Одељење за математику, 1. јул 2022.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 1. јула 2022, са почетком у 14.15 часова у сали 301ф МИ САНУ.

Предавач: Бранкица Поткоњак Лукић, Министарство одбране Србије

Наслов предавања: ПРИМЕНА ТЕОРИЈЕ ДЕТЕРМИНИСТИЧКОГ ХАОСА НА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ ПОСЛЕ ХЛАДНОГ РАТА

Апстракт:
Унапређујући научне домете класичне физике, теорија детерминистичког хаоса која се бави квалитативним изучавањем нестабилног апериодичног понашања у детерминистичким нелинеарним динамичким системима, поседује потенцијал да повеже различите научне области и омогући истраживање засновано на специфичним теоријским моделима и математичким алатима који се примењују како у природним тако све више и у друштвеним наукама. Уважавајући системски приступ и нелинеарност као инхерентну одлику понашања отворених и динамичких система реалног света, ова теорија своју примену налази и у истраживању и утврђивању стварне природе и динамике процеса који се догађају у оквиру међународних односа, што се, пре свега, односи на кризе и оружане сукобе. Истраживање примене теорије детерминистичког хаоса на међународне односе у постхладноратовском периоду примарно је фокусирано на безбедносни аспект међународних односа, као један од важних домена истраживања науке о међународним односима. Налази указују на потребу преиспитивања и осавремењавања постојећег традиционалног оквира истраживања у овој области кроз уклапање у оквире модерне науке. Усвајањем нових сазнања из других научних дисциплина и ширењем теоријског и методолошког оквира истраживања друштвених феномена створио би се основ и отворио простор за превазилажење постојећих слабости и унапређење изграђености науке о међународним односима, а тиме и за решавање многих актуелних, али и даље недовољно или неадекватно истражених проблема. У том контексту, налази истраживања нуде аргументацију за неоснованост критика које се износе на рачун теорија међународних односа због немогућности да на адекватан начин објасне и предвиде будуће стање међународног система. Сагледавајући међународну стварност са аспекта који није уобичајен у друштвеним наукама и применом истраживачког приступа примереног савременим трендовима у науци, отворена су одређена питања у вези са даљим развојем науке о међународним односима, сугеришући потребу интердисциплинарног приступа и остваривања ближе сарадње са другим наукама и дисциплинама. Инкорпорирање достигнућа теорије детерминистичког хаоса у основне поставке науке о међународним односима и у теорије међународних односа допринело би њиховом употпуњавању и уклапању у савремене научне токове.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести