Seminar za primenjenu matematiku, 19. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 19.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Snežana Popović, Računarski fakultet, Univerzitet UNION, Beograd

Naziv predavanja: EFEKTIVAN ODABIR TESTNIH OKRUŽENjA KORIŠĆENjEM KOMBINATORNOG TESTIRANjA I VIRTUALIZACIJE

Sadržaj: Konfiguraciono testiranje kompleksnih, višekorisničkih aplikacija zahteva odgovarajuća testna okruženja, koja obuhvataju različite kombinacije hardvera, operativnih sistema i drugog softvera. Predavanje obradjuje primenu metoda kombinatornog testiranja korišćenjem ortogonalnih nizova za generisanje smanjenog broja potrebnih kombinacija, koje poseduju kvalitet da pokriju gotovo sve moguće kombinacije testnih okruženja. Primenom metoda kombinatornog testiranja kreiran je koncizan skup testova, skraćen je životni ciklus testiranja i smanjeni su napori stručnjaka koji sprovode testiranje. Konfiguraciono testiranje izvršeno je u virtualnom okruženju. Aplikativno okruženje simulirano je podizanjem više virtuelnih mašina na ograničenim, realnim računarskim resursima. Rezultati su smanjenje troškova potrebnih za testiranje hardvera, kao i efikasno upravljanje procesom testiranja. Zajedno, kombinatorno testiranje i virtualizacija, mogu biti praktičan pristup za efektivno testiranje, kroz balansiranje kvaliteta, troškova i vremena.

Ključne reči: testno okruženje, kombinatorno testiranje, konfiguraciono testiranje, virtualizacija okruženja

detaljnije

Seminar Matematički metodi mehanike, kurs Mehanika i geometrija, 13. april 2011.

Naredno predavanje u okviru kursa Mehanika i geometrija održaće se 13. aprila 2011. od 12h na Matematičkom institutu SANU (III sprat, sala 301f).

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: BERTRANOV PROBLEM. REGULARIZACIJA KEPLEROVOG PROBLEMA

Kurs Mehanika i geometrija se organizuje u saradnji sa seminarom CGTA, u okviru projekata broj 174020 i Živa matematika, Ministarstva za nauku Srbije.

http://www.mi.sanu.ac.rs/mmm/

detaljnije

CGTA seminar, 12. april 2011.

Sastanak  CGTA seminara održaće se 12. aprila 2011. od 18-20h na Matematičkom fakultetu (IV sprat, video sala).

Predavač: Đorđe Baralić

Naslov predavanja: Kombinatorna Stoksova teorema (nastavak)

Apstrakt: Prikaz članka B. Hanke i dr., Combinatorial Stokes formulas via minimal resolutions,

http://www-m10.ma.tum.de/foswiki/pub/Lehrstuhl/BernhardHanke/Zptucker_final2.pdf

detaljnije

Odeljenje za matematiku, 14. april 2011.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u četvrtak, 14. aprila 2011. u sali 2 SANU sa početkom u 14h.

Predavač: dr Zorica Stanimirović, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: HIBRIDNI EVOLUTIVNI ALGORITAM ZA REŠAVANjE HAB LOKACIJSKOG PROBLEMA NEOGRANIČENIH KAPACITETA SA JEDNOSTRUKIM ALOKACIJAMA

Sadržaj: Hab lokacijski problemi su u poslednje dve decenije doživeli  pravu ekspanziju, najviše zahvaljujući svojoj širokoj primeni u praksi.  Mreže habova (eng. hub networks) su najviše zastupljene u modernim  transportnim i telekomunikacijskim sistemima, računarskim i internet  mrežama. Habovi (eng. hubs) predstavljaju centre konsolidacije i kolekcije protoka u mreži izmedju dve lokacije. Korišćenjem habova kao  tačaka preusmeravanja protoka i povećavanjem transporta između habova, kapacitet mreže se može iskoristiti dosta efikasnije a troškovi transporta smanjiti. U okviru predavanja biće razmatran hab lokacijski problem  neograničenih kapaciteta sa jednostrukim alokacijama pozicije habova  (Uncapacitated Single Allocation Hub Location Problem - USAHLP).
Cilj ovog NP-teškog problema kombinatorne optimizacije je sledeći:  uspostaviti skup habova i alocirati ne-hab čvorovi elementima skupa  uspostavljenih habova, tako da suma transportnih troškova u mreži i
fiksnih troškova lociranja habova bude minimalna. Biće predstavljena  matematička formulacija USAHLP i predložen hibridni heuristički algoritam (HEA) za rešavanje ovog problema. Dizajnirane su dve heuristike lokalnog pretraživanja u cilju poboljšanja lokacijskog i alokacijskog  aspekta problema, koje su zatim implementirane u okviru evolutivnog  koncepta za rešavanje USAHLP. Algoritam je testiran na postojećim  instancama hab problema iz literature, kao i na novim instancama realnih  dimenzija (do 900 lokacija). Dobijeni eksperimentalni rezultati i poređenja sa drugim metodama ukazuju na efikasnost predloženog hibridnog pristupa, posebno u slučajevima instanci realnih dimenzija. Algoritam daje optimalna i popravlja postojeća najbolja rešenja iz literature u veoma  kratkom vremenu izvršavanja. Prednosti HGA posebno dolaze do izražaja pri  rešavanju instanci problema velikih dimenzija, na kojima se postižu  značajna poboljšanja u pogledu i kvaliteta HGA rešenja i vremena izvršavanja.

(koautori na ovom istraživanju su dr Miroslav Marić i Predrag Stanojević sa Matematičkog fakulteta u Beogradu)

detaljnije

Seminar mehanike, 13. april 2011.

Naredni sastanak Seminara mehanike održaće se u sredu, 13. aprila 2011. u 18 časova, na Matematičkom institutu SANU, Kneza Mihaila 36, treći sprat, sala 301f.

Predavač: mr Julijana Simonović, dipl. maš. ing, Mašinski fakultet, Univerziteta u Nišu

Naslov predavanja: Sinhronizacija i asihronizacija sistema spregnutim različitim elementima sprezanja

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 14. april 2011.

Sastanak Seminara Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama održaće se 14. aprila 2011. od 17:15 u sali 301f Matematičkog instituta, Knez Mihajlova 36.

Predavač: Božidar Jovanović

Naslov predavanja: G.O. homogeni prostori

Apstrakt: Rimanov homogen prostor G/H je g.o. prostor ("geodesic orbit") ukoliko su geodezijske linije orbite dejstva grupe G [Kowalski, Vanhecke 1991]. Osnovni primeri su prirodno reduktivni homogeni prostori, ali ima i primera koji nisu prirodno reduktivni.

U radu dajemo novu karakterizaciju g.o. prostora i pokazujemo potpunu integrabilnost odgovarajućih geodezijskih tokova.

detaljnije

Seminar Teorija verovatnoća i matematička statistika, 12. april 2011.

Sastanak seminara Teorija verovatnoća i matematička statistika održaće se u utorak, 12.04.2011. godine, sa početkom u 16 časova u sali 830.

Predavač: Edward Omey (Belgija)

Naslov predavanja: Regular variation of order n and applications

Rezime predavanja može se preuzeti ovde.

detaljnije

Seminar iz astronomije i astrofizike, 12. april 2011.

Sastanak Seminara  iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 12. aprila 2011. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač: prof. dr Aleksandar Lipkovski, redovni profesor Matematičkog fakulteta

Naslov predavanja:

"Nastanak Opšte teorije relativnosti: Ajnštajn ili Hilbert?"

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 12. april 2011.

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 12.4.2011. u 14:15, u sali 301f, MI SANU.

Predavač: Jasmina Lazić, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: MATHEUIRSTICS FOR 0-1 MIXED INTEGER PROGRAMMING WITH APPLICATIONS TO BARGE CONTAINER SHIP ROUTING

Abstract: Matheuristics are the cutting-edge stream in the development of metaheuristics and heuristics for mathematical programming. In this talk the notion of a matheuristic will be explained in detail, with several examples of state-of-the-art solution methods for 0-1 mixed integer programming, including local branching, variable neighbourhood branching, relaxation induced neighbourhood search and variable neighbourhood decomposition search. Significance of this solution methodology will be demonstrated on a real-world problem arising in transportation: the barge container ship routing. The mixed integer programming formulation for the barge container ship routing will be presented, together with results obtained on a representative set of instances. It is concluded that the use of matheuristics can be highly advantageous, since some of the results obtained by matheuristics are much better than those obtained by the commercial MIP solver IBM ILOG CPLEX 11.2.

(The presented results are from joint work with V. Maras, T. Davidovic and N. Mladenovic)

detaljnije

Seminar Katedre za računarstvo i informatiku, 7. april 2011.

Sledeći sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 7. aprila 2011. u 18h.

Predavač: Prof. dr Miodrag Živković

Naslov predavanja: Ekstremalne familije nezavisnih skupova.

Više detalja o seminaru moguće je naći na:

http://computing.matf.bg.ac.rs

detaljnije