Studentski seminar, 24. maj 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u petak, 24. maja 2024. godine sa početkom u 12 časova.
 
Predavač: Isidora Rapajić, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: KAPILARNI USPON U CEVI PROMENLjIVOG POPREČNOG PRESEKA
 
Apstrakt:
Vošburnova jednačina je model koji ima široku primenu u analizi kapilarnog tečenja. Može se izvesti iz zakona održanja količine kretanja u integralnom obliku, za nestišljive i viskozne fluide. Pokazano je da je rešenje Vošburnove jednačine ograničeno i da se ravnotežna visina dostiže monotono ili oscilatorno, u zavisnosti od vrednosti kritičnog parametra. Na ovom predavanju, biće prikazano proširenje Vošburnovog modela uvođenjem promenljivog poprečnog preseka cevi. Smatra se da važi uslov o neproklizavanju na granici uz pretpostavku o Poazjeovom strujanju. Nakon skaliranja jednačine, definisani su uslovi pod kojima se određeni efekti (gravitacioni, inercijalni ili viskozni) mogu zanemariti.
 
 
Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/CihYM6Nratzix7c8G/uJmcdEJs4INWQ8MEoLVzHRGxbfbBEWSBMwXBYcymVoj

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/M4zcEwxkzy5PqNS73Nažalost nije moguće ostaviti komentar.