Potpisan SPORAZUM O SARADNjI Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Dekan Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Miodrag Mateljević, i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, prof. dr Predrag Stanišić, zaključili su Sporazum o saradnji.


Glavni elementi sporazuma su:

I
Obrazovne institucije će obavljati saradnju u razmeni informacija o ukupnom nastavnom planu i programu školovanja. Saradnja obuhvata i razmenu kadrova, naučnih publikacija, metodske građe, specijalne literature i drugih dokumenata kojima će se kontinuirano obaveštavati o dostignućima obrazovne ustanove.

II
Obrazovne institucije će zajednički raditi na razvoju i poboljšanju teorije i prakse u oblasti prirodno-matematičkih nauka.

U cilju izvođenja nastave predavanja, davanja konsultacija, ostvarivanja zajedničkog istraživanja i metodičkog rada obrazovne institucije će pozivati stručnjake obe strane da učestvuju u radu.

III
Obrazovne institucije mogu zajednički pripremiti programe i projekte u kojima učestvuju a mogu učestvovati i u multilateralnim programima.

IV

Specifične pojedinačne obaveze u oblasti istraživanja, razmene nastavnog kadra i naučnih radnika, kao i uslovi pod kojima se realizuju ove aktivnosti, obrazovne institucije izvršavaju zaključivanjem aneksa ovog ugovora, kojim će definisati realizaciju nekog oblika nastavno-naučne saradnje i bliže odrediti međusobna prava i obaveze.

V
Eventualne nesporazume po ovom Sporazumu obrazovne institucije se obavezuju rešavati dogovorom, a u slučaju da dogovor nije moguć, utvrđuje se nadležnost suda u Podgorici.

VI
Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i važi za period od pet godina. Sadržaj ovog Sporazuma može se menjati ako se obe strane slože. Sve modifikacije i izmene moraju biti u pisanoj formi.Ostavite vaš komentar:


(opciono)
(nece biti prikazano)Vesti i dešavanja

Aktivnosti na seminarima

sve vesti