CGTA seminar, 13. mart 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 13. marta 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

Predavač: Kosta Došen, Matematički institut SANU:

Naslov predavanja: Kriterijum planarnosti za grafove

Sadržaj: Dokazano je da je povezani graf planaran ako i samo ako su svi njegovi kociklovi sa bar četiri ivice ,,zasnovani'' u grafu. Pojam zasnovanosti u tom kriterijumu za planarnost, koji je čisto kombinatoran, potiče od intuitivne ideje da kod  planarnosti treba da postoji linearno uredjenje ivica kocikla takvo da u dva podgrafa koji ostaju posle odstranjivanja tih ivica ne sme da bude ukrtštanja disjunktnih puteva koji povezuju čvorove tih ivica. Za smer zdesna ulevo gornje ekvivalencije dokaz koji će biti dat zasniva se na Kuratovskovljevoj teoremi o planarnosti koja govori o grafovima K_{3,3} i K_5, ali sam kriterijum ne spominje K_{3,3} i K_5. Pokazuje se da su još neke varijante kriterijuma nužne i dovoljne za planarnost.

detaljnije

Seminar za Bioinformatiku, 7. mart 2012.

U sredu, 7. marta, sa početkom u 18 sati, u sali 718 na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru seminara Bioinformatika biće održano predavanje Prof. dr Ljiljane Kolar-Anić sa temom "Oscilatorni procesi".

Oscilatorni procesi su deo našeg života i predmet su izučavanja mnogih nauka. Cilj ovog predavanja je da, u najkraćim crtama, na konkretnim primerima, poveže bazična znanja iz različitih naučnih oblasti neophodna za objašnjenje ovog fenomena, njegovog modeliranja i eventualne primene.

Dr Ljiljana Kolar-Anić je redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Predaje "Statističku termodinamiku" i "Dinamiku nelinearnih procesa". Na doktorskim studijama zadužena je za nastavu iz predmeta: "Oscilatorni procesi u hemijskim, fizičkohemijskim i biološkim sistemima", "Modeliranje i simulacija složenih procesa"

http://www.ffh.bg.ac.rs/doktorske_modeliranje_i_simulacija.html

kao i "Biofizička  hemija i samoorganizacija neravnotežnih sistema". Bila je rukovodilac više projekata iz oblasti "Nelinearnih nauka". Trenutno je rukovodilac nacionalnog Projekta 172015: "Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i bioloških sisitema sa modeliranjem i predvidjanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima". Osnovni interes njenog naučnog rada su: "Statistička termodinamika", "Neravnotežna termodinamika", "Hemijska kinetika", "Dinamika i samoorganizacija neravnotežnih procesa", "Stohastička analiza procesa, nukleacija, adsorpcija".detaljnije

9. Međunarodni sajam obrazovanja 2012, Beograd

A šta ćeš ti da studiraš?

Matematički fakultet na 9. Međunarodnom sajmu obrazovanja 2012,
zajednički štand Univerziteta u Beogradu, od 8. do 10. marta 2012.
godine (od 10 do 18 sati), hotel Kontinental, Novi Beograd

detaljnije

Seminar za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama, 8. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za geometriju, obrazovanje i vizualizaciju održaće se u četvrtak, 8. marta 2012. u 17h, u sali 301F, MI.

Predavač: Katica R. (Stevanović) Hedrih, Odeljenje za mehaniku, Matematički institut  SANU Beograd, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja:

 

JOŠ JEDNOM O ROTACIJI BAZNIH VEKTORA TANGENTNOG PORSTORA VEKTORA POLOŽAJA I PROŠIRENjU NjEGOVE DIMENZIONALNOSTI


Sadržaj: Polazi se od pojmova linearna i nelinearna transformacija koordinata i koordinatnih sistema, i ukazuje se na  invarijantne geometrijske i kinetičke objekte pri prelasku iz jednog  sistema koordinata u drugi, koji su međusobno vezani linearnim, odnosno nelinearnim transformacijama koordinata. Pokazuje se da u krivolinijskom sistemu koordinata, koordinate kinetičke tačke i koordinate vektora položaja te tačke nisu identične. Izvode se izrazi za bazne vektore tangentnog prostora vektora položaja kinetičke tačke u generalisanom sistemu krivolinijskih ortogonalnih i neortogonalnih koordinata, i daju primeri u polarno - cilindričkom, kao i sfernom sistemu krivolinijskih ortogonalnih koordinata.

Dalje se izvode izrazi za promene, sa vremenom, baznih vektora tangentnog prostora vektora položaja kinetičke tačke  i ukazuje se na geometrijske (fizičke), kovarijantne i kontravarijantne koordinate vektora položaja kinetičke tačke, njene brzine i ubrzanja,  u tom pokretnom krivolinijskom sistemu koordinata.

Prikazani su izrazi za ugaone brzine i dilatacije trijedra baznih vektora tangentnog prostora vektora položaja kinetičke tačke u generalisanom sistemu krivolinijskih koordinata, a kao posebni primeri u polarno - cilindričkom sistemu koordinata o sfernom sistemu ortogonalnih krivolinijskih koordinata.

Izvodi se analiza članova izraza za komponente brzine i ubrzanja u krivolinijskim koordinatnim sistemima (generalisanom, polarno - cilindričkom i sfernom) sa aspekta prenosnog kretanja krivolinijskog sistema koordinata u odnosu na osnovni fiksirani sistem Descartes-ovog sistema koordinata i relativnog kretanja kinetičke tačke po koordinatnim linijama krivolinijskog sistema koordinata. Ukazuje se na komponentu ubrzanja poznatu pod imenom Coriolis-ovog ubrzanja usled sprege prenosnog  obrtnog kretanja i relativnog kretanja.  Kao finale ove analize ukazuje se na postojanje sile inercije Coriolis - ovog tipa u pokretnim krivolinijskim sistemima koordinata tangentnog prostora vektora položaja u trodimenzionalnom realnom prostoru.

Zatim se daje uopštenje prethodne teorije prelazom na opisivanje dinamike sistema materijalnih tačaka, koje su podvrgnute geometrijskim stacionarnim i geometrijskim reonomnim vezama, sa odgovarajućim brojem stepeni slobode pokretljivosti i stepeni slobode kretanja. Ukazuje se na  redukciju ukupnog broja koordinata sistema kinetičkih tačaka do broja stepeni slobode pokretljivosti istog, što dovodi do proširenja dimenzionalnosti tangentih prostora vektora položaja jednog broja kinetičkih tačaka materijalnog sistema, što sa druge strane smanjuje broj spregnutih diferencijalnih  jednačina kretanja materijalnog sistema i olakšava rešavanje zadataka kinetike materijalnog mehaničkog sistema.

detaljnije

Seminar mehanike, 7. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 7. marta 2012, u 18h u sali 301f Matematičkog instituta SANU.

Predavač: Asistent dr med Andjelka Hedrih, Državni univerzitet u Novom Pazaru

Naslov predavanja: Modelovanje oscilacija zone pelucide pre i posle oplodnje - ENOC Yang Scientist Prize 2011 - EuroMecx Society

detaljnije

Matematički metodi mehanike, 7. mart 2012.

Naredno predavanje na kursu Geometrija, mehanika i integrabilni sistemi, u okviru Seminara Matematički metodi mehanike, održaće se u sredu, 7. marta 2012. u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Katarina Kukić

Naslov predavanja: HAMILTON-JAKOBIJEVE JEDNAČINE

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 6. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike biće održan u utorak, 6. marta 2012. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: Jovan Aleksić, student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu

Naslov predavanja: TEHNOLOGIJA U RADU VIRTUELNIH OPSERVATORIJA

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 6. mart 2012.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 6. marta 2012. u 14:15, sobi 301f, MI SANU.

Predavači: Dragan Satarić, Nevenka Antić, Vikimedija Srbije, Creative Commons Serbia

Naslov predavanja: DIGITALIZACIJA I DRUŠTVO ZNANjA

Sadržaj: U predavanju se daje analiza uticaja digitalizacije na društvo znanja. Posebna pažnja posvećena je prikazu savremene i otvorene, digitalno pravne Creative Commons standardizacije, kojom se postiže, razvija i održava potpuna intelektualna interakcija, kao osnovna pretpostavka društva znanja. Cilj predavanja je upoznavanje sa osnovama slobodnog znanja i suštinom i formom Creative Commons standarda, kao i pokretanje rasprave o strategiji implementacije ovih standarda u skladu s primerima dobre medjunarodne prakse.

Predavanje se sastoji se iz tri dela: prvi deo posvećen je dobrim praksama slobodnog znanja, drugi deo je o autorskom pravu i Creative Commons standardima, predavanje se završava interaktivnom demonstracijom metodologije Creative Commons licenciranja.

detaljnije

CGTA seminar, 6. mart 2012.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 6. marta 2012, od 18:00 - 20:00 časova na Matematičkom fakultetu, IV sprat (projektor sala)

GROMOV - seminar

Najavljujemo novi stalni tematski ciklus predavanja vezanih za izabrane radove Mihaila Gromova 

http://www.ihes.fr/~gromov/

Medju radovima koji su nam u fokusu je i rad Singularities, expanders and topology of map. Part 2: From combinatorics to topology via algebraic isoperimetry

http://www.ihes.fr/~gromov/PDF/morse2_gafa.pdf

Očekujemo da će bar jedno od 4 mesečna predavanja biti u okviru ovog ciklusa. Prvo predavanje je preglednog karaktera sa izabranim primerima i problemima koji bi trebalo da motivišu slušaoce.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 2. mart 2012.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se 2. marta 2012. u 14 časova u sali II na prvom spratu Matematičkog instituta SANU, Knez-Mihailova 36 (zgrada preko puta SANU).

Predavač: Professor Sandro Coriasco, Faculty of Mathematics, University of Torino

Naslov predavanja: L^p (R^n)-BOUNDEDNESS OF ANISOTROPIC MULTIPLIERS AND OF $SG$ FOURIER INTEGRAL OPERATORS

Sadržaj predavanja može se preuzeti OVDE.

detaljnije