Seminar za primenjenu matematiku, 10. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 10. maja 2011. u 14:15h na Matematičkom institutu SANU, sala 301f, 3. sprat.

Predavač: Vladimir Vujin, FON, Beograd

Naslov predavanja: MODEL IT INSFRASTRUKTURE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I OBRAZOVNIH USTANOVA

Sadržaj: U ovom predavanju je dat prikaz modela IT infrastrukture koji naučno istraživačkoj i obrazovnoj zajednici obezbeđuje savremene servise i tehničku podršku u svrhu unapređenja naučno-istraživačkih i obrazovnih procesa. Centralno mesto u modelu pripada sistemu za upravljanje identitetom koji pruža mogućnost postojanja heterogene infrastrukture, sa jedinstvenim pogledom na sve identitete i izvore informacija. Opisana je realizacija distribuiranog fajl sistema sa ciljem efikasnijeg skladištenja velikih količina podataka, deljenja resursa, povećanja pouzdanosti i otpornosti na sistemske padove. Predstavljen je koncept Cloud Computinga kao nove tehnološke platforme pomoću koje se može izgraditi IT infrastruktura visoke skalabilnosti i pouzdanosti. Opisana je implementacija predstavljenog modela IT infrastukture, mrežnih servisa i priključenje FON-ove infrastrukture konfederaciji autentifikacionih i autorizacionih infrastruktura svih evropskih Akademskih mreža.

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 6. maj 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 6. maja 2011. u sali 2 SANU sa početkom u 14h.

Predavač: Nenad Antonić, Zavod za primijenjenu matematiku, Matematički odsjek Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naslov predavanja: H-MJERE I VARIJANTE

Rezime: H-mjere, poznate i pod imenom mikrolokalne defektne mjere, su hermitske matrične Radonove mjere definirane na kosferičnom svežnju. U predavanju će biti dan usporedni prikaz definicije "klasičnih" i paraboličkih H-mjera, te njihovih osnovnih svojstava: lokalizacijskog i prijenosnog načela. Pokazat će se i neke osnovne primjene na nizove rješenja simetričnih sustava (koji će posebno obuhvatiti valnu jednadžbu, Maxwellov i Diracov sustav), jednadžbe provodjenja, Schrdingerove jednadžbe i jednadžbe titranja ploče.

Pokušat će se pokazati i povezanost s poluklasičnim mjerama (Gerard, '90; poznatih i pod imenom Wignerove mjere, P-L. Lions, Paul, '93), čija je definicija, za razliku od H-mjera, vezana uz karakterističnu duljinu.

detaljnije

Seminar mehanike, 4. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 4. maja 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Prof. dr Aleksandar Obradović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Departman za bio-hemijske i medicinske nauke, Novi Pazar, Srbija

Naslov predavanja: Prilog izučavanju brahistohronog kretanja mehaničkog sistema

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 5. maj 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 5. maja 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Aleksandar Lipkovski

Naslov predavanja: Počeci opšte teorije relativnosti

Detaljnije

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 4. maj 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u sredu, 4. maja 2011. godine, sa početkom u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: PRINCIP NAJMANjEG DEJSTVA. BRAHISTOHRONA

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 29. april 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 29. aprila 2011. u sali 2 SANU sa početkom u 14h.

Predavač: Nataša Pržulj, Računarski fakultet, Univerzitet Union

Naslov predavanja: MATEMATIČKA ANALIZA BIOLOŠKIH MREŽA OTKRIVA FUNKCIJU GENA, BOLESTI I EVOLUCIJU

Sadržaj: Geni proizvode hiljade različitih tipova proteina koji reagujući formiraju kompleksne mreže koje održavaju ćelijski život. Moguće je da će ove mreže biti korisne koliko i genetske sekvence za nova biološka otkrića. Npr., poredjenje mreža koje opisuju biološke sisteme patogenih i ne-patogenih vrsta bi moglo imati ključnu ulogu u razumevanju patoloških mehanizama. Takodje, poredjenje mreža zdravih i bolesnih ćelija bi moglo produbiti razumevanje bolesti i voditi identifikaciji ćelijskih delova koji su kandidati za terapeutsku intervenciju. Povrh toga, poredjenje i poravnavanje bioloških mreža bi omogućilo transfer znanja izmedju vrsta, pošto je moguće da se mnogo zna o bio-molekulima jedne vrste, a skoro ništa o poravnanim bio-molekulima druge.

Postojeći algoritmi za poravnavanje mreža koriste informacije eksterne topologiji mreže, npr. genetske ili proteinske sekvence. Pošto je topologija mreže novi i nezavisan izvor bioloških informacija, važno je razumeti koliko biologije se može naučiti iz topologije nezavisno od bilo kog drugog izvora podataka. Zato smo razvili matematički rigorozne načine poravnavanja mreža bazirane isključivo na topologiji. Naši metodi proizvode do sada najkompletnija poravnavanja mreža koja otkrivaju velike, povezane regione sličnosti čak i jako udaljenih vrsta kao što su kvasac i čovek, sugerišući generalne sličnosti u unutrašnjoj ćelijskoj povezanosti svih vrsta na Zemlji. Porvrh toga, naši metodi  demonstriraju i da se proteinska funkcija i filogenija vrsta mogu dobiti isključivo iz topologije ćelijskih mreža. Analogno rekonstrukciji filogenetskog drveta korišćenjem Sličnosti genetskih sekvenci, mi koristimo sličnosti uočene poravnavanjem mreža da uspešno rekonstuišemo filogeniju proteista, gljiva i virusa.

Takodje, pokazali smo da je topologija ćelijske mreže drugačija oko gena impliciranih u kanceru i onih koji nisu implicirani u kanceru. Na osnovu toga smo predvideli nove gene potencijalno odgovorne za kancer i naše predikcije su fenotipski validirane. Naše analize pokazuju da graf-teoretske analize bioloških mreža mogu da daju nove uvide u biologiju i filogenetiku kao i da pomognu idenifikaciji novih proteina za koje lekovi mogu da se vežu, što može doprineti razvoju novih lekova i poboljšanju zdravstvene nege.

detaljnije

Seminar mehanike, 27. april 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 27. aprila 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Prof. dr Dušan Mikičić, Matematički Institut SANU, Beograd

Naslov predavanja: Vetar kao obnovljivi izvor energije

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 28. april 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 28. aprila 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Rade Živaljević

Naslov predavanja: Bojova površ

Sadržaj: Bojova površ (Boy's surface) je znamenita imerzija projektivne ravni u 3-dimenzionalni euklidski prostor (Werner Boy je bio učenik Davida Hilberta). Iskoristićemo Bojovu površ (uključujući i za ovu priliku specijalno pripremljene kompjuterske animacije) kao primer geometrijskog objekta za čiju se analizu koriste važne konstrukcije iz raznih oblasti matematike. Predavanje je namenjeno širem krugu slušalaca (i gledalaca) ali su neki od primera izabrani sa idejom da se pomenu i neki otvoreni problemi i pravci istraživanja.

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 27. april 2011.

Naredni sastanak Seminara održaće se u sredu, 27.04.2011. godine, sa početkom u 12 časova u Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: Borislav Gajić

Naslov predavanja: LAGRANŽ-DALAMBEROV PRINCIP. OJLER-LAGRANŽOVE JEDNAČINE

detaljnije

CGTA seminar, 26. april 2011.

Naredni sastanak CGTA seminara održaće se u utorak, 26. aprila 2011. godine, od 18-20h sati, u BIM sali na Matematičkom fakultetu, IV sprat.

Kreda Lutalica: Da li je definisan stepen preslikavanja između mnogostrukosti različitih dimenzija!?

Stepen preslikavanja je dobro poznat ako je F : M --> N preslikavanje između glatkih mnogostrukosti iste dimenzije.
Kreda će ići iz ruke u ruku sa idejom da zajednički dođemo do autoritativnog odgovora na gore postavljeno pitanje.
Predavanje je namenjeno svim studentima i najtalentovanijim profesorima.

detaljnije