Konkurs za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata za 2014. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučnoistraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučnoistraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi studenata Matematičkog fakulteta dostavljaju se u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom nastavnika - mentora rada, prodekanu za nauku, prof. dr Zoranu Petroviću, (zoranp@matf.bg.ac.rs) najkasnije do 10. maja 2015.

Pravilnik o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu