiku nelinearnih procesa". Na doktorskim studijama zadužena je za nastavu iz predmeta: "Oscilatorni procesi u hemijskim, fizičkohemijskim i biološkim sistemima", "Modeliranje i simulacija složenih procesa"

http://www.ffh.bg.ac.rs/doktorske_modeliranje_i_simulacija.html

kao i "Biofizička  hemija i samoorganizacija neravnotežnih sistema". Bila je rukovodilac više projekata iz oblasti "Nelinearnih nauka". Trenutno je rukovodilac nacionalnog Projekta 172015: "Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sisitema sa modeliranjem i predvidjanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima". Osnovni interes njenog naučnog rada su: "Statistička termodinamika", "Neravnotežna termodinamika", "Hemijska kinetika", "Dinamika i samoorganizacija neravnotežnih procesa", "Stohastička analiza procesa, nukleacija, adsorpcija".detaljnije

9. Međunarodni sajam obrazovanja 2012, Beograd

A šta ćeš ti da studiraš?

Matematički fakultet na 9. Međunarodnom sajmu obrazovanja 2012,
zajednički štand Univerziteta u Beogradu, od 8. do 10. marta 2012.
godine (od 10 do 18 sati), hotel Kontinental, Novi Beograd

detaljnije