Početna

    

CV in English           Bibliography


prof. dr Zorica Stanimirović


Katedra za Numeričku matematiku i optimizaciju

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Adresa: Studentski trg 16,  11000 Beograd, Srbija

Telefon:  +381 11 2027 801, Email: zoricast[at]matf.bg.ac.rs

Kabinet: 829, Studentski trg 16, Jagićeva kabinet 7

Termini za konultacije: ponedeljak 13-14h, četvrtak 17-18h na Studentskom trgu (kab. 829, V sprat). Dolazak na konsultacije treba najaviti mailom bar dan ranije.

 Biografija                                   

 • Diplomirala na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu (smer Numerička matematika i  optimizacija), u septembru 2000;
 • Magistarsku tezu pod nazivom: "Rešavanje nekih diskretnih lokacijskih problema primenom genetskih algoritama", odbranila  2004. na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u  Beogradu
 • Doktorsku tezu pod nazivom: "Genetski algoritmi za rešavanje nekih NP-teških hab lokacijskih problema" odbranila 2007. na Matematičkom fakultetu, Univerzitet u  Beogradu


Stručna biografija

 • Od 2008. docent na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • Od 2014. vanredni profesor na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju, Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Od 2008-2014. prodekan za nauku MAtemati;kog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Od 2000. do 2005. asistent na Matematičkom fakultetu na Katedri za numeričku matematiku i optimizaciju, Univerzitet u  Beogradu. U tom periodu izvodila sam nastavu (računske vežbe) na sledećim kursevima:
  • Uvod u numeričku matematiku
  • Analitička geometrija
  • Distribucije i parcijalne jednačine
  • Diferencijalne jednačine
  • Diferencijalne i integralne jednačine
 • od 2000. do 2002. asistent na Hemijskom fakuletu, Univerzitet u Beogradu, na kursu Matematika
 • od 2001. do 2007.  asistent na Fizičkom fakuletu, Univerzitet u Beogradu, na kursevima:
  • Matematika 1
  • Parcijalne diferencijalne jdnačine
 • od 2001. do 2003. asistent na Ekonomskom fakuletu, Univerzitet u Beogradu, na kursu Matematika
 • Od 2008. do sada držala sam predavanja na kursevima: 

                   Uvod u organizaciju računara

                   Naučna izračunavanja

                   Uvod u numeričku matematiku

                   Matematičko programiranje i optimizacija

                   Nelinearno programiranje

                   Verovatnoća i statistika

                   Teorija uzoraka

 • Od 2008. do sada prodekan za nauku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Koordinator tekućeg međunarodnog TEMPUS IV projekta 144703-TEMPUS-1-2008-1-BATEMPUS-JPCR (See Doctoral Studies in Computer Science) 2008-2011.
  http://www.matf.bg.ac.rs/projekat/105/tempus-projekti/

Tekući kursevi