Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 2. mart 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan u utorak, 2. marta 2021. u sali 301f Matematičkog instituta SANU sa početkom u 14:15.

Predavač: Miloš Simić, doktorant, Univerzitet u Beogradu

Naslov predavanja: KONTROLA GREŠKE BINARNIH KLASIFIKATORA I NEURONSKI TESTOVI NORMALNOSTI

Apstrakt: Tradicionalni binarni klasifikatori mogu imati visoku tačnost, ali frekvencija s kojom daju lažno pozitivne i lažno negativne rezultate nije pod kontrolom korisnika. U mnogim slučajevima jedna od tih grešaka je ozbiljnija, pa su prihvatljivi samo klasifikatori koji tu grešku prave sa verovatnoćom manjom od unapred definisanog praga. Ovo predavanje će predstaviti način da se binarna klasifikacija kombinuje sa testiranjem statističkih hipoteza i tako kontroliše ciljna greška kod već obučenih klasifikatora. Konkretno, biće prikazano kako binarne klasifikatore pretvoriti u statističke testove, izračunati p­vrednosti klasifikacije i pomoću njih ograničiti verovatnoću ciljne greške. Taj pristup će biti ilustrovan na neuronskoj mreži obučenoj za otkrivanje normalnih raspodela na osnovu malih uzoraka. Numerički eksperimenti izvedeni na malim uzorcima sa najviše 100 elemenata pokazali su da su neuronski testovi normalnosti tačniji i daleko moćniji od najčešće korišćenih i najsnažnijih standardnih testova normalnosti: Šapiro-­Vilkovog, Anderson-Darlingovog, Liliforsovog i Žark-­Beraovog testa, kao i kernelskih testova normalnosti. Pristup o kojem će biti reči ima veoma visok potencijal za primenu u statistici, analizi podataka i mašinskom učenju.

Napomena: Zbog trenutne epidemiološke situacije, maksimalnan broj prisutnih u sali je pet (uključujući predavača i organizatore seminara). Predavanja se mogu  pratiti na daljinu preko linka

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)