Program simpozijuma 'MATEMATIKA I PRIMENE' - osvrt 30 godina unazad, 28-29. maj 2010.

Prva sekcija, petak 28. maj, sala 706

Predsedavajući: prof. dr Miodrag Mateljević, dekan Matematičkog fakulteta

10:00 - 10:15 Otvaranje simpozijuma – akademik Nikola Hajdin
10:15 - 10:45 Predavač:
prof. dr Žarko Mijajlović
Tema:
Razvoj srpske matematike do Drugog svetskog rata
10:45 - 11:00 Predavač:
akademik Mileva Prvanović
Tema:
Sećanje na prof. Miloša Radojčića i prof. Jovana Karamatu
11:00 - 11:30 Predavač:
prof. dr Miodrag Mateljević
Tema:
Matematički fakultet – osvrt na poslednjih 40 godina
11:30 - 12:00 PAUZA ZA KAFU

Druga sekcija, petak 28. maj, sala 706

Predsedavajući: prof. dr Aleksandar Lipkovski

12:00 - 12:30 Predavač:
Dr Antti Rasila, Senior Research Fellow, Institute of Mathematics, Aalto University
Tema:
Numerical computation of moduli of rings and quadrilaterals
Autor(i):
Harri Hakula, Antti Rasila, Matti Vuorinen
Apstrakt:
Methods for the numerical computation of the conformal moduli of quadrilaterals and ring domains are discussed. We present a new hp-FEM algorithm for the solution of this problem. Several numerical results and experiments are reported. Applications to numerical conformal mappings are also considered.
Ključne reči:
conformal modulus, finite element method, numerical conformal mappings, quasiconformal mappings
12:30 - 12:50
Predavač:
prof. dr Miodrag Živković, Matematički fakultet
Tema:
Franklova hipoteza za skupove od 12 elemenata
Autor(i):
Bojan Vučković, Miodrag Živković

Apstrakt:
Prema Franklovoj hipotezi za svaku familiju podskupova zatvorena za uniju postoji elemenat sadržan u bar polovini podskupova iz familije. Primenom računara dokazano je da je Franklova hipoteza tačna za familije podskupova skupa od 12 elemenata.

Ključne reči:
Franklova hipoteza

12:50 - 13:10 Predavač:
doc. dr Dragana Todorić, Matematički fakultet
Tema:
Groebner basis and applications
Autor(i):
Dragana Todorić

Apstrakt:

The basic algorithm and its applications will be given. Some of the numerous extensions and the corresponding examples will be described.


Ključne reči:

Groebner basis

13:10 - 13:30 PAUZA
13:30 - 13:50 Predavač:
doc. dr Vladimir Božin, Matematički fakultet
Tema:
Kvazikonformna harmonijska preslikavanja između domena sa regularnom granicom
Autor(i):
Vladimir Božin, Miodrag Mateljević

Apstrakt:

Pokazaćemo da su kvazikonformna harmonijska preslikavanja između domena sa C1α granicom kolipšicova. Dokaz koristi nov pristup preko teoreme Gering-Ozguda.

13:50 - 14:10 Predavač:
mr Sonja Vidojević
Tema:
Statističko modelovanje radio posmatranja Pirsonovim sistemom distribucija
Autor(i):
S. Vidojević, A. Zaslavsky, M. Maksimović, O. Atanacković, S. Hoang, M. Dražić

Apstrakt:
Međuplanetni snopovi elektrona, stvoreni prilikom koronalnog izbacivanja mase sa Sunca i flerova, su nestabilni u sunčevom vetru i generišu Langmuir-ove oscilacije na lokalnoj plazmenoj frekvenciji f ili njenom harmoniku 2f. Statistički su analizirana radio posmatranja u opsegu od 4 - 256kHz obavljena pomoću skupa instrumenata WAVES na satelitu Wind. Za analizu je izdvojen uzorak od 36 događaja. Posle uklanjanja pozadinskog zračenja koje čine termalni šum, erupcije tipa Lat{III, i galaktičko pozadinsko zračenje, preostali signal je modelovan Pirsonovim sistemom distribucija verovatnoće (Pearson, 1895). Parametri Pirsonovih distribucija su računati pomoću dva metoda: metodom momenata i metodom maksimalne verodostojnosti. Pokazali smo da distribucija gustine spektralne snage Langmuir-ovih oscilacija pripada trima tipovima Pirsonovih distribucija: tipu I, IV i VI. Pri određivanju kvaliteta modela, standardni statistički testovi su pokazali da u svim razmatranim događajima Pirsonov sistem distribucija bolje modeluje posmatranja nego Gausova distribucija. Dobijeni rezultat je u suprotnosti sa teorijom stohastičkog rasta (Robinson, 1992) koja predviđa log-normalnu distribuciju gustine spektralne snage Langmuir-oih oscilacija. Analiza neodređenosti rezultata takođe ide u prilog primeni Pirsonovog sistema distribucija za modelovanje ovakvih događaja.

Ključne reči:
Sunčev vetar, Radio erupcije, Sistem Pirsonovih distribucija

Treća sekcija, subota 29. maj, sala 706

Predsedavajući: mr Miljan Knežević

10:00 - 10:30 Predavač:
prof. dr Dušan Tošić, Matematički fakultet
Tema:
Istorija srednjoškolskog obrazovanja iz informatike i računarstva u Srbiji
Autor(i):
Dušan Tošić
10:30 - 10:50 Predavač:
dr Vojislav Andrić, profesor univerziteta
Tema:
Motivacija za učenje matematike
Autor(i):
Vojislav Andrić

Apstrakt:
U vremenima u kojima živimo i u kojima je mnogo mogućnosti za racionalno i isto toliko mogućnosti za neracionalno korišćenje slobodnog vremena mladih, motivacija za učenje je sigurno jedan od najvažnijih nastavnih problema uopšte. Posebno pitanje je motivacija za učenje matematike, jer savladavanje matematičkih sadržaja je specifično, složeno, zahteva kontinuiran rad i stalno praćenje ishoda uloženog truda. Cilj ovog saopštenja je, da u okviru raspoloživog vremena, ukaže na neke aspekte motivacije mladih za učenje matematike. Posebna pažnja će biti posvećena ulozi nastavnika, uticaju porodice i društvenog okruženja, kao i ostalih faktora na motivaciju učenika za učenje matematike. U zaključnim razmatranjima izložiće se i jedan broj predloga za bolju motivaciju pri učenju matematike.

Ključne reči:
matematika, učenje, motivacija, nastavnik

10:50 - 11:00 PAUZA
11:00 - 11:15 Predavač:
Aleksandra Rosić, profesor matematike, specijalista nastave matematike
Tema:
O konveksnim funkcijama i jednom zadatku sa PISA testiranja
Autor(i):
Miodrag Mateljević ,Aleksandra Rosić, Marek Svetlik

Apstrakt:
U ovom tekstu razmatra se jedan zadatak višestrukog izbora sa PISA testiranja koje se tiče uspostavljanja veze između oblika rezervoara u koji se konstantnom brzinom uliva tečnost i ponuđenih grafika koji pokazuju kako se visina vodenog stuba u rezervoaru menja tokom vremena. Prikazuju se metode približavanja ovakve vrste zadataka Učenicima osnovne i srednje škole, kao i fakulteta.

Ključne reči:
Funkcionalna zavisnost, konveksnost, Pisa testiranje

11:15 - 11:30 Predavač:
Marek Svetlik
Tema:
Doprinos razvoju funkcionalnog mišljenja s osvrtom na konveksnost
Autor(i):
Miodrag Mateljević, Marek Svetlik

Apstrakt:
Kada se tečnost uliva u rezervoar konstantnom brzinom, tada je funkcija koja predstavlja zavisnost visine stuba tečnosti od vremena (funkcija visine) konveksna ili konkavna, u zavisnosti od toga kako se nivo tečnosti menja. Kada se brzina promene nivoa tečnosti povećava odnosno smanjuje, funkcija je konveksna odnosno konkavna. Ova ilustrovana iterpretacija važi i opštije, naime mi ćemo pokazati da ako je data strogo rastuća konveksna (konkavna) neprekidna funkcija onda postoji rezervoar takav da je funkcija visine jednaka datoj funkciji.(Ova činjenica nam se čini kao novi rezultat). Takođe se nadamo, da bi ovo mogao biti primer istraživačkog rada za odlične studente.

Ključne reči:
monotonost, konveksnost, diferencijalni i integralni račun

11:30 - 11:45 Predavač:
Mladen Stamenković, Matematički fakultet
Tema:
E-Learning: budućnost ili sadašnjost?
Autor(i):
Mladen Stamenković, Zorica Stanimirović, Nemanja Bibić, Vladislav Radak

Apstrakt:
U izlaganju će biti napravljen osvrt na učenje uz pomoć elektronskih sredstava i medija (elearning) i pregled dosadašnje prakse u svetu. Analiziraćemo trenutnu situaciju u Srbiji kada je reč o upotrebi informacionih tehnologija u edukativne svrhe. Predstavićemo sajt www.eskola.tv na kome se nalaze virtuelni časovi za prripremu učenika osmog razreda osnovne škole za polaganje prijemnog ispita. Takođe će biti predstavljeni rezultati testiranja na učenicima koji su koristili sajt kao pomoćno sredstvo za učenje i njihove utiske o e-školi.

Ključne reči:
e-learning, informacione tehnologije, e-škola, prijemni ispit

11:45 - 12:00 Predavač:
Milan Živanović, profesor, Tehnička škola, Bajina Bašta
Tema:
Pitagorac, sajt za nastavu matematike

Autor(i):

Milan Živanović

Apstrakt:
U saopštenju će biti predstavljen sajt Pitagorac, sa sadržajima za nastavu matematike na svim nivoima školovanja. Cilj je da se napravi široka elektronska baza radova i unapredi saradnja među kolegama iz nastave u srednjim i osnovnim školama.

Ključne reči:
Pitagorac, metodika nastave matematike, istorija matematike

12:00 - 12:10 PAUZA
12:10 - 12:25 Predavač:
prof. dr Milan Jovanović, profesor, Prirodno - matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci
Tema:
Elementarno o konveksnim funkcijama
Autor(i):
Milan Jovanović, Vladimir Jovanović
Apstrakt:
U radu će biti pokazano kako se bez korišćenja  izvoda može ispitati konveksnost svih osnovnih elementarnih funkcija. Osim toga, uz pomoć konveksnih funkcija izvedene su i izvjesne nejednakosti.

Ključne  reči:
konveksne funkcije, nejednakosti
12:25 - 12:35 PAUZA
12:35 - 12:50 Predavač:
doc. dr Vesna Manojlović, Fakultet organizacionih nauka
Tema:
Zlatni presek – veza muzike i matematike
Autor(i):
Vesna Manojlović

Apstrakt:
Veza između muzike i matematike je duboka i raznolika. U radu se posmatra zlatni presek kao element koji povezuje ove dve oblasti.

Ključne reči:
harmonija, zlatni presek, Fibonačijev niz, zlatna proporcija

12:50 - 13:05 Predavač:
Milica Jovanović, profesor matematike
Tema:
Primena poliedara i obrtnih tela u hemiji kao mogući modeli oglednih
Autor(i):
Milica Jovanović

Apstrakt:
Pojam i vrste kristalnih rešetki. Njihova podela prema formiranju poliedarskih formi.Primeri kristalnih rešetki i poređenja sa poprečnim presecima. kristali.

Ključne reči:
Poliedar, kristalna rešetka, poprečni presek, obrtna tela

13:05 - 13:20 PAUZA

Četvrta sekcija, subota 29. maj, sala 706

Predsedavajući: Mladen Stamenković, predstavnik studenata Matematičkog fakulteta u Studenstkom parlamentu Univerziteta u Beogradu

Sekciju će otvoriti Milan Popović, student prorektor Univerziteta u Beogradu

13:20 - 13:35 Predavač:
Aleksandar Đenić, Student Matematičkog fakulteta u Beogradu
Tema:
3Rs Network, rešenje za zaštitu životne sredine
Autor(i):
Aleksandar Đenić, Nikola Marković, Bjanka Milićević, Miloš Đurić, Ivan Pavlović

Apstrakt:
3Rs Network predstavlja niz aplikacija koje treba da pomognu održivosti životne sredine. Ideja je da korisnici pišu članke o proizvodima i njihovim ekološkim osobinama na posebno predviđenom sajtu i kroz Fejsbuk aplikaciju. Te podatke o proizvodu korisnici mogu da vide na svom mobilnom telefonu tako što će uslikati barkodove proizvoda, ili na posebno opremljenim mašinama u radnjama na koje za koje je nakačen barkod skener.

Ključne reči:
Zaštita životne sredine, Reduce, Reuse, Recycle, .NET, ASP.NET, Silverlight, Windows gadget, aplikacije na mobilnom telefonu, Fejsbuk aplikacije, Bar kod

13:35 - 13:50 Predavač:
Aleksandar Smiljković, Student Matematičkog fakulteta u Beogradu
Tema:
Baza za pretraživanje podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu - TOC search
Autor(i):
Aleksandar Smiljković, Marko Milošević, Marko Gogić

Apstrakt:
Baza za pretraživanje podataka o terorizmu i organizovanom kriminalu (Terrorist and Organized Criminal Search Data Base-TOC search), predstavlja softver namenjen istraživačima, analitičarima, studentima i ekspertima za bezbednost. TOC search je dinamični sistem za pretraživanje informacija o terorizmu i organizovanom kriminalu, na globalnom nivou. Osnovni cilj ove baze je da pomogne i olakša rad istraživačima, analitičarima, studentima i svima ostalima u praćenju i proučavanju terorizma i organizovanog kriminala. Pored edukativne uloge, TOC search baza ima značajne primene i u praksi kao dodatna mera zaštite nacionalnih granica. Projekat je nastao kao rezultat saradnje Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu uz podršku George C. Marshal European Center for Security Studies

Ključne reči:
Softver , baza podataka, terorizam, organizovani kriminal, sakupljanje i klasifikovanje podataka

13:50 - 14:05 Predavač:
Miloš Đurić, Student Matematičkog fakulteta u Beogradu
Tema:
Projekat digitalizacije i povezivanja sa multimedijalnom bazom podataka
Autor(i):
Ana Vukadinović, Bojana Mitrović, Igor Valjević, 
Miloš Vojinović, Miloš Đurić

Apstrakt:
Rad  se  bavi  digitalizacijom  različitih  materijala  i  skladištenjem  tih  materijala  u multimedijalnu  bazu.  Opisaćemo  materijale  koji  su  upotrebljeni  za  ovaj  projekat,  kao  i procedure za skeniranje i kreiranje metapodataka. Kroz kratku demonstraciju predstavićemo softver za kreiranje i distribuciju digitalnih kolekcija. Implementiran je veb korisnički interfejs  za  pristup  kolekcijama.  Kreirane  kolekcije  se  mogu  pretraživati  po  nazivima, ključnim  rečima  i  kategorijama,  i  mogu  se  hijerarhijski  pregledati  po  tipovima multimedijalnih podataka.

Ključne reči:
Multimedija, Audio, Video, Tekst, Slike, multimedijalna baza, Pretraga.

14:05 - 14:20 Predavač:
Nikola Milenković, Student Matematičkog fakulteta u Beogradu
Tema:
Upotreba MVP pattern-a u razvoju i testiranju aplikacija
Autor(i):
Nikola Milenković

Apstrakt:
U prezentaciji će biti reči o projektovanju aplikacija koristeći MVP (Model-View-Presenter)dizajn  patern.  Takođe  će  biti  objašnjenje  prednosti  takva  arhitektura  donosi.  Jedna  od prednosti  je  lakše  testiranje  aplikacija (unit  testovima),  druga  je  nezavisnost  delova aplikacije (koriničkog  interfejsa  od  poslovne  logike  i  poslovne  logike  od  podataka). Primer implementacije paterna  je prikazan u vidu WPF aplikacije pod  .NET Framework 4.0 virtuelnom mašinom. Za razvojno okruženje  je odabran Visual Studio 2010 koji pored toga što olakšava dizajniranje i programiranje, ima ugrađen podsistem za testiranje aplikacija.

Ključne reči:

MVP, Unit, Test, projektovanje, visual, studio, aplikacije

14:20 - 14:35 PAUZA
14:35 - 14:50 Predavač:
Aleksandar Đenić, Student Matematičkog fakulteta u Beogradu
Tema:
Organizacija studentskog projekta, Qlab, Matematički fakultet, Beograd
Autor(i):
Aleksandar Đenić, Marko Mladenović

Apstrakt:
Qlab  je  projekat  studenata  matematičkog  fakulteta  da  se  razvije  opensors  alternativa komercijalnom  softveru MATLAB.  Ideja  je  da  se  iskoriste  svi  potencijali Matematičkog fakulteta, kako iz oblasti matematike  tako i iz oblasti programiranja i da se razvije Qlab. Qlab  bi  trebao  da  postane  regularna  zamena  komercijalnom  MATLAB-u  pre  svega  na univerzitetima, koji bi ga po svojim potrebama dalje nadograđivali i usavršavali.

Ključne reči:
Aplikacije  otvorenog  koda,  MATLAB,  Razvoj  aplikacija, .NET, C#,  Praksa,  Organizacija projekta

14:50 - 15:05 Predavač:
Slobodan Opsenica, Student Matematičkog fakulteta
Tema:
Neke metode matematičke statistike i mogućnost primene pomoću programskog jezika IDL
Autor(i):
Slobodan Opsenica

Apstrakt:
Razmatrane su Pirsonove funkcije raspodele tipa I-VII, Šarlijeove funkcije raspodele tipa A i B i Mizesov  kriterijum  saglasnosti. Napravljeni  su programi u  jeziku IDL  za njihovu primenu.

Ključne reči:
Pirson, Šarlije, Mizes, funkcija raspodele, kriterijum saglasnosti, IDL

15:05 - 15:20 Predavač:
Dušan Onić, Asistent za naučnu oblast astrofizika, Katedra za astronomiju, Matematički fakultet, Beograd
Tema:
Letnja praksa studenta astronomije i astrofizike
Autor(i):
Dušan Onić

Apstrakt:
Četvrta je godina priprema oko realizacije letnje prakse studenata astronomije i astrofizike Matematičkog fakulteta u Beogradu na Astronomskoj opservatoriji Ondrejov, Češka Republika, a da je ovaj oblik saradnje Matematičkog fakulteta i čeških isntitucija od obostranog značaja govori i potpisivanje Sporazuma o saradnji Univerziteta u Beogradu i Astronomskog instituta Češke akademije nauka. Postignuti uspešni rezultati studenata tokom letnje prakse predstavljaju i veliki uspeh samog Matematičkog fakulteta u realizaciji napredne, savremene nastave.

Ključne reči:
studentska praksa, praktična astronomija, obrada posmatranja

15:20 - 15:35 Predavač:
Marko Pavlović, student
Tema:
Analiza pojavljivanja karakterističnih frekvencija u krivama sjaja precesirajućih asteroida
Autor(i):
Viktor Radović, Dušan Marčeta, Marko Pavlović

Apstrakt:
Ova publikacija prezentuje rezultate Furijeove analize krivih sjaja asteroida koji vrše slobodno precesiju. Metod je baziran na numeričkoj integraciji Ojlerovih jednačina, kombinovanim sa relacijom za sjaj asteroida u zavisnosti od Ojlerovih uglova. Tražili smo zavisnost između karakterističnih perioda u Furijeovom spektru krive sjaja asteroida i pravih perioda precesije i rotacije.

Ključne reči:
Asteroidi, Ekscitovana rotacije, Krive sjaja, Karakteristične frekvencije

15:35 - 15:50 PAUZA
15:50 - 16:05 Predavač:
Vladimir Zeković, student
Tema:
Analiza vremenskih serija solarnih radio erupcija
Autor(i):
Vladimir Zeković
Ovaj rad urađen je pod mentorstvom prof. dr Marian Karlički, Astronomski institut Akademije nauka, Ondrejov, Republika Češka, u okviru studentske letnje prakse.

Apstrakt:
Ciljevi -  Analiza  emisije  decimetarskog  opsega  radio  zračenja  Driftnih  pulsirajućih struktura (DPS) u cilju određivanja brzine frekventnih driftova i traganja za specifičnim tadpole strukturama u wavelet spektru. Metodi - Brzine frekventnih driftova DPS-a  su određene metodom koeficijenata unakrsne korelacije,  a  karakteristični  periodi  signala  sa wavelet tadpole  strukturom  su  traženi specifičnim  programskim  alatkama  za  harmonijsku  i  statističku  analizu  signala. Metod koeficijenata  unakrsne  korelacije  i  program  za  analizu  signala  razvijeni  su  od  strane autora. Rezultati - Obradom  radio  posmatranja  za  vreme  solarne  erupcije (flare-a) 11.  aprila 2001, određeno je da srednja brzina frekventnog drifta pojedinačnih DPS-ova iznosi -150 MHz s-1. Utvrđeno  je  da  kretanje  magnetoakustičkog  talasnog  paketa  kroz  talasovod  flare-a velike gustine, moduliše žiro-sinhrotronsku radio emisiju i uzrokuje pojavu frekventnog drifta u spektru. Brzina ovako nastalog frekventnog drifta iznosi -50 MHz s-1. Određene su periode tadpole  struktura  u  wavelet  spektru  koje  predstavljaju  tragove magnetoakustičkih  talasa i lokalizovani  periodi  od 145  s, 72.4  s i 51.2  koji predstavljaju  indikaciju  impulsnog događaja sa glavnom periodom od 145 s i višim harmonicima.

Ključne reči:  

Sunce: korona – Sunce: flerovi – Sunce: radio zračenje – Sunce: oscilacije

16:05 - 16:20 Predavač:
Ivan Milić, student astrofizike, Matematički fakultet, Beograd
Tema:
Poređenje posmatranih spektara protuberanci sa modelima dobijenim na osnovu  GHV modela
Autor(i):
Ivan Milić
i Pavel Kotrč, Institut za astronomiju Češke akademije nauka
Apstrakt:
Izračunati  su  profili  po 7  emisionih  linija  za  ukupno 980  prominencija  sa  različitim fizičkim parametrima. Korišćen je GHV (Gouttebrose, Heinzel, Vial) kod, originalno napisan 1993 godine. Protuberance su predstavljene kao 1D izotermalni modeli. Varirana su ukupno tri  parametra  koja  utiču  na  izlaznu  raspodelu  zračenja:  pritisak,  temperatura  i koncentracija elektrona. Izračunato  je ukupno 980 modela i dobijeni profili su upoređeni sa  posmatranjima  sa heliospektrografa  u  Ondrejovu.  Pronađeni  su  najbolji  fitovi  između posmatranih i izračunatih modela i diskutovani su odgovarajući parametri.
Ključne reči:
Radiative transfer, Solar prominences, H - alpha emission line
16:20 - 16:35 Predavač:
Aleksandra Ćiprijanović,  student
Tema:
Spektri zvezda i redukcija podataka
Autor(i):
Aleksandra Ćiprijanović, Radica Vujetić

Apstrakt:
Informacije o zvezdama dobijamo na osnovu zračenja koje do nas stiže. Zvezdani spektri nam omogućavaju da procenimo različite osobine zvezda. U ovom radu obrađivani su spektri šest zvezda. Najpre  je  izvršena  redukcija  podataka,  kako  bi  se  spektri  pripremili  za  upotrebu. Identifikovane  su  apsorpcione  linije  u  zvezdanim  spektrima.  Takođe  je  korišćenjem  dve metode, preko širina apsorpcionih linija i Furijeovom transformacijom profila rotacije zvezde, procenjena brzina rotacije svake od posmatranih zvezda.

Ključne reči:
pektroskopija, zvezde, redukcija podataka

16:35 - 16:50 Predavač:
prof. dr Dušan Tošić, doc.  dr Zorica Stanimirović
Tema:
Predstavljanje TEMPUS projekta “SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences”  44703-TEMPUS-1 -2008-1 -BATEMPUS-JPCR
Autor(i):
Dušan Tošić, Zorica Stanimirović
Apstrakt:
Ciljevi TEMPUS projekta “SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences”  2009-2011 su sledeći: uspostavljanje i razvoj struktuiranih doktorskih studija matematičkih nauka kroz povezivanje prirodno-matematičkih fakulteta sa univerziteta zapadnog Balkana i njihovih EU partnera, osavremenjivanje laboratorije za primenjenu matematiku na fakultetima-
partnerima zapadnog Balkana koji učestvuju u projektu i pojačavanje programa na master studijama, posebno u oblastima matematičkog modeliranja i finansijske matematike.
16:50

 Okrugli sto.

Teme: TEMPUS kursevi na doktorskim studijama. Ciljevi tekućeg TEMPUS projekta, pregled realizovanih i najava narednih faza u realizaciji projekta. Perspektive nastavka saradnje nakon završetka projekta.

 



Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)