Одељење за механику, 18. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 18. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Тијана Шукиловић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: КЛАСИФИКАЦИЈА ЛЕВО-ИНВАРИЈАНТНИХ МЕТРИКА НА ЧЕТВОРОДИМЕНЗИОНИМ РЕШИВИМ ЛИЈЕВИМ ГРУПАМА

Апстракт:
Пар $(\mathfrak g,\langle \cdot,\cdot\rangle)$ где је $\mathfrak g$ Лијева алгебра и $\langle \cdot,\cdot \rangle$ скаларни производ произвољне сигнатуре назива се метричка Лијева алгебра. Како  скаларни производ на Лијевој алгебри има јединствено продужење на лево-инваријантну метрику $g$ на одговарајућој просто повезаној Лијевој групи $G$, проблем класификације метрика на групи се своди на класификацију метричких алгебри.

Идеја класификације је да се изоморфне класе различитих лево-инваријантних метрика посматрају као орбите групе аутоморфизама $Aut(\matfrak g)$ која природно дејствује на простору лево-инваријантних метрика. Два нееквивалентна скаларна производа на алгебри $\mathfrak g$ дефинишу две метричке алгебре на истом простору. На предавању ће бити показано да су у случају четвородимензионих решивих Лијевих група изометричне метричке алгебре истовремено и изоморфне.

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Марија Богићевић Сретеновић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ ОСЕТЉИВОСТИ ПЕРФОРМАНСИ БИОМЕТРИЈСКИХ СИСТЕМА У ПРОЦЕСУ АКВИЗИЦИЈЕ ОТИСКА

Апстракт:
Савремено друштво је иновативно и прати развој информационо комуникационих технологија, али исто тако намеће и велике промене у људској свакодневници. Дигитална трансформација подразумева премештање великог дела људских активности у дигиталну сферу, где се као посебан проблем јавља веродостојност идентитета. Биометрија данас има велику примену у различитим делатностима, јер је савремено пословно окружење наметнуло утврђивање идентитета индивидуе као свакодневну потребу. Отисак прста је најстарија биометријска метода за аутентификацију индивидуе, а захваљујући трајности и јединствености, уједно и најзаступљенија у односу на све остале биометријске модалитете. Биће приказани кључни постулати и концепти биометријских система, са посебним акцентом на процес аквизиције отиска прста. Главна и основна претпоставка јесте да је поступак аквизиције, у комбинацији са условима у којима се спроводи, изузетно важан фактор за успешност рада биометријског система у целини. Идеја је да се може креирати модел који ће омогућити управљање идентификованим параметрима у поступку аквизиције и на тај начин подићи општи квалитет аквизираног узорка.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

детаљније

Одељење за математику, 13. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 13. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Марија Шеган-Радоњић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: ПРЕТХОДНИЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА МАТЕМАТИКУ МАТЕМАТИЧКОГ ИНСТИТУТА У БЕОГРАДУ

Апстракт: У литератури преовлађује став да је Веће Математичког института САНУ, које је основано 1946. године као научно-управно тело института, проистекло из рада тзв. Клуба математичара, неформалне математичке организације Београдског универзитета покренуте 1926. године. Такође, сматра се да је Одељење за математику Математичког института, које почиње са радом 1961. године, произашло из деловања поменутог Већа. Отуда ће у излагању бити учињен покушај да се на темељу грађе Архива Србије, Архива САНУ и архива Математичког института САНУ, која је недавно дигитализована и учињена доступном (https://misanuarc.omeka.net/), реконструише процес успостављања Одељења за математику Математичког института у хронолошком оквиру од 1926. до 1961. године. Циљ излагања је да се истражи питање постојања континуитета развоја путем анализе структуре и организације рада Клуба математичара, Већа Математичког института САН и Одељења за математику у датом временском периоду. Поред тога, идеја излагања је и да подстакне размишљања и процене о утицају ових организација или научних тела на развој просвете и науке у Србији и Југославији крајем 19. и почетком 20. века. У излагању ће се за интерпретацију и представљање прошлости користити принципи и алати дигитализације културног наслеђа.

детаљније

Семинар за Геометрију и примене, 12. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 12. новембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Катарина Лукић

Наслов предавања: ЛАГРАНЖЕВ ПРОБЛЕМ ТРИ ТЕЛА

Апстракт: Проблем три тела подразумева да се за дате почетне положаје и брзине три материјалне тачке одреде трајекторије по којима ће се оне кретати у складу са Њутновим законима. У оквиру предавања биће приказано Каратеодоријево решење Лагранжевог специјалног случаја проблема три тела коришћењем релативног кретања. Претпоставке тог проблема су да гравитационе силе представљају једине силе које делују у том систему и да током кретања троугао који образују три материјалне тачке остаје сличан полазном троуглу. Биће доказано да је тај троугао једнакостраничан и да су трајекторије тих материјалних тачака конусни пресеци такви да је центар маса те три материјалне тачке њихова заједничка жижа.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе. Детаљи приступа:
Meeting number (access code): 174 962 6222
Meeting password: mYpp3i4wjs6

детаљније

Семинар за рачунарство и примењену математику, 10. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 10. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Сандро Радовановић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: СПРЕЧАВАЊЕ НЕЖЕЉЕНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У МОДЕЛИМА МАШИНСКОГ УЧЕЊА

Апстракт:
Алгоритми и модели машинског учења се данас користе у готово свим областима живота, од здравства па до личних асистената. Међутим, са развојем свести о приватности и заштити података, јавила се потреба да се модели машинског учења прилагоде тако да задовољавају концепте који долазе из друштвених наука, односно концепте који нису математички. Један такав концепт је бити фер. Дефинисање појма бити фер веома зависи од контекста у којем се доноси одлука, односно који се критеријуми користе у одлучивању, каква се одлука доноси, које су последице одлуке, ко је субјекат одлуке итд. Ово предавање ће се односити на пресликавање различитих концепата фер одлука у математичке концепте, као и различите начине уграђивања концепта фер одлука у алгоритме машинског учења. Како уградња било каквог концепта у алгоритме машинског учења мора да има последице по тачност модела, испитаће се и последице уградње фер одлука у моделе машинског учења.

Напомена:
Због тренутне епидемиолошке ситуације, максималнан број слушалаца у сали је 10 (укључујући предавача и организаторе семинара). Предавања се могу пратити на даљину преко линка

https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/qChPcMcAoji9JH5Dc

детаљније

Финансијске молбе за смањење школарине за школску 2020/21

Финансијске молбе за смањење школарине за школску 2020/21 годину се примају од 9.11.2020. до 28.11.2020. на шалтеру Студентске службе Математичког факултета.

Финансијске молбе се могу поднети на основу:

1. Слабог материјалног стања домаћинства којем подносилац припада
2. Лошег здравственог стања подносиоца или члана уже породице
3. Смртног случаја члана домаћинства подносиоца
4. Уписивање Факултета без пријемног испита због истека рока студија
5. Уписивање Факултета без пријемног испита са неког од студијских програма чија је акредитација истекла на нову акредитацију истог студијског програма

Молба за смањење школарине мора да садржи:

1. Име и презиме подносиоца
2. Број индекса
3. Годину студирања на коју је подносилац уписан
4. Податке у вези са разлозима подношења молбе
5. Колико ЕСПБ студент уписује у текућој школској години и колико је ЕСПБ положио током студирања на Математичком факултету
6. Уверење о приходу по члану домаћинства које издаје матична општина, уколико се подноси молба на основу лошег финансијског стања домаћинства којем подносилац припада
7. Лекарска документација у случају да је подносилац или неки члан уже породице подносиоца болестан
8. Остале релевантне документе


У случају давања нетачних информација у молби, подносилац захтева губи право на могућност подношења молби за смањење школарине до краја студирања на Математичком факултету.

детаљније

Конкурс Фондације Косте Мигрића за доделу студентских стипендија

Фондација Косте Мигрића расписала је конкурс за доделу шест стипендија најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2020/2021 годину.

На Конкурс се могу пријавити студенти уписани први пут у текућој школској години на основне студије Универзитета у Београду, чије се школовање у школској 2020/2021 години финансира из буџета Републике Србије и који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања. На конкурс се могу пријавити студенти почевши од друге године основних студија.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10 000 динара.

Списак потребне документације налази се у тексту конкурса
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1
са назнаком - За Конкурс Фондације Косте Мигрића.
Рок за подношење пријава је 9. децембра 2020. године.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон:  (011) 3207-426 и на e-mail:
popovm1@rect.bg.ac.rs.

детаљније

Семинар за Геометрију и примене, 5. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 5. новембра 2020, у сали 821 Математичког факултета са почетком у 17:15.

Предавач: Димитрије Шпадијер

Наслов предавања: КВАТЕРНИОНИ И РОТАЦИЈЕ

Апстракт: Комплексни бројеви се, између осталог, користе за представљање ротације у равни. Ротација тачке $p$ око координатног почетка за угао $\varphi$ дата је формулом $p\mapsto e^{i\varphi}p$. За ротације у тродимензионом еуклидском простору потребни су четвородимензиони бројеви, названи кватернионима. Ротација тачке $p$ око неке осе која садржи координатни почетак је тада дата формулом $p\mapsto qp\overline{q}$, где је $q$ кватернион који зависи од осе и угла ротације. Кватерниони имају значајне предности у односу на друге начине представљања ротација у тродимензионом еуклидском простору.

Напомена: Састанак Семинара биће могуће пратити и онлајн, преко Webex платформе.

детаљније

Дигитални дани подршке бруцошима 2020.

Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената припремио је нову верзију приручника  „Изазови на почетку студирања“, која је развијена у сарадњи са студентима – волонтерима Центра у оквиру пројекта „Дигитални дани подршке бруцошима 2020“.

Мисија Центра за развој каријере и саветовање студената је пружање подршке студентима Универзитета у Београду, посебно онима који тек почињу своје студије, помоћ за боље сналажење и превазилажење уобичајених потешкоћа на почетку студирања.

Контакт:
Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду
Студентски трг 1, Београд, тел: 011 3207 468
www.razvojkarijere.bg.ac.rs

детаљније

Одељење за механику, 4. новембар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 4. новембра 2020, у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова

Предавач: Марко Ћосић, Лабораторија за физику, Институт за нуклеарне науке Винча, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЗНАЧАЈ СИНГУЛАРИТЕТА ЗА КАНАЛИСАЊЕ ЈОНА КРОЗ НАНОСТРУКТУРНЕ МАТЕРИЈАЛЕ

Апстракт:
Детаљно је разматрано кретање наелектрисанх честица кроз наноструктурне материјале. Потенцијал интеракције јон материјал добијен је полазећи од јон-атомског потенцијала уз коришћење континуалне апроксимације.
Пресликавања почетне позиције јона у крајњу позицију, односно излазни угао, конструисана су на основу једначина кретања. Биће показано да су сва важна својства ефекта каналисања повезана са сингуларитетима уочених пресликавања.

На крају биће размотрене неке од могућих примена дугиног каналисања, као што су: могућност одређивања исправног јон-атом потенцијала интеракције, остваривања субатомске микроскопије.

Напомена:
Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и новодонете мере Владе Србије и Извршног одбора САНУ, испуњени су одређени услови за организовања редовних састанака одељења и семинара у сали 301ф у Институту.

Састанцима може присуствовати највише до 10 особа, укључујући предавача/предаваче, руководиоца, особу задужену за пренос и публику.

Током састанака је неопходно поштовање мера заштите (физичка дистанца 2m, ношење маски - сем предавача, хигијена руку, проветравања просторије,...).

детаљнијеВести и дешавања


Активности на семинарима

све вести