Стандарди за докторске дисертације

Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија и представља самостални и оригинални научноистраживачки рад кандидата у одговарајућој научној области или више научних области. Студент докторских студија стиче право да пријави докторску дисертацију када испуни услове и положи испите предвиђене студијским програмом. Право да пријави докторску дисертацију има и лице које је стекло академски назив магистра наука према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године.

Лице које одбрани докторску дисертацију стиче научни назив „доктора наука“ (PhD) у одговарајућој научној области. Промоција доктора наука је јавни свечани чин којим ректор Универзитета јавно проглашава кандидата који је одбранио докторску дисертацију за доктора наука у одговарајућој области.

СТАНДАРДНИ ОБЛИК И САДРЖАЈ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ КОЈА СЕ БРАНИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

а)    СТАНДАРДИ ОБЛИКОВАЊА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

б)  ПРИЛОЗИ

У циљу адекватног похрањивања докторске дисертације у Дигитални репозиторијум Универзитета у Београду, у складу са начелом отвореног приступа научном знању, обавезни саставни део дисертације су и следећи прилози.

  • Потписана изјава о ауторству, којом се тврди да у докторској дисертацији нема делова којима се нарушавају ауторска права других особа - Прилог 1
  • Потписана изјава да су обе верзије, штампана и електронска, истоветне - Прилог 2
  • Потписана изјава којом се овлашћује Универзитетска библиотека "Светозар Марковић" да дисертацију чува у Дигиталном репозиторијуму Универзитета у Београду и да је учини доступном јавности, под условима дефинисаним лиценцом за коју се аутор одлучи - Прилог 3. Овај поступак се примењује за све захтеве који се Универзитету достављају  од 01. маја 2012. године.

Ове изјаве додају се на крају дисертације, иза биографије аутора, и у штампаној и у електронској верзији.

ц) РЕПОЗИТОРИЈУМ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА У ВИРТУЕЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Докторске дисертације након одбране се такође чувају у Виртуелној библиотеци Математичког факултета  http://elibrary.matf.bg.ac.rs .
Опис колекције докторских дисертација Виртуелне библиотеке са упутством за докторанте

Закључак Сената у вези са продужењем пријаве докторске тезе по старом програму

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести