Sastanak Odeljenja za matematiku, 5. novembar 2010.

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 5.11.2010. u 14 časova, u sali 2 SANU.

Predavač: Prof. Dragoš Cvetković, Matematički institut SANU

Naziv predavanja: SPEKTRALNA TEORIJA GRAFOVA ZASNOVANA NA NENEGATIVNOJ LAPLASOVOJ MATRICI

Sadržaj: Neka je G graf sa čvorovima 1,2,.,n.  Nenegativna Laplasova matrica (signless Laplacian) Q grafa  G je kvadratna matrica reda n gde je element na poziciji (I,j) jednak 1 ako su čvorovi i i j susedni, 0 ako su nesusedni i jednak stepenu  d(i) čvora i ako je i=j.  U jednom radu iz 2005. godine sam se založio za zasnivanje spektralne teorije grafova pomoću matrice Q koja je pre toga malo proučavana u literaturi.  Odziv istraživača je bio veoma veliki tako da smo kolega Slobodan Simić i ja objavili 2009 - 2010. godine seriju od tri rada sa zajedničkim naslovom "Towards a spectral theory  of graphs based on the signless Laplacian". Na predavanju će biti izložene osnove nove spektralne teorije grafova.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)