Seminar za primenjenu matematiku, 8. jun 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 8. juna 2010. u 14:15 u sali  301f MI SANU.

Predavač: Ana Savić, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd

Naziv predavanja: SISTEM ZA DALjINSKO UČENJE MATEMATIKE "INTERNETUČENjE"

Apstrakt: U ovom radu data je analiza  postignutog u oblasti primene savremenih metoda i tehnologija u nastavi matematike u svetu i kod nas. Kao primer, opisana je realizacija nastave matematike na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu, korišćenjem softvera "InternetUčenje" kreiranog za te potrebe. Prikazani su rezultati uspeha studenata koji su koristili softver za daljinsko učenje matematike u odnosu na studente koji su učili na tradicionalan način.

detaljnije

Predavanje prof. Matija Vuorinena, 8. jun 2010.

Prof. Mati Vuorinen (Matti Vuorinen) sa Univerziteta u Helsinkiju (Finska), posetiće Beograd u periodu 3 - 10. juna 2010, na poziv Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prof. Vuorinen će održati predavanje "Quasiconformal maps and Holder continuity" u utorak, 8. juna u 14h u sali 843 na Matematičkom fakultetu.

detaljnije

Seminar Katedre za astronomiju, 8. jun 2010.

Detaljnije:

Sastanak Seminara iz astronomije i astrofizike održaće se u utorak, 8. juna 2010. godine, u 18 sati, u prostorijama Katedre.

Predavač:  dr Samir Salim (Astronomy Department, Indiana University)

Naziv predavanja: "Formiranje zvezda u galaksijama na srednjem crvenom pomaku"

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Aleksandra Savića, 9. jun 2010.

detaljnije

Odbrana doktorske disertacije mr Vladice Andrejića, 4. jun 2010.

Detaljnije:

Odbrana doktorske disertacije mr Vladice Andrejića pod nazivom:

"Princip dualnosti za Osermanove mnogostrukosti"

održaće se u utorak, 4. juna 2010. u 12h, na Matematičkom fakultetu, u  sali 706 (IV sprat).

detaljnije

Predstavljanje projekta Integrisani Trenažni Sistem - ITS, 3. jun 2010.

Detaljnije:

Savremene tendencije i ekspanzija informacionih tehnologija donose velike promene na polju obuke, savladavanju i treniranju novih tehnika i veština. Informacione tehnologije donose prihvatljiviji pristup učenju kroz modularne, prilagodljive i finansijski prihvatljive softverske pakete.

Integrisani Trenažni Sistem (ITS) predstavlja skup softverskih paketa namenjenih kao dopuna obuci i proveri znanja pojedinaca u bezbedonosnim institucijama i edukativnim ustanovama-fakultetima koji školuju bezbedonosni kadar. ITS obuhvata softvere koji kreiraju potencijalno krizne situacije i dogadjaje i na taj način obučava korisnika u procesu reagovanja, odlučivanja i optimalnog korišćenja raspoloživih resursa u datim situacijama. Projekat je nastao na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, a ideja je da se studenti Matematičkog fakulteta pridruže ITS razvojnom timu i steknu korisna praktična znanja. Cilj projekta je kreiranje pouzdanog softvera koji će, zahvaljujući svojoj modularnosti, naći višestruku primenu u edukativnim i profesionalnim institucijama Republike Srbije. ITS projekat će predstaviti Aleksandar Đokić, koordinator ITS razvojnog tima, u četvrtak, 3. juna 2010. u 14h na Matematičkom fakultetu u sali 706.

Više informacija o ITS projektu možete naći na strani

http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=687&Itemid=1342

detaljnije

Sastanak tima projekta Qlab Matematičkog fakulteta i prijem novih članova, 3. jun 2010.

Detaljnije:

Projekat Qlab Matematičkog fakulteta ima za cilj razvoj nekomercijalnog softvera otvorenog koda (open source) koji bi služio kao alternativa komercijalnom softverskom paketu Matlab. Projekat realizuje studenski tim Matematičkog fakulteta, uz rukovodstvo i podršku profesora Matematičkog fakulteta i stručnjaka iz Microsoft-a Srbija.

Ideja je da se kroz Qlab projekat iskoriste svi potencijali studenata Matematičkog fakulteta, kako studenata računarskih smerova i modula, tako i studenata studijskog programa Matematika (teorijska, primenjena matematika, profesor matematike i računarstva,...). Nakon prezentacija Qlab projekta na naučno stručnom skupu Informatika 2010. (http://www.dis.org.rs/www2/index.html) i Simpozijumu "Matematika i primene"(http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/), dosta studenata Matematičkog fakulteta se zainteresovalo za projekat, sa željom da se pridruže Qlab timu i učestvuje u razvoju ovog softvera otvorenog koda.

Pozivamo sve zainteresovane studente koji žele da učestvuju u stvaranju Qlab-a da nam se pridruže na sastanku Qlab tima koji će se održati u četvrtak, 3. juna u 17h u JAGIĆEVOJ (sala Jag2). Planiramo da na sastanku formiramo podtimove projekta.

Podtimovi su:

1. Razvojni tim - Developpment (studenti studijskog program Informatika i modula Računarstvo i informatika)

2. Matematička izračunavanja - Base mathematical Calculation (studenti modula Računarstvo i informatika, Teorijska matematika i primene i Primenjena matematika)

3. Testiranje -Testing (studenti svih stududijskih programa i modula)

4. Pomoć - Help (studenti modula Profesor matematike i računarstva)

Više detalja o Qlab-u možete naći ovde.
Dodatna pitanja možete postaviti na qlabmatf@live.com.

detaljnije

Sastanak Odeljenja za matematiku, 4. jun 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Odeljenja za matematiku održaće se u petak, 04.06.2010. 14 časova, u sali 2 MI SANU.

Predavač: Mirjana Isaković-Ilić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naziv predavanja: TABLOI I SEKVENTI

Sadržaj: Supstrukturne logike su sve one logike čija se sekventna formulacija može dobiti iz Gencenovog sistema LK, eliminacijom i/ili restrikcijom pojedinih strukturnih pravila. Automatizacija postupka za utvrdjivanje dokazivosti zadate formule, u nekoj od odlučivih supstrukturnih logika, veoma je zanimljiv, često težak zadatak. Jedna od metoda, koja se koristi u formulaciji dokazivača teorema je metoda tabloa.

 

detaljnije

Seminar Geometrija, vizuelizacija i obrazovanje sa primenama, 3. jun 2010.

Detaljnije:

U četvrtak, 3.6.2010. u 17:15 časova u prostorijama Matematičkog instituta SANU, Knez Mihajlova 35, sala 301f, predavanje će održati Miroslava Antić.

Naziv  predavanja:  Slant podmnogostrukosti sfere S6

Apstrakt: Podmnogostrukost neke skoro kompleksne mnogostrukosti je slant ukoliko je Kelerov ugao, odnosno ugao izmedju slike proizvoljnog tangentnog vektora pri skoro kompleksnom preslikavanju i tangentnog prostora konstantan. Slant podmnogostrukosti sfere S6 moraju biti površi, ali nema puno poznatih primera.

Predavanje je prikaz dosadašnjih napora Srdjana Vukmirovića i M. Antić da klasifikuju minimalne slant podmnogostrukosti sfere S6, u pitanju su još nedovršeni rezultati. Biće prikazani pokretni reperi koji su prilagodjeni odnosu prema skoro kompleksnoj strukturi i time pogodni za proučavanje površi i veze izmedju oblika elipse krivine i ostalih osobina.

detaljnije

Seminar za primenjenu matematiku, 1. jun 2010.

Detaljnije:

Naredni sastanak Seminara za primenjenu matematiku održaće se u utorak, 01.06.2010. u 14:15, u sali 301f MI SANU.

Predavač: Snežana Popović, Računarski fakultet, Beograd

Naziv predavanja: MODELIRANjE POSLOVNIH PROCESA U RAZVOJU APLIKACIJA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA

Sadržaj: Predmet predavanja je analiza postojećih koncepata, dizajna, arhitekture i specifikacija standarda za modelovanje poslovnih procesa u B2B aplikacijama elektronskog poslovanja, sa posebnim naglaskom na analizu mogućnosti automatizacije pri opisivanju izvršavanja poslovnih procesa. U ovom momentu, tehnološki razvoj u oblasti informacionih tehnologija ne prate uvek i neophodni standardi. Konstatacija važi i za Web servise, tako da postojeći standardi, kao sto su SOAP, WSDL i UDDI, nisu dovoljni da daju potpunu podršku izgradnji poslovnih procesa.  Dobro rešenje za modeliranje poslovnih procesa postiže se izborom najboljih standarda. BPMN i BPEL su jezici, koji se koriste za opis izvršavanja poslovnog procesa u okviru sistema. U praksi se pokazalo da se njihovim prihvatanjem i
korišćenjem kreiraju dobra rešenja.

detaljnije