Odeljenje za matematiku, 30. jun 2023.

Najavljeno predavanje se odloženo za početak jeseni. Novi termin će biti blagovremeno objavljen.

 

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 30. juna 2023, u sali 301f Matmatičkog instituta SANU sa početkom u 14.15.

Predavač: Luka Milićević, Matematički institut SANU

Naslov predavanja: PRIBLIŽNI KVADRATNI VARIJETETI

Apstrakt: Prvi netrivijalan rezultat o približnim algebarskim strukturama u aditivnoj kombinatorici je Frajmanova teorema. U kontekstu Furijeove analize višeg reda, sledeća opštija verzija te teoreme pojavljuje se prirodnije: kada god skup A F_ p^n ima bar c|A|^3 aditivnih četvorki, onda postoji potprostor U, veličine |U| O _ c(|A|), takav da je |U A| Ω _ c(|A|). (Kao što je uobičajeno, pod aditivnom četvorkom nazivamo četvorku elemenata (a_1, a_2, a_3, a_4) (F _ p^n)^4 takvu da je a_1 + a_2 = a_3 + a_4.) Dakle, o skupu A sa ovim svojstvom možemo razmišljati kao o približnom potprostoru. Motivisani drugim približnim algebarskim strukturama koje se pojavljuju u Furijeovoj analizi višeg reda, u ovom predavanju ćemo se baviti kvadratnom verzijom ove teoreme. Naime, razmatraćemo koji bi to kombinatorni uslovi bili adekvatni za definiciju približnih kvadratnih varijeteta, a koji bi nam pritom omogućili da dokažemo kvadratnu Frajmanovu teoremu.

Napomena: Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko linka:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV

Registraciona forma je dostupna na:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7NNažalost nije moguće ostaviti komentar.