Struktura ispita i način bodovanja

Poeni na ispitu (max 100) se ostvaruju kroz predispitne obaveze i završni ispit.

Predispitne obaveze:

1. kolokvijum (40 poena).

Da bi pristupio polaganju završnog ispita, student mora da spuni najmanje 40% predispitnih obaveza (16 poena).

Završni ispit se sastoji od:

1. pismenog dela (20 poena),

2. usmenog dela-teorijski test (40 poena).

Da bi položio završni ispit, student mora osvojiti najmanje 40% od maksimalnog broja poena na usmenom ispitu, odnosno teorijskom testu (16 poena) i 40% od maksimalnog broja poena na pismenom ispitu (8 poena).

Student je položio ispit ukoliko na predispitnim obavezama i završnom ispitu ostvari 51 i više poena.

Napomena: Sadržaj kursa (predavanja + vežbe) čini celinu, tako da se u svim elementima koji utiču na formiranje ocene (test, kolokvijum, završni ispit) proverava materijal obradjen i na predavanjima i na vežbama.


Tekući kursevi