Seminar za primenjenu matematiku

Seminar za primenjenu matematiku započeo je sa radom 1975. godine i od tada redovno održava  sastanke u Matematičkom Institutu SANU. Još na početku rada Seminara jedan od glavnih ciljeva organizatora bio je da potpomogne povezivanje matematike i drugih nauka putem uspostavljanja, ohrabrivanja i unapređivanja saradnje istraživača i naučnika iz raznih oblasti u cilju rešavanja aktuelnih praktičnih problema. Radilo se i na povezivanju istraživača iz naučnih institucija sa onima koji rade u privredi. Na sastancima Seminara su saopštavani i novi teorijski rezultati domaćih istraživača, prezentovani su problemi iz realnog života koji su zahtevali matematička znanja i metode, a nisu propuštane prilike da nam gostujuće kolege iz zemalja gde primenjena matematika ima dužu i bogatiju tradiciju prikažu svoja aktuelna dostignuća. U toku višedecenijskog rada Seminara bile su obrađivane razne teme, uključujući numeričku analizu sa njenim primenama, matematičko programiranje, varijacioni račun, teoriju sistema, astronomiju, geofiziku, teoriju fuzzy skupova i logike, neuralne mreže, kao i računarstvo.

Seminar za primenjenu matematiku drži sastanke jednom nedeljno, po pravilu utorkom od 14h, od oktobra do maja ili juna, u prostorijama Matematičkog Instituta SANU, Knez Mihajlova 36. Od 1995. godine neki sastanci seminara se zajednički organizuju sa Seminarom Instituta za informacione sisteme Fakuleteta organizacionih nauka, a kasnije je uključen i IEEE Computer Chapter za Srbiju.