Preliminarni zahtev za priznavanje ispita prilikom upisa po posebnim uslovima

Odluka o posebnim slučajevima upisa (bez prijemnog ispita)

Kandidati koji su zainteresovani za upis nekog od studijskih programa koje realizuje Matematički fakultet, po posebnim uslovima predviđenim čl. 96 Statuta Univerziteta u Beogradu, u periodu od 11. novembra 2021. do 31. maja 2022. godine mogu podneti preliminarni zahtev o proceni broja priznatih ispita i ESPB.

Prilikom podnošenja preliminarnog zahteva, kandidati moraju da uplate 8 000 dinara za izdavanje preliminarnog rešenja. Za svaki studijski program Matematičkog fakulteta treba podneti odvojen preliminarni zahtev i za svaki podneti zahtev potrebno je izvršiti posebnu uplatu.

Detalji procedure izdavanja preliminarnog rešenja dati su u sledećem dokumentu.

Odluka o preliminarnom priznavanju ispita

Preliminarni zahtev se podnosi elektronski popunjavanjem formulara.

U slučajevima kada je moguć upis po posebnim uslovima, za svaki preliminarni zahtev izdaje se preliminarno rešenje koje sadrži procenu broja priznatih predmeta i ESPB, i procenu dužine trajanja željenih studija. Preliminarno rešenje je informativnog karaktera i predstavlja preporuku Nastavno naučnom veću Matematičkog fakulteta i Komisiji za priznavanje ispita prilikom donošenja konačnog rešenja, jedino u slučaju da kada su istovetni podaci iz preliminarnog i zvaničnog zahteva.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.