Uputstvo za upis studenata u više godine studija

Naknadni upis u više godine studija biće omogućen od 19.oktobra do 27. novembra 2020. godine. Naknada za zakasneli upis iznosi 5.000,00 din.

Odluka o naknadi

Student OBAVEZNO podnosi sledeća dokumenta:

- popunjen i potpisan ugovor o studiranju OAS, MAS, DAS
- popunjen i potpisan ŠV20 obrazac (ŠV20 obrazac je dostupan u IS Hypatia)
- uplatnicu u iznosu od 100,00 RSD. za univerzitetsku taksu
- uplatnicu za školarinu (samo samofinansirajući studenti)
- uplatnicu na 5.000,00 din (naknada za zakasneli upis)

Upis će se vršiti u prostorijama studentske službe svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Pre upisa neophodno je:

1. IZMIRITI FINANSIJSKE OBAVEZE

Šta i kako treba uplatiti?

2. POPUNITI ANKETU O VREDNOVANjU KVALITETA OBRAZOVANjA

Anketa se popunjava u IS Hypatia.

3. PROVERITI DA LI SU EVIDENTIRANE SVE OCENE U PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Šta ako neke ocene nisu evidentirane?

4. IZABRATI PREDMETE ZA NAREDNU ŠKOLSKU GODINU