Математика (акр.2009)

Докторске студије студијског програма математика

  • Дужина студија: 3 године (6 семестара)
  • Укупан број ЕСПБ: 180
  • Након завршетка докторских студија стиче се научни назив Доктор математичких наука.

1. Година

1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 1  4+6  9
2. Изборни предмет 2  4+6  9
3. Израда докторске дисертације
 0+0  12
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 3  4+6  9
2. Изборни предмет 4  4+6  9
5. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


2. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 5  4+6  9
2. Изборни предмет 6  4+6  9
3. Израда докторске дисертације  0+0  12
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Изборни предмет 7  4+6  9
2. Специјални курс 1
 4+6  9
5. Израда докторске дисертације  0+0  12
Укупно  40  60


3. Година


1. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 1  0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
2. Семестар
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Научно-истраживачки рад 2
 0+20  4
2. Израда докторске дисертације  0+0  26
Укупно  40  60СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА - М3
  Предмет Часови
ЕСПБ
1. Алгебра 4
4+6 9
2. Универзална алгебра
4+6 9
3. Комутативни прстени
4+6 9
4. Прстени и модули
4+6 9
5. Алгебарска геометрија
4+6 9
6. Хомолошке методе у алгебри
4+6 9
7. Модел-теоретска алгебра
4+6 9
8. Некомутативна алгебра
4+6 9
9. Увод у Хопфове алгебре
4+6 9
10. Дискретна математика
4+6 9
11. Увод у теорију репрезентација
4+6 9
12. Теорија бројева
4+6 9
13. Специјални курс - Алгебра
4+6 9
14. Анализа 4
4+6 9
15. Комплексна анализа
4+6 9
16. Теорија многострукости
4+6 9
17. Глобална анализа
4+6 9
18. Симплектичке многострукости
4+6 9
19. Хардијеви и Бергманови простори
4+6 9
20. Целе функције 4+6 9
21.
Интегрални оператори 4+6
9
22.
Интерполација оператора 4+6
9
23.
Матрична анализа
4+6
9
24. Алгебре оператора 4+6
9
25.
Некомутативна динамика и геометрија 4+6
9
26.
Спектрална теорија 4+6
9
27.
Хармонијска анализа
4+6
9
28.
Квазиконформна и хармонијска пресликавања
4+6
9
29.
Диференцијални оператори 4+6
9
30.
Псеудодиференцијални оператори
4+6
9
31.
Компактни и несамоконjуговани оператори 4+6
9
32.
Банахове алгебре 4+6
9
33.
Линеарни тополошки простори 4+6
9
34.
Теорија дистрибуција 4+6
9
35.
Функционална анализа 4+6
9
36.
Нелинеарна функционална анализа 4+6
9
37.
Стабилност решења обичних диференцијалних једначина 4+6
9
38.
Квалитативна анализа обичних диференцијалних једначина
4+6
9
39.
Комплексни динамички системи 4+6
9
40.
Асимптотска анализа 4+6
9
41.
Теорија непокретне тачке 4+6
9
42.
Геометријска теорија функција 4+6
9
43.
Специјални курс - Анализа 4+6
9
44.
Риманова геометрија А 4+6
9
45.
Риманова геометрија Б 4+6
9
46.
Групе у геометрији А 4+6
9
47.
Групе у геометрији Б 4+6
9
48.
Нееуклидске геометрије
4+6
9
49
Правилни политопи
4+6
9
50.
Геометрија дискретних група 4+6
9
51.
Комплексне многострукости 4+6
9
52.
Анализа на многострукостима 4+6
9
53.
Спектрална геометрија 4+6
9
54.
Диференцијална геометрија векторских раслојења 4+6
9
55.
Диференцијално геометријске методе у статистици 4+6
9
56.
Дискретна диференцијална геометрија 4+6
9
57.
Геометрија у информатици 4+6
9
58.
Геометријско моделовање у индустрији и дизајну 4+6
9
59.
Групе симетрија 4+6
9
60.
Групе трансформација 4+6
9
61.
Хомогени простори 4+6
9
62.
Репрезентације Лијевих група и алгебри 4+6
9
62.
Симплектичка геометрија 4+6
9
64.
Стохастичка диференцијална геометрија 4+6
9
65.
Теорија подмногострукости
4+6
9
66.
Специјални курс - Геометрија 4+6
9
67.
Теорија модела 4+6
9
68.
Теорија израчунљивости 4+6
9
69.
Теорија доказа 4+6
9
70.
Теорија скупова
4+6
9
71. Математичка логика у рачунарству 4+6
9
72.
Некласичне логике
4+6
9
73.
Теоријско рачунарство 4+6
9
74.
Теорија аутомата и формалне граматике
4+6
9
75.
Булове алгебре 4+6
9
76.
Апликативне логичке теорије 4+6
9
77.
Нестандардна анализа 4+6
9
78.
Специјални курс – Математичка логика и теоријско рачунарство 4+6
9
79.
Одабрана поглавља теорије екстремалних проблема
4+6
9
80.
Нумеричка анализа 3 4+6
9
81.
Методе коначних елемената са применама 4+6
9
82.
Методе коначних разлика 4+6
9
83.
Теорија апроксимација са применама 4+6 9
84.
Теорија игара 4+6
9
85.
Методе регуларизације 4+6
9
86.
Дискретна оптимизација 4+6 9
87.
Понтрјагинов принцип максимума 4+6
9
88.
Теорија локацијских проблема са применама 4+6
9
89.
Метахеуристичке методе
4+6
9
90.
Спектрална теорија графова са применама 4+6
9
91.
Алгоритми на графовима и њихове примене 4+6
9
92.
Комбинаторна теорија графова са применама 4+6
9
93.
Специјални курс – Примењена математика
4+6
9
94.
Алгебарска топологија 4+6
9
95.
Диференцијална топологија 4+6 9
96.
Тополошка комбинаторика 4+6 9
97.
Дискретна и рачунарска топологија 4+6
9
98.
Простори функција 4+6
9
99.
ПЛ топологија 4+6
9
100.
К - теорија 4+6
9
101.
Векторска раслојења и карактеристичне класе 4+6
9
102.
Теорија хомотопије 4+6
9
103.
Ниско димензиона топологија 4+6
9
104.
Кохомологија група 4+6
9
105.
Спектрални низови 4+6
9
106.
Одабрана поглавља из опште топологије 4+6
9
107.
Одабрана поглавља из алгебарске топологије 4+6
9
108.
Кохомолошке операције 4+6
9
109.
Теорија кобордизама 4+6
9
110.
Теорија Морса 4+6
9
111.
Еквиваријантне топологије и примене 4+6
9
112.
Специјални курс – Топологија 4+6
9
113.
Математичка статистика 4+6
9
114.
Теорија случајних процеса 4+6
9
115.
Теорија поузданости 4+6
9
116.
Теорија масовног опслуживања 4+6
9
117.
Спектрална теорија случајних процеса 4+6
9
118.
Гаусови случајни процеси 4+6
9
119.
Стационарни случајни процеси 4+6 9
120.
Анализа временских серија 4+6
9
121.
Статистика случајних процеса 4+6
9
122.
Стохастичке диференцијалне једначине 4+6
9
123.
Стохастичка финансијска математика 4+6
9
124.
Тестирање статистичких хипотеза 4+6
9
125.
Линеарни статистички модели 4+6
9
126.
Непараметарска статистика
4+6
9
127.
Теорија информација 4+6
9
128.
Теорија кодирања 4+6
9
129.
Ергодичка теорија 4+6
9
130.
Стохастичка анализа 4+6
9
131.
Вероватносне мере у метричким просторима 4+6
9
132.
Теорија екстремних вредности 4+6
9
133.
Теорија ризика 4+6
9
134.
Специјални курс – Вероватноћа и статистика 4+6 9
135.
Механика флуида 4+6
9
136.
Интеграбилни динамички системи и солитони 4+6
9
137.
Динамика система тела 4+6
9
138. Теорија учења и наставе са историјом школских и педагошких идеја 4+6 9
139. Методологија истраживања у настави математике и рачунарства са практикумом 4+6 9
140. Интернет и софтвер у образовању 4+6 9

НАПОМЕНА: Студент може изабрати и предмет са неког другог одговарајућег акредитованог студијског програма Факултета, као и предмет акредитованог студијског програма докторских студија неког другог факултета, сходно Правилнику о стручном усавршавању студената.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести