Семинар за симплектичку топологију, 21. мај 2024.

Наредни састанак Семинара за симплектичку топологију биће одржан у уторак, 21. маја 2024, у сали 840 Математичког факултета са почетком у 16.15.

Предавач: Душан Дробњак

Наслов предавања: АСИМЕТРИЧНА КОНТАКТНА ДЕЈСТВА КРУГА ЗА НЕПОЗИТИВНЕ КОНТАКТНЕ ХАМИЛТОНИЈАНЕ

Апстракт:
На предавању ће бити дата мотивација за дефинисање појма тополошке симетрије датог контактног дејства круга. Биће објашњено како асиметрично дејство индукује егзотични симплектоморфизам на пуњењу контактне границе. Дато контактно дејство круга је генерисано одговарајућим контактним Хамилтонијаном и познати су бројни примери позитивних контактних Хамилтонијана за које је њихово дејство асиметрично. Биће представљени нови примери асиметричних дејстава таквих да њихов контактни Хамилтонијан мења знак. И више — за поткласу таквих примера показаћемо да генерисани егзотични симплектоморфизам није егзотичан у глаткој категорији

детаљније

Одељење за математику, 24. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 24. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ
 
Наслов предавања: НОВИ РЕОЛОШКИ МОДЕЛИ, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СВОЈСТАВА И РЕОЛОШКИ ДИНАМИЧКИ СИСТЕМИ ТИПА ОСЦИЛАТОРА ИЛИ ПУЛЗАТОРА, ФРАКЦИОНОГ ТИПА, ПИЕЗОЕЛЕКТРИЧНИХ СВОЈСТАВА
 
Апстракт: Нови реолошки модели, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, су приказани одговарајућим структурним формулама и конститутивним релацијама, које садрже диференцијалне операторе фракционог реда. Приказују се графици структура основних сложених реолошких модела идеалних материјала, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, са пратећим диференцијалним везама напона и дилатација фракционог реда. Представљају се површи накнадне еластичности, као и својство релаксације напона, у функцији времена и експонента реда фракционог диференцирања. Приказује се, и преглед једне серије сложених реолошких модела, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, са пратећим конститутивним релацијама фракционог реда и одговарајућим Laplace-овим транформацијама решења, којим се описују својства напона или дилатација модела материјала. Неки модели описују својства идеалних материјала, пиезо-електричних својстава, који могу бити еласто-вискозни чврсти материјали, или виско-еластични флуиди.
 
Користећи новоуведене основне сложене, као и хибридне сложене реолошке моделе, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, изучавана је динамика серије електро-механичких реолошких система осцилатора или пулзатора, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, са одговарајућим независним генералисаним координатама, спољашњих и унутрашњих степена слободе кретања. Одређене су Laplace-ове транформације решења за независне генералисане координате, спољашњих и унутрашњих степена слободе динамике система. На тим примерима показано је да сложени реолошки модели, фракционог типа, пиезо-електричних својстава, у динамику система уносе унутрашње степене слободе динамике кретања система. Јављају се нови задаци, као изазови за математичаре, превођења Laplace-ових транформација решења по координатама, по напонима или дилатацијама у временски домен. Један број тих превођења Лаплаце-ових транформација решења у домен времена урадио је предавач.
Предавач је неке идеје и резултате,  који су у домену примене на био-материјале урадио у коауторству са др Анђелком Хедрих, која је била и инспиратор основних идеја из садржаја овог  предавања.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Одељење за механику, 22. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 22. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Борислав Гајић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ОРТОГОНАЛНА И ЛИНЕАРНА РЕГРЕСИЈА, ПРАМЕН КОНФОКАЛНИХ КВАДРИКА И МОМЕНТИ ИНЕРЦИЈЕ
 
Апстракт: Представићемо везу између статистике, геометрије и механике. За дати систем тачака у R^k  посматрају се тачке на оси максималног момента инерције, за које је елипсоид инерције ротациони. Користећи добијени скуп тачака, конструисан је прамен конфокалних квадрика са следећим ососбинама: 1) све хиперравни које имају исти хиперпланарни момент инерције су тангентне на исту квадрику из конфокалног прамена; 2) међу свим хиперравнима које садрже произвољну тачку R, раван са најмањим хиперпланарним моментом инерције одговара максималној Јакобијевој координати тачке R. Оба резултата представљају уопштења класичне Пирсонове теореме из ортогоналне регресије. За класичну линеарну регресију, дата је карактеризација хиперравни са најмањим збиром квадрата растојања тачака у задатом правцу.  Конструисани прамен конфокалних квадрика даје нам и опис свих тачака са ротационим хиперпланарним моментом инерције (заједнички резултати са Владимиром Драговићем).
 
Напомена:
Предавања се могу пратити на даљину преко странице:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
 
Регистрација ѕа учешће на семинару је доступна на следећој страници:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8

детаљније

Семинар за вештачку интелигенцију, 22. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у среду, 22. маја 2024, са почетком у 19 часова.
 
Предавач: Inmaculada P. Cabrera, Senior Lecturer Applied Mathematics University of Malaga
 
Наслов предавања: GALOIS CONNECTION AND SOFT COMPUTING. DIFFERENT VERSIONS AND CONSTRUCTIONS
 
Апстракт:
Galois connections (and their siblings adjunctions) have proved to be an interesting tool for both theoretical research and applications since their introduction by Ore more than  years ago. They involve a general type of correspondence between structures and provide a passage for relating notions that seem very different at first. In the recent years there has been a notable increase in the number of publications concerning Galois connections. There exist as well a lot of applications to computer science, data analysis, approximate reasoning using rough sets, logic, mathematical morphology and other fields. One particular research area on application is Formal Concept Analysis (FCA) (and also in the generalisation to a fuzzy framework). In all the different notions of generalized Galois connection the problem of its construction is of capital importance, above all, when the structures involved are unbalanced. This has been one of our  preferred research topics in the recent years, in which a number of results have been obtained considering different underlying settings.
 

Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 21. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 21. маја 2024. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Leo Liberti, CNRS LIX, Ecole Polytechnique, France
 
Наслов предавања: RANDOM PROJECTIONS FOR MATHEMATICAL PROGRAMMING
 
Апстракт:Random projections are random matrices that map a finite set of points into a smaller-dimensional space, so that the two point sets are approximately congruent. We look at their  application to derive approximations of mathematical programming formulations for various classes: Linear Programming, Quadratic Programming (with or without quadratic constraints), and various applications.

Presenter`s bio: Leo Liberti obtained his Ph.D. in Global Optimization at Imperial College London, held postdoctoral fellowships at Politecnico di Milano and Ecole Polytechnique in France, where he became professor and vice-president of his department. After two years as a Research Staff Member at IBM Research in New York, he was recruited by CNRS as a Research Director and by Ecole Polytechnique as a part-time professor. His main research interests are mathematical programming with applications to industrial problems, optimization algorithms, and distance geometry.
 
Напомена: Регистрациона форма за учешће на Семинару је доступна на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/wnz6oyxsQsy29LfJA/MjQ__eH607WeAL9X7IFtUI98xdQQgVkp-ljiEKPPfXr

Уколико желите само да пратите предавање без могућности активног учешћа, пренос је доступан на линку:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YoqHWKALRkRTbK9So

детаљније

Бојана Тодић, Извештај комисије о оцени докторске дисертације и докторска дисертација

Детаљније

детаљније

Одбрана теме докторске дисертације Маријане Бабић

Одбрана теме докторске дисертације Маријане Бабић: „Хермитске структуре и геодезијске линије на четвородимензионим хиперболичким просторима “, одржаће се 22.05.2024. године у 13:30 часова у сали 704.

детаљније

Одељење за математику, 17. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 17. маја 2024, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14.15.
 
Предавач: Илија Врећица, Математички факултет, Универзитет у Београду
 
Наслов предавања: ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ L ФУНКЦИЈА НАД ФУНКЦИЈСКИМ ПОЉИМА
 
Апстракт: У овој презентацији ћемо постојање великих вредности |L(с,χ)|, где χ пролази кроз не-главне карактере асоциране са простим полиномима Q, над коначним пољем 𝔽q, када d(Q) → ∞, и s ∈ (1/2,1]. За s = 1, дајемо доње ограничење за број таквих карактера. Како би ово било урађено, примењен је метод резонанце. Проблем ће такође бити испитан за |L(1/2,χ)|, када χ пролази кроз парне, не-главне карактере асоциране са простим полиномима Q над коначним пољем 𝔽q. При томе, примениће се адаптација процене сума Галовог типа.
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV
 
Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N

детаљније

Студентски семинар, 17. мај 2024.

Наредни састанак Семинара биће одржан онлајн у петак, 17. маја 2024. године са почетком у 12 часова.
 
Предавач: Милица Лучић, Департман за математику и информатику, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: О ТЕОРИЈИ НОРМИРАНИХ МОДУЛА И ИНТЕГРАЛУ РАСЛОЈЕЊА L^0-БАНАХОВИХ L^0-МОДУЛА

Апстракт предавања је доступан на страници
https://www.mi.sanu.ac.rs/novi_sajt/seminars/programs/seminar23.may2024.php
 
Напомена: Предавања се могу пратити на даљину преко линка:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Регистрациона форма је доступна на:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73

детаљније

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији Јелене Вицановић, 22.05.2024. године

Представљање извештаја о урађеној докторској дисертацији: „Услови оптималности за изопериметријске проблеме оптимизације са непрекидним временом“, кандидата Јелене Вицановић, биће одржано  22.05.2024. године у сали 844, са почетком у 12:15 часова.

детаљније

Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести