Seminar za veštačku inteligenciju, 21 februar 2024.

Naredni sastanak Seminara biće održan onlajn u sredu, 21. februara 2024. sa početkom u 19 časova.
 
Predavač: Mirjana Ivanović, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, Katedra za računarske nauke
 
Naslov predavanja: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA - RODNA RAVNOPRAVNOST I ETIČKI ASPEKTI
 
Apstrakt:
 
Trenutno, istraživanja u oblasti veštačke inteligencije prvenstveno vode muškarci, te je jasno izražena rodna nejednakost. Na svetskom nivou žene čine samo 22% istraživača koji rade u oblasti veštačke inteligencije. S druge strane veštačka inteligencija oblikuje rodne odnose, stvarajući nove izazove i mogućnosti i za žene. Da bi njihov lični razvoj i profesionalni rast bili u potpunosti integrisani, više žena treba da učestvuje u dizajnu, implementaciji, i evaluaciji metoda i pristupa u mašunskom učenju i tehnologijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji. Samo smisleno uključivanje žena u svim fazama bi trebalo da rezultira politikama i tehnologijama koje digitalnu jednakost pretvaraju u stvarnost. Muškarci i žene treba da budu saveznici i da proaktivno deluju kako bi veštačka inteligencija bila bolja za sve.
Izazovi veštačke inteligencije u vezi sa rodnim aspektima su višeslojni i biće razmatrani u prezentaciji.
+ Dizajn. Žene treba da imaju aktivnu ulogu u oblikovanju nove generacije tehnologija, tako da se ne reprodukuju stereotipi i uzima u obzir različitosti.
+ Primena takvih tehnologija i direktni društveni/ekonomski/politički uticaj koje će veštačka inteligencija imati u pokušaju smanjenja rodne neravnopravnost.
+ Strategije koje doprinose smanjenju rodne neravnopravnosti i stereotipa kao i njihov uticaj na budućnost rada i mogućnosti napredovanja za žene u domenima veštačke inteligencije. Sistemi mašinskog učenja i veštačke inteligencije nude mogućnosti da se popravi pristrasnost i da se izgrade društva koja uključuju viši stepen rodne ravnopravnosti.
+ Sve ovo povlači za sobom i određene etičke dileme koje društvo mora da razmatra i reši na dobrobit svih.

Napomena: Registraciona forma za učešće na Seminaru je dostupna na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/CW5nJWDSEZDj7p32p

Ukoliko želite samo da pratite predavanje bez mogućnosti aktivnog učešća, prenos je dostupan na linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/4LNW8WtML7rLKojoz



Nažalost nije moguće ostaviti komentar.