Odeljenje za matematiku, 1. jul 2022.

Naredni sastanak Seminara biće održan u petak, 1. jula 2022, sa početkom u 14.15 časova u sali 301f MI SANU.

Predavač: Brankica Potkonjak Lukić, Ministarstvo odbrane Srbije

Naslov predavanja: PRIMENA TEORIJE DETERMINISTIČKOG HAOSA NA MEĐUNARODNE ODNOSE POSLE HLADNOG RATA

Apstrakt:
Unapređujući naučne domete klasične fizike, teorija determinističkog haosa koja se bavi kvalitativnim izučavanjem nestabilnog aperiodičnog ponašanja u determinističkim nelinearnim dinamičkim sistemima, poseduje potencijal da poveže različite naučne oblasti i omogući istraživanje zasnovano na specifičnim teorijskim modelima i matematičkim alatima koji se primenjuju kako u prirodnim tako sve više i u društvenim naukama. Uvažavajući sistemski pristup i nelinearnost kao inherentnu odliku ponašanja otvorenih i dinamičkih sistema realnog sveta, ova teorija svoju primenu nalazi i u istraživanju i utvrđivanju stvarne prirode i dinamike procesa koji se događaju u okviru međunarodnih odnosa, što se, pre svega, odnosi na krize i oružane sukobe. Istraživanje primene teorije determinističkog haosa na međunarodne odnose u posthladnoratovskom periodu primarno je fokusirano na bezbednosni aspekt međunarodnih odnosa, kao jedan od važnih domena istraživanja nauke o međunarodnim odnosima. Nalazi ukazuju na potrebu preispitivanja i osavremenjavanja postojećeg tradicionalnog okvira istraživanja u ovoj oblasti kroz uklapanje u okvire moderne nauke. Usvajanjem novih saznanja iz drugih naučnih disciplina i širenjem teorijskog i metodološkog okvira istraživanja društvenih fenomena stvorio bi se osnov i otvorio prostor za prevazilaženje postojećih slabosti i unapređenje izgrađenosti nauke o međunarodnim odnosima, a time i za rešavanje mnogih aktuelnih, ali i dalje nedovoljno ili neadekvatno istraženih problema. U tom kontekstu, nalazi istraživanja nude argumentaciju za neosnovanost kritika koje se iznose na račun teorija međunarodnih odnosa zbog nemogućnosti da na adekvatan način objasne i predvide buduće stanje međunarodnog sistema. Sagledavajući međunarodnu stvarnost sa aspekta koji nije uobičajen u društvenim naukama i primenom istraživačkog pristupa primerenog savremenim trendovima u nauci, otvorena su određena pitanja u vezi sa daljim razvojem nauke o međunarodnim odnosima, sugerišući potrebu interdisciplinarnog pristupa i ostvarivanja bliže saradnje sa drugim naukama i disciplinama. Inkorporiranje dostignuća teorije determinističkog haosa u osnovne postavke nauke o međunarodnim odnosima i u teorije međunarodnih odnosa doprinelo bi njihovom upotpunjavanju i uklapanju u savremene naučne tokove.Nažalost nije moguće ostaviti komentar.