Статистички софтвер 3

Курс обухвата израду три семинарска рада, два као предиспитне обавезе и један као испитну обавезу. Радови треба да садрже теоријску основу и практични део, који обухвата велики број примера урађених у статистичком програму R. Потребно је да примери буду оргинални и самостално урађени.

Сваки рад треба да има почетну страну, теоријски део, као и списак литературе. Кодови примера могу бити додати након теоријског дела, али их је неопходно слати и у .R фајлу са детаљним коментарима.

Радови се шаљу на marijar@matf.bg.ac.rs у виду једног .pdf фајла и једног .R фајла (све примере ставити у један фајл раздвојене са неколико нових редова).


Текући курсеви