Seminar za računarstvo i primenjenu matematiku, 23. februar 2021.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u utorak, 23. februara 2021. sa početkom u 14:15 časova.

Predavač: Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: ANALITIČKA MEHANIKA DISKRETNIH SISTEMA FRAKCIONOG TIPA: OD  OSCILACIJA, FRAKCIONOG TIPA, DEFORMABILNIH TELA DO OSCILACIJA, FRAKCIONOG TIPA, HIBRIDNIH SISTEMA SLOŽENIH DISKRETNIH STRUKTURA

Apstrakt:
Rezime: Predavanjem se predstavljaju rezultati predavača kojima je zasnovana Analitička mehanika diskretnih sistema frakcionog tipa složenih struktura. Prvo se prikazuju sopstvene i prinudne longitudinalne oscilacije, frakcionog tipa, štapa promenljivog poprečnog preseka opisane parcijalnim, frakcionog reda, diferencijalnim  jednačinama  sa odgovarajućim aproksimativnim rešenjima.  Zatim se definiše laki standardni element, frakcionog tipa, sa odgovarajućom konstitutivnom jednačinom - sila-aksijalna deformacija, izražena pomoću izvoda necelog (frakcionog) reda  i za takav element se prikazuje generalisana funkcija disipacije, frakcionog tipa, mehaničke energije, koju je uveo i definisao predavač u svojim publikovanim radovima. Pomoću tih standardnih lakih elemenata frakcionog tipa i sa svojstvima disipacije energije frakcionog tipa formiraju se mehanički modeli diskretnih sistema, frakcionog tipa, i složenih struktura, kao i modeli diskretno-kontinualnih sistema deformabilnih tela (greda, ploča, membrana ili aksijalno pokretnih traka). Sveukupnost predavačevih rezultata publikovanih, u većem broju radova sa pojedinim specijalizovanim rezultatima, predstavlja Analitičku mehaniku diskretnih sistema frakcionog tipa. Za posebnu klasu diskretnih sistema frakcionog tipa pokazano je da postoje glavni nezavisni modovi, frakcionog tipa, među  kojima nema interakcije, niti prenosa mehaničke energije sa jednog na drugi mod, iako se javlja po svakom od modova disipacija energiije, frakcionog tipa, koja opada po svakom od modova, kao i u samom sistemu. U opštem slučaju glavnii modovi frakcionog tipa  diskretnog sistema nisu nezavisni i među njima se javlja interakcija i dinamika sistema je nelinearna i modovi su nelinearni.
Izvedena je serija teorema o disipaciji mehaničke energije sistema. Na osnovu matematičke i kvalitativne analogije uveden je standardni, frakcionog tipa, električni otpornik sa disipacijom električne energije, frakcionog tipa, i uvedena je odgovarajuća konstitutivna relacija pomoću izvoda necelog reda  i uvedena odgovarajuća generalisana funkcija disipacije energije frakcionog tipa u električnom kolu. Dati su primeri diskretnih mehaničkih oscilatora frakcionog tipa, sa konačnim brojem stepeni slobode oscilovanja, kao i odgovarajući u analogiji sa njima električni oscilatori frakcionog tipa

Link za pristup predavanju:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9SoOstavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)