Objavljen konkurs za prijem u studentske domove za školsku 2009/2010. godinu

Obaveštenje o uslovima za prijem studenata u ustanovu Studentski centar 'BEOGRAD' za školsku 2009/2010. godinu

I     Na osnovu rešenja Ministarstva prosvete broj: 451-02-823/2009-05 od 6.maja 2009.godine, utvrđeni su i objavljeni (list ''Prosvetni pregled'', spec.broj) uslovi konkursa za prijem studenata visokoškolskih ustanova u ustanove za smeštaj i ishranu studenata u Republici Srbiji za školsku 2009/2010.godinu. Pod visokoškolskom ustanovom podrazumevaju se ustanove čiji je osnivač Republika Srbija. Pod ustanovama za smeštaj i ishranu studenata smatraju se ustanove čiji je osnivač Vlada Republike Srbije:

II  USLOVI PRIJEMA

Pravo na prijem u ustanovu imaju državljani Republike Srbije, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kojima mesto studiranja nije stalno mesto boravka i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
Pravo na prijem u ustanovu mogu ostvariti studenti strani državljani država u okruženju čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.
Pravo na prijem u ustanovu imaju strani studenti stipendisti Republike Srbije u skladu sa međunarodnim ugovorima.

Pravo na prijem u ustanovu imaju kandidati iz stava 1, 2 i 3 koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. svi studenti visokoškolskih ustanova prvog stepena studija:
-   osnovne akademske studije;
-   osnovne strukovne studije.
2.  svi studenti visokoškolskih ustanova drugog stepena studija:
-    diplomske akademske studije - master;
-    specijalističke strukovne studije;
-    specijalističke akademske studije.
3.  svi studenti visokoškolskih ustanova trećeg stepena studija:
-    doktorske studije.
4.  studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena osnovnih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom o
visokom obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08);
5.  studenti prvi put upisani u II, III, IV, V, VI godinu i apsolventi na visokoškolskim ustanovama upisani na osnovne studije i na studije na visokim školama, a do stupanja na snagu Zakona o visokom  obrazovanju, koji u toku trajanja studija nisu izgubili više od jedne godine ( za studente II, III godine i apsolvente viših škola), odnosno dve godine ( za studente IV, V, VI godine i apsolvente ), koji će završiti studije po započetom nastavnom planu i programu i uslovima i merilima studija;
6.  studenti prvi put upisani na drugi stepen studija (diplomskih akademskih studija - master, specijalističkih strukovnih studija, specijalističkih akademskih studija), čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, pod uslovom da nisu u radnom odnosu;
7.  studenti prvi put upisani na treći stepen studija (doktorske studije), čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, o čemu odlučuje Ministarstvo, pod uslovom da nisu u radnom odnosu.

Pored uslova iz stava 1. ove tačke za prijem studenata koji su rekovalescenti oboljenja koja su privremeno ili trajno narušila zdravstveno stanje, uslov je i lekarsko uverenje o vrsti i stepenu oboljenja ili invaliditeta, izdato od nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja ( nadležna studentska poliklinika ).
Studenti sa urođenom ili stečenom intelektualnom ili emocionalnom onesposobljenošću ostvaruju prava na način i pod uslovima iz ove tačke uz priloženo uverenje nadležne zdravstvene organizacije iz mesta studiranja ( nadležna studentska poliklinika ).


III KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Svi kandidati dužni su da, uz prijavu na konkurs, podnesu sledeća dokumenta:
-  uverenje o prosečnoj oceni i godini studija (za studente I godine uspeh iz srednje škole);
-  uverenje (podatke) o upisu prve godine studija (prvi put);
-  potvrdu visokoškolske ustanove o uspehu u toku studiranja (za studente II, III, IV, V, VI godine i apsolvente);
-  potvrdu visokoškolske ustanove o upisu zimskog semestra odgovarajuće godine;
-  uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1.januara do 30.juna tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata;
-  lekarsko uverenje (predaje se prilikom useljenja u dom).


IV   PODNOŠENJE PRIJAVE NA KONKURS I DOSTAVLjANjE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Kandidat za prijem u ustanovu podnosi prijavu sa potrebnom konkursnom dokumentacijom studentskoj službi visokoškolske ustanove na kojoj studira (izuzev studenata I godine).

Rok za prijavu na konkurs u SC Beograd je:

- za studente I godine studija od 01.09. do 15.09.2009.godine
(prijave sa potrebnom konkursnom dokumentacijom podnose se u Studentskom domu ''Karaburma'', ul. Mije Kovačevića 7b);
- za studente ostalih godina studija koji su stekli junski i septembarski uslov od 01.09.do 30.09.2009.godine;
- za studente ostalih godina studija koji su stekli oktobarski uslov od 01.10. do 31.10.2009.godine;
- za studente drugog stepena studija od 01.10. do 05.11.2009.godine


Nepotpune, neblagovremene i prijave koje na konkurs podnose neovlašćena lica neće biti razmatrane.

Detalje o načinu rangiranja možete naći na adresi:

http://www.sc.rs/scentar/index.php?aktuelno=2Zanima me da li je pocelo prikupljanje konkursne dokumentacije za dom na faxu, za studente koji su uhvatili uslov u junu i septembru ?

  • tool
  • 19. Decembar,  2009

Зашто не:)

Zanima me da li student koji je upisao fakultet i na budžetu je, a već je bio student na budžtu, ali na drugom fakultetu ima pravo da konkuriše za dom i ima l šanse da ga dobije?

Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)