Seminar za simplektičku topologiju, 28. decembar 2023.

Naredni sastanak Seminara biće održan u četvrtak, 28. decembra 2023. godine, u sali 840 Matematičkog fakulteta sa početkom u 14 časova.

Predavač: Filip Živanović, Simons Center for Geometry and Physics, Stony Brook

Naslov predavanja: FILTRACIJE NA KOHOMOLOGIJI INDUKOVANE FLOROVOM TEORIJOM

Detaljnije: U ovom predavanju bavićemo se simplektičkim mnogostrukostima koje dopuštaju pseudoholomorfne C*-dejstva i koje su sopstvene iznad konveksne baze. Primeri ovih prostora uključuju simplektične redukcije od R^2n, kao što su toričke mnogostrukosti i mnoge rezolucije singulariteta. Objasniću kako Florova teorija konstruisana pomoću ovih C*-dejstava indukuje filtraciju na (kvantnoj) kohomologiji ovih mnogostrukosti, dobijene kao tip spektralne invarijante. Činjenica da potiču iz C*-dejstva čini ih donekle izračunljivim u praksi, što ćemo videti kroz primere. Ako vreme dozvoli, uporedićemo ovu filtraciju sa drugim poznatim filtracijama koje postoje na kohomologiji ovih prostora. Tema ovog predavanja je zasnovana na zajedničkom radu sa Aleksandrom Riterom.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.