Odeljenje za matematiku, 16. jun 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 16. juna 2023, u sali 301f Matmatičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Andreja Tepavčević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KARAKTERIZACIJA GRUPA PREKO MREŽE SLABIH KONGRUENCIJA
 
Apstrakt: R. Schmidt u knjizi "Mreže podgrupe grupa" iz 2011. godine, kao jedan od "najuzbudljivijih otvorenih problema" u ovom kontekstu, spomenuo je mrežno teorijsku karakterizaciju rešivih grupa. Rešive grupe su od posebnog značaja jer su u vezi sa rešenjima polinomnih jednačina i teorijom Galoa. U seriji radova objavljenih u poslednje 1-2 godine, mi smo dali mrežno-teorijsku karakterizaciju ne samo rešivih grupa već i mnogih drugih klasa grupa, poput Hamiltonovih, nilpotentnih, Abelovih, superrešivih, i drugih preko mreža slabih kongruencija. Slabe kongruencije su simetrične i tranzitivne relacije saglasne sa operacijama na algebrama. Mreža slabih kongruencija je algebarska mreža koja u sebi sadrži kao intervale i mreže kongruencija i podalgebri, kao i mreže kongruencija na svim podalgebrama. U ovom predavanju predstavićemo rezultate o mrežama slabih kongruencija grupa. Jedan od prvih rezultata u ovom pravcu bila je karakterizacija Dedekindovih grupa preko modularnih mreža slabih kongruencija. Teorija grupa je matematički aparat koji se u fizici intenzivno koristi za proučavanje simetrija, kao i ponašanja fizičkih sistema pod određenim transformacijama; grupe se koriste u proučavanjima interakcija čestica kao i u fizici kondenzovane materije. Nadamo se da će u ovom kontekstu naši rezultati imati primenu i u teorijskoj fizici. Rezultati koji će biti predsatvljani su zajednički rad sa Milanom Grulovićem, Jelenom Jovanović i Branimirom Šešelja.
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.